766/2006

Utfärdat i Helsingfors den 7 september 2006

Finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen

Finansministeriet har med stöd av 22 a § 2 mom. i lagen av den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), sådant det lyder i lag 447/2006, beslutat:

1 §
Produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandling

Följande produkter och tjänster som avses i 1 § i statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen anskaffas genom samordnad upphandling:

1) Elektricitet, bränslen och oljeprodukter

a) elektricitet

b) bensin (blyfri och blyad) och dieselolja

c) tungoljor och produkter av dessa, särskilt gasoljor, brännoljor, smörjoljor och smörjmedel

2) Kontorsmateriel och kontorsmöbler

a) kontorsmateriel, tjänster i samband med påfyllnad och direktleverans

b) kontorsmöbler

3) Datorer och datatekniska anordningar, delar och tillbehör till dem

a) datorer (arbetsstationer och bärbara datorer)

b) skärmar

4) Fordon och fordonstjänster

a) personbilar och storbilar (även sådana som kan byggas om för specialändamål)

b) paketbilar och chassin, pickupbilar och minibussar (även sådana som kan byggas om för specialändamål)

c) terrängbilar och fyrhjulsdrivna bilar (även sådana som kan byggas om för specialändamål)

d) lätta lastbilar (<6 t)

5) Resetjänster

a) flygtransporttjänster för resor i hemlandet och till utlandet

b) resebyråtjänster

6) Vissa andra tjänster

a) företagshälsovård

b) statens betaltidskortsystem

c) leasingtjänster (datorer, datatekniska anordningar, kontorsmaskiner och kontorsutrustning, kontorsmöbler, fordon).

2 §
Den samordnande upphandlingsenheten

Statens enhet för kollektiv upphandling Hansel Ab, som är samordnande upphandlingsenhet, ansvarar för statsförvaltningens räkning för konkurrensutsättningen av de produkter och tjänster som avses i 1 § och som omfattas av den samordnade upphandlingen.

Den samordnande upphandlingsenheten informerar de statliga ämbetsverken och inrättningarna om konkurrensutsättningar, upphandlingsbeslut, kontrakt som slutits, ibruktagandet av kontrakten och frågor som gäller tillämpningen av dem.

3 §
Övriga upphandlingskontrakt

Ett ämbetsverk eller en inrättning kan vid upphandlingen av produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandling enligt detta beslut använda även ett annat kontrakt än kontraktet för samordnad upphandling om

1) ämbetsverket eller inrättningen före detta besluts ikraftträdande har inlett ett offentligt anbudsförfarande för en produkt eller tjänst som skall upphandlas genom samordnad upphandling eller

2) ämbetsverket eller inrättningen har ett giltigt, skriftligt upphandlingskontrakt som konkurrensutsatts före detta besluts ikraftträdande och som gäller produkter och tjänster som skall anskaffas genom samordnad upphandling.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 8 september 2006.

Helsingfors den 7 september 2006

Finansminister
Eero Heinäluoma

Äldre budgetsekreterare
Tomi Hytönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.