844/2006

Given i Helsingfors den 29 september 2006

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) en ny 43 a § som följer:

43 a §

I fråga om behandlingen av anhållna och gripna som hålls i förvar hos en tullmyndighet iakttas vad som föreskrivs i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006).

Bestämmelserna om polisen i den lag som nämns i 1 mom. gäller en tullmyndighet i fråga om personer som hålls i förvar hos tullmyndigheten. Vad som i den nämnda lagen bestäms om polismän eller väktare gäller tullmännen vid tullverket. Vad som i lagen i fråga bestäms om chefen för en förvaringslokal eller en anhållningsberättigad tjänsteman som förordnats av chefen gäller chefen för en förvaringslokal vid tullverket.

Med undantag av vad som föreskrivs i

1) 2 kap. 1 § i den lag som nämns i 1 mom. skall Tullstyrelsen godkänna en förvaringslokal som administreras av en tullmyndighet,

2) 8 kap. 3 § i den lag som nämns i 1 mom. skall Tullstyrelsen fastställa ordningsstadgan för en förvaringslokal som administreras av en tullmyndighet samt fatta beslut om övervakning och låsning av lokalerna,

3) 17 kap. 3 § 1 mom. i den lag som nämns i 1 mom. skall chefen för det berörda tulldistriktet fatta beslut om rättelseyrkanden, och

4) 18 kap. 1 § i den lag som nämns i 1 mom. skall en anhållningsberättigad tjänsteman inom det berörda tulldistriktet utses till chef för förvaringslokalen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 90/2005
FvUB 14/2006
RSv 94/2006

Helsingfors den 29 september 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.