697/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 1 § 2 mom., 3 § 2 mom. 6 punkten och 5 § 1 mom. 10 punkten, av dem 3 § 2 mom. 6 punkten och 5 § 1 mom. 10 punkten sådana de lyder i lag 60/2006, samt

fogas till 3 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, en ny 7 punkt och till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, en ny 11 punkt som följer:

1 §
Fordonstrafikregistret och dess syfte

Fordonstrafikregistret är ett register över fordon samt beskattningen av och inteckningar i fordon, dem som framför fordon, säkerhetsrådgivare för landtransport, kort som används i färdskrivare vid vägtransporter samt över prov och intyg för tillståndspliktig transportverksamhet.


3 §
De registrerade

I registret får dessutom föras in uppgifter om fysiska personer som


6) är sådana i fordonslagen (1090/2002) avsedda personer som ansvarar för användningen av en bil,

7) har anmält sig till ett prov som krävs för tillståndspliktig transportverksamhet eller har ett intyg som krävs för beviljande av tillstånd.

5 §
Andra uppgifter som registreras om fysiska personer

I fråga om fysiska personer får utöver basuppgifter registreras för registrets syfte behövliga


10) uppgifter om den som ansvarar för användningen av bilen,

11) uppgifter om prov för tillståndspliktig transportverksamhet och intyg som utfärdas för tillståndet.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006. Lagens 3 § 2 mom. 6 punkt och 5 § 1 mom. 10 punkt träder dock i kraft först den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 24/2006
KoUB 12/2006
RSv 71/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.