730/2006

Given i Helsingfors den 24 augusti 2006

Statsrådets förordning om närmare bedömning av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov i fråga om vissa tidigare beviljade ägarbostadslån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 7 a § 3 mom. i aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993), sådant det lyder i lag 715/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning föreskrivs närmare om de grunder för beviljande av stöd för ägarbostadsaravalån som det föreskrivs om i 7 a § 1 och 2 mom. i aravalagen.

Förordningen tillämpas på överföring av följande lån:

1) bostadslån som beviljats före 1991,

2) aravalån som beviljats före 1997,

3) sådana i 7 § 2 mom. i aravalagen avsedda lån för anskaffning av bostadsaktier som beviljas för inlösen av bostad (inlösningslån),

4) sådana ombyggnadslån för egnahemshus som beviljats före 1997, samt

5) sådana långfristiga grundförbättringslån som beviljats enligt lagen om grundförbättring av bostäder (34/1979).

Förordningen tillämpas också vid justering av nivån på annuiteten för aravalån som beviljats åren 1991―1995 samt vid ändring av ett i 2 mom. 5 punkten avsett lån till ett bidrag.

2 §
Bostadsbehov

Vid bedömning av bostadsbehovet skall särskilt beaktas hushållets bostadssituation och hur brådskande behovet av att förbättra denna är samt hushållets storlek och åldersstruktur.

Bostaden skall vara av skälig storlek i förhållande till hushållets storlek och åldersstruktur. Då skäligheten bestäms skall även efterfrågan och utbudet på olika slags bostäder på orten beaktas.

3 §
Förmögenhet

När stöd beviljas beaktas såsom förmögenhet hushållets sammanlagda förmögenhet, om inte förmögenhetens värde är ringa eller förmögenheten är nödvändig för att en medlem i hushållet skall kunna skaffa sig en skälig utkomst genom närings- eller yrkesutövning.

Stöd får inte beviljas om hushållet har förmögenhet, som skall beaktas, i en sådan omfattning att hushållet utan statens stöd förmår anskaffa en bostad som motsvarar dess behov eller bygga om sin bostad. I övrigt beaktas förmögenheten såsom en faktor som påverkar lånebeloppet.

4 §
Inkomster och avdrag från dem

När hushållets inkomster fastställs skall beaktas de till hushållet hörande personernas fasta inkomster uträknade per månad (månadsinkomsterna). Till inkomster räknas dock inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 1 § förordningen om bostadsbidrag (949/1993).

Från hushållets månadsinkomster avdras:

1) 340 euro för varje till hushållet hörande barn som inte har fyllt aderton år före utgången av det kalenderår, under vilket stöd som avses i denna förordning söks,

2) sådant underhållsbidrag för barn som betalas enligt domstols beslut eller vederbörligt skriftligt avtal, och

3) två procent av beloppet av hushållets obetalda statsgaranterade studielån.

Om hushållet består av flera än en inkomsttagare, avdras 670 euro från vars och ens månadsinkomst, med undantag av inkomsten för den som förtjänar mest. Från en persons inkomster avdras det lönetillägg som personen erhåller för skiftarbete upp till 170 euro.

5 §
Maximiinkomsttabell och låneandelen i ett lån som överförs eller annuitetens nivå

Om det sökande hushållets månadsinkomster efter de avdrag som avses i 4 § 2 och 3 mom. inte överstiger maximibeloppen enligt följande tabell, kan till den sökande föras över:

1) ett före 1991 beviljat bostadslån enligt låneandelsprocenten i tabellen,

2) ett före 1996 beviljat aravalån enligt annuitetens nivå i tabellen, eller

3) ett 1996 beviljat aravalån eller grundförbättringslån för egnahemshus enligt de högsta gränserna i tabellen, eller

4) ett inlösningslån enligt de högsta gränserna i tabellen, som följer:

Antal personer
1 2 3 4 5 6 Låneandels-procent Annuitetens nivå
2 090 2 540 2 720 3 060 3 400 3 630 10―30 högsta
1 670 1 980 2 120 2 390 2 650 2 830 35―45 mellersta
1 460 1 680 1 800 2 020 2 240 2 400 50―60 lägsta

I Esbo, Helsingfors, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Vanda och Vichtis tillämpas dock med avvikelse från tabellen i 1 mom. följande maximibelopp för inkomsterna:

Antal personer
1 2 3 4 5 6 Låneandels-procent Annuitetens nivå
2 320 2 940 3 260 3 650 4 050 4 360 10―30 högsta
1 860 2 290 2 540 2 850 3 160 3 400 35―45 mellersta
1 620 1 940 2 150 2 410 2 670 2 880 50―60 lägsta
6 §
Maximiinkomsttabell för ombildande av ett långfristigt grundförbättringslån till lån av understödstyp

Vid ombildande av ett långfristigt grundförbättringslån som beviljats eller överförts med stöd av lagen om grundförbättring av bostäder tillämpas, dock utan de avdrag som nämns i 4 § 2 och 3 mom., följande maximibelopp för inkomsterna:

Antal personer
1 2 3 4
870 1 550 2 070 2 640
7 §
Tillämpningen av maximiinkomsttabellerna

Hör till hushållet flera än sex personer eller, vid ombildande av ett långfristigt grundförbättringslån till lån av understödstyp, flera än fyra personer, höjs maximibeloppen för inkomsterna enligt 5 och 6 § med 170 euro för varje tillägsperson.

8 §
Förändringar i nivån på annuiteten under lånetiden

Nivån på annuiteten för aravalån som beviljats mellan den 1 januari 1991 och den 31 december 1995 kan i samband med den femte årliga justeringen av annuiteten justeras enligt följande:

1) om hushållet i enlighet med 4 § definierade inkomster inte överstiger de i 5 § angivna maximiinkomsterna, som motsvarar den lägsta nivån på annuiteten, kan det beslutas att nivån på annuiteten för den lägsta nivån inte höjs, eller

2) om hushållets inkomster inte överstiger maximiinkomsterna motsvarande den mellersta nivån på annuiteten, kan det beslutas att annuiteten för den lägsta nivån höjs till den mellersta nivån eller att nivån på annuiteten för den mellersta nivån inte höjs.

I samband med den tionde årliga justeringen av annuiteten kan dess nivå justeras så, att en annuitet på lägsta nivån höjs bara till den mellersta nivån, eller att en annuitet på mellersta nivån inte höjs, om hushållets inkomster inte går över de maximiinkomster som motsvarar den mellersta nivån på annuiteten.

En höjning av nivån på annuiteten uppskjuts inte, om hushållet med undantag av den bostad som är i hushållets eget bruk har förmögenhet i en sådan omfattning att hushållet rimligen kan antas klara sig utan att en höjning av nivån på annuiteten skjuts upp.

Har låntagarens förmåga att sköta aravalånet efter att lånet beviljats eller överförts permanent försämrats på ett väsentligt sätt på grund av låntagarens handikapp, långvariga arbetslöshet eller någon annan med dessa jämförbar orsak, kan nivån på annuiteten i enlighet med de grunder som föreskrivs i 3 kap. aravaförordningen (1587/1993) sänkas till en nivå som motsvarar de inkomster som skulle berättiga låntagaren till ägarbostadsaravalån som överförs.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om grunderna för bedömning av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov i fråga om vissa tidigare beviljade ägarbostadslån (1193/2001).

Helsingfors den 24 augusti 2006

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.