731/2006

Given i Helsingfors den 24 augusti 2006

Statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder

I enlighet med stadsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 4 b och 4 c § i aravabegränsningslagen av den 17 december 1993 (1190/1993), sådana de lyder i lag 716/2006, samt 11 b och 11 c § i lagen av den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), sådana de lyder i lag 717/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning föreskrivs närmare om de grunder för val av boende, bestämmande av företrädesordning och avvikelse från grunderna för val av boende som det föreskrivs om i 4 b och 4 c § i aravabegränsningslagen (1190/1993) och 11 b och 11 c § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001).

Denna förordning tillämpas också vid val av boende till de delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002). Förordningen tillämpas också vid val av boende till en bostad för vilken lån har beviljats med stöd av lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) och som omfattas av en användningsbegränsning på 20 år.

2 §
Bostadsbehov

När bostadsbehovet bedöms beaktas särskilt hushållets bostadsförhållanden och hur brådskande behovet att förbättra dem är. Vidare beaktas hushållets storlek och åldersstruktur. Den bostad som erbjuds bör också vara av rimlig storlek i förhållande till hushållets storlek och åldersstruktur. När det bestäms vad som är en rimlig storlek bör efterfrågan och utbud på olika typer av bostäder på orten beaktas.

3 §
Förmögenhet

Vid val av boende beaktas som förmögenhet hushållets sammanlagda förmögenhet, om inte förmögenhetens värde är ringa eller förmögenheten är nödvändig för att en medlem i hushållet skall kunna skaffa sig en skälig utkomst genom närings- eller yrkesutövning.

Sökanden kan inte väljas till boende, om hushållets förmögenhet som skall beaktas är så stor att hushållet utan stöd från staten kan skaffa en bostad som motsvarar hushållets behov. I andra fall beaktas förmögenheten som en faktor som påverkar valet till boende.

4 §
Inkomster och avdrag från dem

När hushållets inkomster fastställs beaktas de till hushållet hörande personernas fasta inkomster uträknade per månad (månadsinkomster). Som inkomst betraktas dock inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 1 § i förordningen om bostadsbidrag (949/1993).

Från hushållets månadsinkomster dras följande av

1) 400 euro för varje till hushållet hörande barn som inte har fyllt aderton år före utgången av det kalenderår under vilket en sådan ansökan om val till boende som avses i denna förordning görs,

2) underhållsbidrag till barn som betalas på grundval av ett domstolsbeslut eller ett giltigt skriftligt avtal, och

3) två procent av beloppet av hushållets obetalda studielån med statsborgen.

Om hushållet består av fler än en inkomsttagare, dras 800 euro av från vars och ens månadsinkomster med undantag för den persons inkomster som förtjänar mest. Från en persons månadsinkomster dras högst 200 euro av från lönetillägg för skiftarbete.

5 §
Tabell över maximiinkomster

Ett villkor för val till boende är att hushållets månadsinkomster i nedan nämnda kommuner och situationer, efter att de avdrag som avses i 4 § 2 och 3 mom. har gjorts, inte överstiger de maximibelopp som anges i följande tabell:

Antalet personer
1 2 3 4 5 6
2 750 3 300 3 500 3 600 3 700 3 850

Maximiinkomsterna tillämpas vid val av boende till hyresbostäder i följande kommuner:

1) huvudstadsregionen med närområden som omfattar Borgå, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis,

2) Tammerforsregionen som omfattar Tammerfors, Birkala, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Vesilahti och Ylöjärvi,

3) Åboregionen som omfattar Åbo, Lemu, Lundo, Masku, Merimasku, Nådendal, Pemar, Pikis, Reso, Rusko, Sagu, S:t Karins, Vahto, Velkua och Villnäs,

4) Jyväskyläregionen som omfattar Jyväskylä, Jyväskylä landskommun, Hankasalmi, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka och Uurainen,

5) Kuopioregionen som omfattar Kuopio, Karttula, Maaninka, Siilinjärvi och Vehmersalmi,

6) Uleåborgsregionen som omfattar Uleåborg, Haukipudas, Karlö, Kempele, Kiiminki, Muhos och Oulunsalo.

Maximiinkomsterna tillämpas också vid val av boende till hyresbostäder i andra än de ovan nämnda kommunerna, om det hus där hyresbostaden finns har tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare. Tidpunkten för ibruktagandet bestäms på grundval av den slutsyn som avses i 153 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

Maximiinkomsterna tillämpas inte vid val av boende till andra hyresbostäder än de som avses i 2 och 3 mom.

6 §
Tillämpning av tabellen över maximiinkomster

Om hushållet består av fler än sex personer, höjs maximibeloppet för inkomsterna som avses i 5 § 1 mom. med 200 euro för varje ytterligare person.

7 §
Avvikelser från grunderna för val av boende

En sökande kan väljas till boende i en hyresbostad även om villkoren i 3 och 5 § inte uppfylls, om det är fråga om

1) stödjande av sådant boende som av sociala eller hälsomässiga skäl är särskilt nödvändigt, dock så, att ett hushåll vars förmögenhet eller månadsinkomster är tillräckliga för en bostad och omsorg motsvarande hushållets behov inte kan väljas till boende; värdet på en normal egen bostad kan vid bedömningen dras av från den förmögenhet som beaktas,

2) anvisande av bostad för hushåll som bor i hyreshus som skall renoveras,

3) ett hushåll som behövs för underhåll och skötsel av ett hus som är i hyresbostadsbruk,

4) bostadsbyte mellan hushåll från en hyresbostad till en annan,

5) byte från en hyresbostad till en annan som har samma faktiska ägare,

6) en person som enligt 45, 46, 48 eller 88 § i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) är berättigad att fortsätta hyresförhållandet, eller

7) en hyresbostad som omfattas av en begränsningstid på tio år med stöd av 3 § 1 mom. och uthyrningen sker under dessa tio år; undantaget kan dock gälla högst 15 procent av alla bostäder i hyreshuset.

För att främja ett ändamålsenlig nyttjande av hyresbostäderna kan en sökande väljas till boende i en hyresbostad, även om villkoren för hushållets bostadsbehov inte uppfylls, när en hyresbostad som sökanden bor i därigenom blir ledig.

8 §
Tillfälliga undantag vid val av boende

Kommunen kan ge tillstånd att en hyresbostad tillfälligt, dock högst två år åt gången, används som bostad för personer som inte valts enligt grunderna för val av boende, när det är fråga om genomförandet av åtgärder som från samhällets sida är ändamålsenliga och nödvändiga eller annars ytterst brådskande. Tillståndet får inte i väsentlig grad försämra möjligheterna att få en bostad för sådana sökande som uppfyller villkoren. Undantaget kan endast gälla ett litet antal bostäder.

9 §
Brist på sökanden som uppfyller villkoren

När det inte finns sökande som uppfyller villkoren enligt grunderna för val till boende, kan också andra sökande väljas till boende. Till boende skall i så fall väljas en sökande vars förhållanden närmast motsvarar de villkor som ställs i grunderna för val till boende.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om de grunder som skall tillämpas då boende väljs till hyresbostäder som understöds av staten (1191/2001) jämte ändringar.

Helsingfors den 24 augusti 2006

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.