715/2006

Given i Helsingfors den 18 augusti 2006

Lag om ändring av aravalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993) 5 § 1 mom., 15 § 4 punkten, det inledande stycket i 15 a § 1 mom., det inledande stycket i 15 e § 1 mom. samt 22 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom.,

sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag 728/1998, 15 § 4 punkten, det inledande stycket i 15 a § 1 mom. samt 22 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. i lag 571/1999 och det inledande stycket i 15 e § 1 mom. i lag 734/2004, samt

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

5 §
Allmänna villkor för beviljande av aravalån

Aravalån beviljas för utvecklande av bostadsförhållandena på basis av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov.


7 a §
Grunderna för beviljande av stöd för ägarbostadsaravalån

Beviljandet av stöd för ägarbostadsaravalån grundar sig på social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov, vilka bedöms på grundval av hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.

När ägarbostadsaravalån enligt 7 § 1 mom. 1 och 5 punkten beviljas ges de hushåll företräde som har det mest brådskande behovet av bostad, är minst bemedlade och har de lägsta inkomsterna. Undantag från företrädesordningen kan göras i enskilda fall, om detta är motiverat med beaktande av ett hushålls speciella förhållanden och bostadssituationen på orten.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om grunderna för beviljande av stöd för ägarbostadsaravalån.

15 §
Hyresbostadsaravalåntagare

Hyresbostadsaravalån kan beviljas


4) aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilket något eller några i 1―3 punkten avsedda samfund har sådant direkt bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen (1336/1997).

15 a §
Allmännyttighet

Ett i 15 § 3 punkten avsett samfund och ett bolag i vilket samfundet har i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen avsett bestämmande inflytande skall uppfylla följande krav och iaktta dem i sin verksamhet:


15 e §
Avkastning som skall gottskrivas kommunen och andra offentliga samfund

Ett i 15 § 4 punkten avsett samfund i vilket ett i 15 § 1 punkten avsett samfund har sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen får inte gottskriva ägaren med mer än den avkastning som bestäms enligt 15 a § 1 mom. 3 punkten, om samfundet äger


22 §
Mottagare av aravalån för bostadsrättshus

Aravalån för ett bostadsrättshus kan beviljas


3) aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilket någon eller några i 1 eller 2 punkten avsedda samfund har sådant direkt bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen.

På låntagare som avses i 1 mom. 2 punkten och på bolag i vilka de har i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen avsett bestämmande inflytande tillämpas 15 a―15 d §.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 47/2006
MiUB 4/2006
RSv 65/2006

Helsingfors den 18 augusti 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.