767/2006

Given i Helsingfors den 28 augusti 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 3 mom. i lagen av den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådant det lyder i lag 1227/2004:

1 §
Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de undersökningar, de åtgärder och den typ av vård som hör till den högspecialiserade sjukvården på grund av vissa sjukdomars sällsynthet, den specialiserade sjukvårdens krävande natur eller de särskilda krav som den specialiserade sjukvården ställer samt om de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården till vilka dessa centraliseras.

2 §
Definitioner

Med högspecialiserad sjukvård som centraliseras regionalt avses specialiserad sjukvård som centraliseras till specialupptagningsområdets universitetssjukhus eller ett sjukhus på motsvarande nivå.

Med högspecialiserad sjukvård som centraliseras på riksnivå avses sådan vård som centraliseras till färre än fem universitetssjukhus eller motsvarande verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården.

3 §
Allmänna principer för centralisering av den högspecialiserade sjukvården

De undersökningar, de åtgärder och den typ av vård som hör till den högspecialiserade sjukvården centraliseras antingen regionalt till fem universitetssjukhus eller motsvarande verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården eller på riksnivå till färre än fem universitetssjukhus eller motsvarande verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Den högspecialiserade sjukvård som centraliseras på riksnivå omfattar sådana funktioner som är sällsynta och kräver högklassigt medicinskt kunnande eller högklassiga instrument.

Om andra än universitetssjukhus ordnar högspecialiserad sjukvård antingen som egen verksamhet eller som köpta tjänster skall de särskilt försäkra sig om att servicen motsvarar den kvalitativa nivån på universitetssjukhusens specialkunnande.

4 §
Högspecialiserad sjukvård som skall centraliseras regionalt

Sjukhusen och sjukvårdsdistrikten inom vart och ett av de fem universitetssjukhusens specialupptagningsområden kommer överens om de undersökningar, de åtgärder och den typ av vård som det på grund av vissa sjukdomars sällsynthet, vårdens krävande natur eller de särskilda krav som vården ställer är ändamålsenligt att centralisera regionalt. Specialupptagningsområdets sjukvårdsdistrikt utarbetar, för och uppdaterar en gemensam förteckning enligt specialitet över de undersökningar, de åtgärder och den typ av vård som skall centraliseras regionalt.

5 §
Högspecialiserad sjukvård som skall centraliseras på riksnivå

Den högspecialiserade sjukvård som skall centraliseras på riksnivå centraliseras som följer:

1) Helsingfors-regionens universitetscentralsjukhus:

allogena transplantationer av benmärgsstamceller,

annan vård av malign melanom i ögat än avlägsnande av ögat,

bypassoperationer av hjärnartärer,

epikeratofacialoperationer,

planering av helhetsbetonad vård samt operativ vård av patienter med harläpp och kluven gom,

invasiv diagnostik och kirurgisk vård av epilepsi,

krävande invasiv fosterundersökning och vård av foster,

krävande operationsvård av bendysplasi (diastrofisk tillväxtstörning, akondroplasi),

operativ vård av antikroppspositiva (F-VIII) hemofilipatienter,

operativ vård av glaukom hos barn,

operativ vård av skolios,

primär behandling av mycket svåra brännskador,

primär operativ vård av kraniofacial deformitet,

primär vård av bencancer,

psykiatrisk och endokrinologisk undersökning av transsexuella personer och påbörjande av vård samt könskorrigerande kirurgi med undantag för borttagning av livmodern och ovarierna,

rättspsykiatriska specialundersökningar, sinnesundersökningar medräknade,

transplantationer av njure, bukspottskörtel, lever, hjärta och lungor,

vård av gallgångsatresi hos barn,

vård av retinoblastom,

öppen hjärtkirurgi för spädbarn och annan krävande hjärtkirurgi för barn

2) Tammerfors universitetssjukhus:

operativ vård av skolios,

primär vård av bencancer,

psykiatrisk och endokrinologisk undersökning och vård av transsexuella personer,

psykiatrisk vård av farliga och svårbehandlade barn och unga,

rättspsykiatriska specialundersökningar, sinnesundersökningar medräknade,

3) Åbo universitetscentralsjukhus:

allogena transplantationer av benmärgsstamceller,

primär vård av bencancer,

syrevård med övertryck och därtill direkt ansluten kirurgi

4) Uleåborgs universitetssjukhus:

planering av helhetsbetonad vård samt operativ vård av patienter med harläpp och kluven gom med undantag av primär operativ vård av harläpp,

krävande invasiv fosterundersökning och vård av foster,

operativ vård av glaukom hos barn,

operativ vård av skolios,

primär operativ vård av kraniofacial deformitet,

rättspsykiatriska specialundersökningar, sinnesundersökningar medräknade,

5) Kuopio universitetssjukhus:

invasiv diagostik och kirurgisk vård av epilepsi,

primär behandling av mycket svåra brännskador,

primär vård av bencancer

6) Statens sinnessjukhus

rättspsykiatriska specialundersökningar, sinnesundersökningar medräknade

7) Statens sinnessjukhus Niuvanniemi:

psykiatrisk vård av farliga och svårbehandlade barn och unga.

Operativ vård av skolios, operativ vård av antikroppspositiva (F-VIII) hemofilipatienter, krävande operativ vård av juvenil reuma samt rehabilitering av patienter med ryggmärgsskador i det akuta skedet koncentreras till en sådan privat verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som har tillräckligt varaktiga på vetenskaplig forskning grundade kvalitetsbevis för att bedriva verksamheten i fråga.

6 §
Uppföljning

Specialupptagningsområdets sjukvårdsdistrikt skall årligen före utgången av juni tillsammans tillställa social- och hälsovårdsministeriet den förteckning som avses i 4 §.

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården utarbetar och uppdaterar koder enligt de gällande klassificeringarna för de undersökningar, de åtgärder och den typ av vård som hör till den högspecialiserade sjukvården.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2006.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets anvisning 2001:2 "Ordnande av högspecialiserad sjukvård" som gavs den 20 juni 2001 och trädde i kraft den 1 oktober 2001.

Helsingfors den 28 augusti 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Päivi Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.