671/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Passlag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Rätt att resa

Finska medborgare har rätt att resa ut ur landet i enlighet med vad som bestäms i denna lag.

Finska medborgare får inte hindras från att komma in i landet.

2 §
Styrkande av rätt att resa

Finska medborgare styrker sin rätt att resa ut ur landet och komma in i landet med pass, om inte något annat följer av denna lag, Europeiska gemenskapens lagstiftning eller internationella fördrag som är bindande för Finland. Utan pass får finska medborgare resa till Danmark, Island, Norge och Sverige. Genom förordning av statsrådet anges de övriga länder till vilka finska medborgare får resa så att som resedokument i stället för pass används ett sådant identitetskort som avses i 1 § 1 mom. i lagen om identitetskort (829/1999).

Vid utövandet av sjömansyrket i utrikestrafik kan sjömän styrka sin rätt att resa ut ur landet genom en nationell identitetshandling för sjömän (sjömanspass). Med sjöman avses sjöman enligt konventionen angående nationella identitetshandlingar för sjömän (FördrS 64/1970).

Den som hör till personalen på ett luftfartyg kan i samband med flygresor som hör till hans eller hennes normala uppgifter styrka sin rätt att resa ut ur landet och komma in i landet med ett sådant behörighetsbevis som avses i bilaga 9 till konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949) och som har utfärdats av en finsk myndighet.

Finska medborgare kan styrka sin rätt att resa ut ur landet och komma in i landet med ett resedokument som Förenta Nationerna eller Europeiska unionen har utfärdat för sina tjänstemän.

Finska medborgare ombord på statsfartyg eller statsluftfartyg samt finska medborgare som hör till en organiserad grupp inom försvarsmakten kan i tjänste- eller tjänstgöringsuppdrag resa ut ur landet och komma in i landet utan resedokument om de införts i ovan nämnda fartygs eller luftfartygs passagerar- eller manskapsförteckning och de i övrigt kan styrka sin identitet på ett tillförlitligt sätt.

3 §
Pass

För styrkande av rätten att resa utfärdas för finska medborgare på ansökan pass, om inte något annat följer av lag.

4 §
Diplomatpass och tjänstepass

Diplomatpass kan utfärdas för

1) republikens president, riksdagens talman och vice talmän, medlemmarna av statsrådet och justitiekanslern i statsrådet, högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens presidenter, kommendören för försvarsmakten samt evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets ärkebiskopar,

2) personer som är anställda inom utrikesförvaltningen för diplomatuppdrag samt andra personer inom utrikesrepresentationen för motsvarande uppdrag,

3) personer som har innehaft särskilt betydelsefulla statliga uppdrag,

4) andra än i 1―3 punkten avsedda personer, om utfärdande av diplomatpass är nödvändigt för med diplomatiska uppdrag jämförbara internationella uppdrag,

5) make, minderårigt barn och, då omständigheterna kräver det, även för 18―20-årigt barn till i 2 punkten avsedda personer som är anställda inom utrikesförvaltningen, samt av särskilda skäl för efterlevande make,

6) make eller efterlevande make och barn till i 1, 3 och 4 punkten avsedda personer av särskilda skäl samt till i 2 punkten nämnda övriga personer inom utrikesrepresentationen.

Tjänstepass kan utfärdas för personer som är anställda inom utrikesförvaltningen och andra personer inom utrikesrepresentationen samt personer med andra officiella internationella uppdrag än sådana som avses i 1 mom. Tjänstepass kan av särskilda skäl även utfärdas för make och barn till ovan avsedda personer.

Bestämmelserna om pass i denna lag tillämpas också på diplomatpass och tjänstepass, om inte något annat bestäms i lag eller förordning.

I 1 mom. 5 och 6 punkten och i 2 mom. avses med make personens make eller maka eller sambo som lever med personen under äktenskapsliknande förhållanden, om de samboende bevisligen har bott tillsammans minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn.

5 §
Passets innehåll

I pass antecknas släktnamn och förnamn, kön, personbeteckning, nationalitet, födelsehemkommun, den dag passet utfärdats och sista giltighetsdag, den myndighet som utfärdat passet och passets nummer. I passet finns dessutom passinnehavarens ansiktsbild och namnteckning. I pass med begränsat giltighetsområde antecknas de länder som passet berättigar innehavaren att resa till. I stället för födelsehemkommunen antecknas "utlandet" om personens födelsehemkommun inte tillförlitligt kan utredas eller om antecknandet av födelsehemkommunen i passet sannolikt skulle äventyra personens säkerhet.

Angående passets säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken gäller vad som bestäms i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass som utfärdats av medlemsstater. På pärmen till ett pass med ett biometriskt kännetecken finns en symbol som utvisar detta.

Certifikat som hänför sig till säkerställandet av äktheten och integriteten hos uppgifterna i passets tekniska del utfärdas av Befolkningsregistercentralen.

Bestämmelser om den namnteckning som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 kap.

Ansökan om och utfärdande av pass

6 §
Ansökan om pass

Om pass skall ansökas skriftligen och till ansökan skall fogas sökandens ansiktsbild, på vilken sökanden utan svårighet kan kännas igen. Sökanden skall personligen lämna in passansökan till polisinrättningen i ett härad. Ansökan om pass som utfärdas på Helsingfors-Vanda flygplats kan också lämnas till rörliga polisen på flygplatsen. Vid ansökan om pass skall sökanden som identifieringshandling uppvisa en giltig, av polisen utfärdad handling varav identiteten framgår. Om sökanden inte kan uppvisa en identifieringshandling, utför polisen identifieringen. Passet kan avhämtas av en person som sökanden har bemyndigat. På sökandens begäran sänds passet även per post.

