695/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) 2 § 7 och 8 punkten, 9 §, 9 b § 2 och 3 mom. samt 25 §,

sådana de lyder, 2 § 7 och 8 punkten och 9 b § 2 och 3 mom. i lag 662/1994 samt 9 § i sistnämnda lag och i lag 871/1999 samt 25 § delvis ändrad i nämnda lag 662/1994, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, en ny 9 punkt, till 9 b § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 och 3 mom. och det nuvarande 4―6 mom. blir 3―7 mom., samt till lagen nya 9 c och 9 d § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


7) den person som svarar för trafiken en person som har föreslagits för uppdraget av en juridisk person och godkänts av tillståndsmyndigheten och som reellt och varaktigt leder företagets transportverksamhet samt företräder företaget vid kontakter till den myndighet som beviljar trafiktillstånd och övervakar trafiken,

8) stationsplats den plats eller ort från vilken trafiken bedrivs eller kommer att bedrivas,

9) direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter rådets direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter.

9 §
Förutsättningar för beviljande av kollektivtrafiktillstånd

Kollektivtrafiktillstånd skall beviljas en sökande som har gott anseende, ett av Fordonsförvaltningscentralen utfärdat intyg över yrkesskicklighet och rättshandlingsförmåga samt är solvent. Tillstånd skall beviljas även en juridisk person som uppfyller kravet om solvens, om den person som svarar för trafiken hos den juridiska personen uppfyller de övriga kraven.

Sökanden skall anses solvent om han på behörigt sätt förmår svara för sina förpliktelser och visar att han har de tillräckliga ekonomiska resurser att starta ett företag och sköta trafiken på ändamålsenligt sätt som avses i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter. En sökande från en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan visa sin solvens med ett intyg enligt artikel 9 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter.

Sökanden eller den person som svarar för trafiken skall inte anses uppfylla kravet på gott anseende enligt 1 mom., om han

1) under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff, eller

2) under det senaste året minst tre gånger har dömts till bötesstraff för brott mot bestämmelser om anställnings- eller löneförhållanden, bokföring, trafikidkande, iakttagande av kör- och vilotider, trafik- eller fordonssäkerhet, miljöskydd eller andra bestämmelser om yrkesansvar,

och gärningarna visar att han är uppenbart olämplig att bedriva tillståndspliktig persontrafik.

En sökande från en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan visa sitt goda anseende med en handling som avses i artikel 8 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter.

Sökanden eller den person som svarar för trafiken skall anses yrkesskicklig om han har fullföljt en företagarkurs i busstrafik och fått ett intyg över ett godkänt skriftligt prov som utfärdats av Fordonsförvaltningscentralen eller som uppfyller kraven i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter och utfärdats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Företagarkurs krävs inte av den som har minst fem års fortlöpande praktisk erfarenhet i ledande uppgifter i ett företag inom persontrafiken. Han eller hon måste dock bli godkänd i slutprovet.

9 b §
Förutsättningar för beviljande av taxitillstånd och sjuktransporttillstånd

Den person som svarar för trafiken skall dessutom förmå svara för sina förpliktelser på behörigt sätt.

Den som ansöker om taxitillstånd och den person som svarar för trafiken skall anses yrkesskicklig, om han eller hon

1) har fullföljt en företagarkurs i taxitrafik och fått ett intyg över ett godkänt skriftligt prov som utfärdats av Fordonsförvaltningscentralen samt har praktisk erfarenhet som taxichaufför, eller

2) uppfyller kraven enligt 9 § 6 mom.

Om det bland de sökande inte finns någon som uppfyller kraven enligt 2 mom., kan tillstånd beviljas en sökande som fullföljt en företagarkurs i taxitrafik och fått ett intyg över ett godkänt skriftligt prov som utfärdats av Fordonsförvaltningscentralen.


9 c §
Trafikföretagarkurser och intyg över godkänt prov

Syftet med företagarkurser i busstrafik och taxitrafik är att ge dem som ämnar bli trafikidkare tillräcklig yrkesmässig kompetens. Kurserna innefattar ett skriftligt prov som ordnas av Fordonsförvaltningscentralen. Centralen kan anlita en utomstående expert för utarbetandet av provuppgifterna och ordnandet av provtillfället.

Fordonsförvaltningscentralen utfärdar ett intyg till den som har blivit godkänd i det prov som nämns i 1 mom. Det intyg som utfärdas till den som ämnar bedriva busstrafik skall till sin form överensstämma med bestämmelserna om utformningen av examensprovet i bilaga I till direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter och med modellen i bilaga I a till direktivet.

9 d §
Behöriga myndigheter och organ enligt direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter

I denna paragraf bestäms om de myndigheter och organ som utfärdar de intyg eller andra handlingar som avses i artiklarna 8―10 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter till personer som ämnar bedriva persontrafik på väg i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ett sådant intyg över gott anseende som avses i artikel 8 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter utfärdas av polisen på hemorten. Ett sådant intyg över solvens som avses i artikel 9 i direktivet utfärdas av ett kreditinstitut eller av en revisor eller revisionssammanslutning som Centralhandelskammaren eller en handelskammare har godkänt. Ett sådant intyg över yrkesskicklighet som avses i artikel 10 i direktivet utfärdas av länsstyrelsen till dem som före den 2 oktober 1999 första gången har fått rätt att bedriva persontrafik och i annat fall av Fordonsförvaltningscentralen.

25 §
Rättelseyrkande och ändringssökande

Rätt att söka ändring i ett beslut som gäller ett trafiktillstånd har den sökande och den tillståndshavare vars rätt beslutet kan inverka på samt den kommun där den trafik som avses i tillståndsansökan bedrivs.

I ett beslut om att ett prov som avses i 9 c § underkänts får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse av en provprestation får sökas hos Fordonsförvaltningscentralen. Till ett beslut om underkännande skall fogas anvisningar om framställande av rättelseyrkande. Rättelseyrkandet skall framställas skriftligen inom 30 dagar från den dag då personen i fråga fick kännedom om avslaget. I 3 mom. bestäms om sökande av ändring i Fordonsförvaltningscentralens beslut angående rättelseyrkandet.

I ett beslut som fattats med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs i förordningen av den 15 juli 1994 om tillståndspliktig persontrafik på väg (666/1994) 3 § 3 mom., 4 § 3 mom. samt 5 och 6 §, av dem 3 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 720/1999.

RP 24/2006
KoUB 12/2006
RSv 71/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.