673/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 134 § 5 mom., 135 § 2 mom. och 136 § samt 139 § 3 mom. och

fogas till lagen en ny 141 a och en ny 202 a § som följer:

8 kap.

Resedokument som beviljas utlänningar i Finland

134 §
Beviljande av främlingspass

Främlingspass kan beviljas för högst fem år. Främlingspass för en utlänning som befinner sig utomlands kan dock beviljas för högst en månad.

135 §
Beviljande av resedokument för flykting

Resedokument för flykting kan beviljas för högst fem år.

136 §
Innehållet i främlingspass och i resedokument för flykting

I främlingspass antecknas släktnamn och förnamn, kön, personbeteckning, nationalitet, födelseort, den dag passet utfärdats och sista giltighetsdag, den myndighet som beviljat passet och passets nummer. Nationalitetsuppgiften behöver inte antecknas i passet om utlänningen inte vill det och anledningen är skäl som sammanhänger med säkerheten. I passet finns dessutom passinnehavarens fotografi och namnteckning.

I resedokument för flykting antecknas släktnamn och förnamn, kön, personbeteckning, födelseort, den dag passet utfärdats och sista giltighetsdag, den myndighet som utfärdat passet och passets nummer. I passet finns dessutom passinnehavarens fotografi och namnteckning.

Angående säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i främlingspass och resedokument för flykting gäller vad som bestäms i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass som utfärdats av medlemsstater. På pärmen till ett pass med ett biometriskt kännetecken finns en symbol som utvisar detta.

Certifikat som hänför sig till säkerställandet av äktheten och integriteten hos uppgifterna i passets tekniska del utfärdas av Befolkningsregistercentralen.

Om en utlännings identitet inte har kunnat styrkas skall detta antecknas i främlingspasset eller resedokumentet för flykting.

139 §
Behörighet att bevilja och indra främlingspass och resedokument för flykting

Polisinrättningen i häradet beslutar om beviljade av nytt främlingspass och resedokument för flykting när sökanden kan visa upp ett gällande främlingspass eller resedokument för flykting.

141 a §
Utformning av och ansökningsblankett för främlingspass och resedokument för flykting

Inrikesministeriet fastställer formuläret för den blankett som skall användas vid ansökan om och utgivande av främlingspass och resedokument för flykting samt bestämmer om utformningen av främlingspass och resedokument för flykting och övriga omständigheter som hänför sig till tillverkningen av dem.

13 kap.

Rättsskydd

202 a §
Skydd av identifieringsuppgifter som grundar sig på fysiska egenskaper

Vid registrering eller annan behandling av sådana identifieringsuppgifter i elektronisk form som grundar sig på en persons fysiska egenskaper skall den registeransvarige, tillståndsmyndigheten och handläggaren särskilt sörja för dataskyddet vid registreringen och annan behandling av dessa identifieringsuppgifter.

Den registeransvarige skall också svara för det ovan avsedda dataskyddet i fråga om en tredje part som på uppdrag av den registeransvarige helt eller delvis registrerar identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper.


Denna lag träder i kraft den 21 augusti 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 25/2005
FvUB 13/2006
RSv 92/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.