772/2006

Given i Helsingfors den 29 augusti 2006

Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 26 februari 2002 om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina (167/2002) 4 § 2 mom. 1 punkten, 4 § 4 mom. 5 punkten, 5 §, 6 § 1 mom., 14 § 4 mom. 5 punkten och 15 § 1 mom., av dem 4 § 4 mom. 5 punkten och 14 § 4 mom. 5 punkten, sådana de lyder i förordning 1248/2003, som följer:

4 §
Antagningsgrunder

Vid antagning till utbildning för en yrkesinriktad grundexamen ges den sökande poäng för

1) slutförande av lärokurs för den grundläggande utbildningen eller för påbyggnadsundervisningen, undervisning och handledning som ges handikappade i träningssyfte, utbildning som förbereder invandrare för grundläggande yrkesutbildning, undervisning i huslig ekonomi som skall anordnas som annan än grundläggande yrkesutbildning eller orienterande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning.


De sökande rangordnas vid antagningen efter det sammanlagda antal poäng som erhållits utifrån ovan nämnda faktorer. Sökande med samma poängtal rangordnas enligt följande grunder:


5) det aritmetiska medeltalet av följande läroämnen: modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap.

5 §
Slutförande av lärokursen för den grundläggande utbildningen eller för påbyggnadsundervisningen och av vissa utbildningar som förebereder för grundläggande yrkesutbildning

En sökande som under ansökningsåret fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen eller som har slutfört lärokursen för påbyggnadsundervisningen, undervisning och handledning som ges handikappade i träningssyfte, utbildning som förbereder invandrare för grundläggande yrkesutbildning, undervisning i huslig ekonomi som skall anordnas som annan än grundläggande yrkesutbildning eller orienterande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning ges tre antagningspoäng.

6 §
Allmän skolframgång

För den allmänna skolframgången ges poäng på basis av det aritmetiska medeltalet av följande läroämnen, med två decimalers noggrannhet: modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, gymnastik, hälsokunskap, musik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi.


14 §
Antagningsgrunder vid antagning av studerande i fråga om sökande som slutfört gymnasiets lärokurs eller avlagt studentexamen

De sökande rangordnas vid antagningen efter det sammanlagda antal poäng som erhållits utifrån ovan nämnda antagningsgrunder. Sökande med samma poängtal rangordnas enligt följande grunder:


5) det aritmetiska medeltalet av följande läroämnen: modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap.

15 §
Beaktande av allmän skolframgång vid antagning av studerande i fråga om sökande som slutfört gymnasiets lärokurs eller avlagt studentexamen

Sökande som slutfört gymnasiets lärokurs ges för den allmänna skolframgången poäng på basis av det aritmetiska medeltalet av följande läroämnen, med två decimalers noggrannhet: modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, gymnastik, hälsokunskap, musik, bildkonst, filosofi och psykologi.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Antagningsgrunderna enligt förordningen tillämpas första gången vid antagningen av studerande till utbildning som börjar efter juli månad 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 augusti 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Kaija Suorsa-Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.