726/2006

Given i Helsingfors den 15 augusti 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i förordningen av den 6 maj 2004 om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet (421/2004) 2 § och bilagan som följer:

2 §

Persongrupper för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan vaccineras årligen mot influensa innan en epidemiperiod börjar. Folkhälsoinstitutet skall årligen bestämma vilket vaccin som används och indikationerna för vaccination.

Personer som löper ökad risk att bli smittade av tuberkulos, skall ges BCG-vaccination enligt Folkhälsoinstitutets indikationer för vaccination.

Personer som på grund av sina levnadsförhållanden löper ökad risk att få hepatit A- eller hepatit B-infektion, skall vaccineras mot hepatit enligt Folkhälsoinstitutets indikationer för vaccination.

Vaccinationerna räknas upp i bilagan.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Helsingfors den 15 augusti 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Bilaga

Vaccin som skall användas i det allmänna vaccinationsprogrammet
Förkortning Vaccin
BCG tuberkulosvaccin (Bacillus Calmette-Guerin)
DTaP-IPV-Hib difteri- (diphtheria=D), stelkramps- (tetanus=T), acellulärt kikhostvaccin (acellular pertussis=aP), polio- (IPV) och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
DTaP-IPV difteri- (D), stelkramps- (T), acellulärt kikhostvaccin (aP) och poliovaccin (IPV)
dtap difteri- (d), stelkramps- (t) och acellulärt kikhostvaccin (ap)
DT difteri- (D) och stelkrampsvaccin (T)
dT difteri- (d) och stelkrampsvaccin (T)
Hib Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
IPV poliovaccin som innehåller inaktiverat virus av typ 1, 2 och 3
MPR vaccin mot mässling (morbilli=M), påssjuka (parotitis=P) och röda hund (rubella=R)
HAV hepatit A-vaccin
HBV hepatit B-vaccin
HAV -HBV hepatit A- och hepatit B-vaccin
Influensa influensavaccin
TBE vaccin mot fästingburen encefalit
Anteckningar som beskriver vaccinets antigenmängd
D, T, P högre antigenmängd
d, t, p lägre antigenmängd
Vaccination av barn och unga
Vaccin Ålder då vaccination rekommenderas
DTaP-IPV-Hib 3 mån.
DTaP-IPV-Hib 5 mån.
DTaP-IPV-Hib 12 mån.
MPR I 14-18 mån.
DTaP-IPV 4 år
MPR II 6 år
dtap 14-15 år
Om vaccinationsprogrammet inte har förverkligats enligt rekommenderad tidtabell, kompletteras vaccinationsskyddet i fråga om uteblivna vaccinationsdoser genom en individuell tillämpning av programmet.
I stället för DTaP-IPV-Hib och DTaP-IPV-kombinationsvaccin kan man också använda separata vaccin eller andra kombinationsvaccin, om det är medicinskt motiverat eller om dessa kombinationsvaccin inte finns att tillgå.
Vaccination av vuxna
Varje vuxen borde åtminstone ha ett skydd som består av tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer. Dessutom borde varje vuxen ha ett skydd som består av antingen två MPR-vaccinationsdoser mot mässling, röda hund och påssjuka eller av att den vuxna har haft nämnda sjukdomar. Om det konstateras att vaccinationsskyddet hos en vuxen är bristfälligt i fråga om dessa vaccinationer, skall det kompletteras. Därefter fortsätter vaccinationerna på följande sätt:
dT revaccination är nödvändig med 10 års intervall
IPV (Polio) revaccination endast i särskilda fall i enlighet med Folkhälsoinstitutets indikationer för vaccination
Vaccinationer enligt förordningens 2 §
Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Folkhälsoinstitutet:
Vaccin Ålder vid vilken vaccin kan ges
BCG 0 dygn
HBV 0 dygn
HAV 12 mån.
HAV-HBV 12 mån.
Influensa 6 mån.
Vaccination enligt förordningens 2 a §
Den följande vaccinationen ges i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Folkhälsoinstitutet till en person som är bosatt på Åland:
Vaccin Ålder vid vilken vaccin kan ges
TBE 12 mån.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.