694/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

I denna lag bestäms om ordnande och övervakning av trafikföretagarutbildning som hör samman med godstransport på väg och persontrafik med buss eller personbil.

Lagens syfte är att garantera att de som ämnar bli trafikföretagare ges adekvat och högklassig utbildning.

2 §
Tillståndspliktig verksamhet

För givande av trafikföretagarutbildning krävs tillstånd av Fordonsförvaltningscentralen.

Kompletterande villkor som hör samman med det praktiska anordnandet av undervisningen kan fogas till tillståndet. Villkoren skall relateras till verksamhetens art och omfattning och de skall överensstämma med de syften som anges i 1 §.

3 §
Förutsättningar för tillstånd

Tillstånd för trafikföretagarutbildning skall beviljas om sökanden

1) har tillräcklig kompetens och yrkesskicklighet,

2) i förhållande till verksamhetens omfattning har tillräcklig personal och övriga resurser för att kunna sköta verksamheten på ett behörigt sätt,

3) har rättshandlingsförmåga.

Tillstånd för trafikföretagarutbildning beviljas för fem år i sänder.

4 §
Ansökan om tillstånd för trafikföretagarutbildning

Tillstånd för trafikföretagarutbildning skall sökas skriftligen hos Fordonsförvaltningscentralen. Ansökan skall innehålla de uppgifter som tillståndsmyndigheten har begärt och som behövs för behandlingen av ansökan.

5 §
Ändring och förnyande av tillstånd för trafikföretagarutbildning

Ansökan om ändring eller förnyande av tillstånd för trafikföretagarutbildning skall göras i den ordning som föreskrivs för ansökan om tillstånd i 4 §.

Om ansökan om förnyat tillstånd har gjorts senast tre månader före den sista giltighetsdagen för tillståndet för trafikföretagarutbildning, får utbildningen fortgå med stöd av det gamla tillståndet tills ärendet har avgjorts.

6 §
Återkallande av tillstånd för trafikföretagarutbildning

Fordonsförvaltningscentralen kan återkalla ett tillstånd för trafikföretagarutbildning helt eller för viss tid

1) om tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd för trafikföretagarutbildning,

2) om tillståndshavaren väsentligt och upprepat bryter mot villkoren i tillståndet för trafikföretagarutbildning,

3) om det vid utbildningen upprepat förekommer väsentliga brister,

4) om tillståndshavaren utan godtagbar orsak upprepade gånger underlåter att ordna de kurser som denne uppgett för Fordonsförvaltningscentralen.

Fordonsförvaltningscentralen kan i stället för att återkalla tillståndet tilldela tillståndshavaren en varning, om det med beaktande av trafikföretagarutbildningens syfte och målsättning skulle vara oskäligt att tillståndet återkallas eller om tillståndshavaren redan har avhjälpt bristerna.

Fordonsförvaltningscentralen skall på begäran av tillståndshavaren återkalla tillståndet.

7 §
Övervakning av trafikföretagarutbildningen

Fordonsförvaltningscentralen övervakar ordnandet av trafikföretagarutbildning. Centralen har rätt att inspektera platser där tillståndshavarna ger trafikföretagarutbildning enligt denna lag. Inspektioner får dock inte företas på platser som omfattas av hemfrid.

8 §
Ändringssökande

I beslut som Fordonsförvaltningscentralen har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Fordonsförvaltningscentralen kan i sitt beslut bestämma att beslutet skall iakttas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten tills besvären har avgjorts.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På sådan trafikföretagarutbildning för persontrafik som avses i 1 § 1 mom. tillämpas lagen dock från och med den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

10 §
Övergångsbestämmelser

De godkännanden för viss tid som utfärdats för läroanstalter före denna lags ikraftträdande förblir i kraft den tid som anges i godkännandet.

En läroanstalt som fått ett godkännande som gäller tills vidare är skyldig att ansöka om ett tillstånd enligt denna lag senast ett år efter lagens ikraftträdande.

RP 24/2006
KoUB 12/2006
RSv 71/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.