En finsk medborgare som befinner sig utomlands kan ansöka om pass hos en finsk ambassad eller ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller hos någon annan finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som utrikesministeriet har gett befogenhet att utfärda pass. Vid ansökan om pass skall sökanden som identifieringshandling uppvisa en giltig handling varav identiteten framgår. Om sökanden inte kan uppvisa en identifieringshandling, utförs identifieringen av den myndighet som utfärdar passet. På begäran kan beskickningen sända passet till sökanden genom förmedling av ett honorärkonsulat. Passet kan avhämtas av en person som sökanden har bemyndigat. På sökandens begäran kan beskickningen även sända passet per post.

Ansökan om diplomatpass och tjänstepass skall göras skriftligen hos utrikesministeriet.

Närmare bestämmelser om identitetshandlingar som utfärdas av polisen ges genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om antalet ansiktsbilder som skall fogas till ansökan och om kraven på ansiktsbilderna utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

7 §
Ansökan om pass för minderårig

Till ansökan om pass för minderårig skall vårdnadshavarnas samtycke fogas. En vårdnadshavare kan ge sitt samtycke med begränsningar i fråga om passets giltighetsområde eller giltighetstid.

Om en minderårig har omhändertagits av en socialnämnd i Finland, skall det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) lämna samtycke enligt 1 mom.

8 §
Ansökan om pass för värnpliktig

Vid ansökan om pass skall en värnpliktig lägga fram en utredning om att det inte föreligger något sådant hinder för utfärdande av pass som avses i 14 § 5 mom. eller 15 § 1 mom. 3 punkten. En värnpliktig kan påvisa att det inte föreligger hinder för utfärdande av pass med följande intyg:

1) ett militärpass,

2) ett uppbådsintyg för den som är befriad från tjänstgöring under fredstid eller annat motsvarande beslut,

3) ett uppbådsintyg för den som är helt befriad från värnplikt,

4) ett hinderlöshetsintyg som utfärdats av en militärmyndighet, eller

5) ett civiltjänstgöringsintyg.

9 §
Identifiering

Identifieringen av den som ansöker om pass skall ske på ett tillförlitligt sätt.

Inrikesministeriet har rätt att meddela de myndigheter som utfärdar pass bestämmelser om utförande av identifieringen.

10 §
Utfärdande av pass

Pass utfärdas av polisinrättningen i ett härad. På Helsingfors-Vanda flygplats kan pass även utfärdas av rörliga polisen.

Pass för en finsk medborgare som befinner sig utomlands utfärdas av en finsk ambassad eller ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller någon annan finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som utrikesministeriet har gett befogenhet att utfärda pass.

Diplomatpass och tjänstepass utfärdas av utrikesministeriet.

11 §
Pass för minderårig

För en minderårig utfärdas pass, om vårdnadshavarna ger sitt samtycke därtill.

Kan en vårdnadshavare på grund av resa eller sjukdom eller annat motsvarande skäl inte ge ett sådant samtycke som avses i 7 § 1 mom. och om dröjsmål med avgörandet skulle medföra oskäligt men, behövs inte vårdnadshavarens samtycke. Om en vårdnadshavare vägrat ge sitt samtycke kan pass ändå utfärdas för en minderårig, om det klart skulle strida mot barnets bästa att inte utfärda pass och om det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med någon vårdnadshavares samtycke annat än tillfälligt förs till en annan stat.

Det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen är skyldigt att på begäran av den myndighet som utfärdar pass ge ett utlåtande om huruvida förvägrande av pass klart strider mot barnets bästa. Myndigheten skall ge sitt utlåtande i sådana fall då den sedan tidigare har uppgifter om den minderåriga eller dennes vårdnadshavare. Utlåtandet kan även innehålla sådana uppgifter som enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) skall hållas hemliga, om detta är nödvändigt med tanke på barnets bästa.

Ett beslut genom vilket en minderårig har beviljats pass med stöd av 2 mom. skall iakttas även om ändring sökts.

12 §
Tillfälligt pass

En myndighet som avses i 10 § kan av särskilda skäl utfärda pass temporärt (tillfälligt pass), om utfärdande av ett pass som tillverkats centraliserat inte är möjligt ens enligt en snabbare tidtabell.

Sökanden skall lägga fram en tillförlitlig utredning av den omständighet som kräver att ett tillfälligt pass utfärdas och av det tillfälliga passets giltighet.

13 §
Giltighetsområdet för pass

Ett pass berättigar till utresa ur Finland.

Giltighetsområdet för ett pass skall begränsas på det sätt som sökanden begär eller i enlighet med det sätt på vilket en vårdnadshavare med stöd av 7 § 1 mom. eller socialnämnden i fråga om ett omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass med begränsat giltighetsområde kan utfärdas även för den som avses i 15 § 1 mom. och då pass utfärdas för en minderårig i de fall som avses i 11 § 2 mom.

14 §
Giltighetstiden för pass

Giltighetstiden för pass är fem år från den dag då passet utfärdades, om inte något annat följer av 2―7 mom.

Pass utfärdas för kortare tid än fem år på det sätt som sökanden begär eller i enlighet med det sätt på vilket en vårdnadshavare med stöd av 7 § 1 mom. eller socialnämnden i fråga om ett omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass kan utfärdas för kortare tid än fem år även för den som avses i 15 § 1 mom. och då pass utfärdas i de fall som avses i 11 § 2 mom.

För en sökande som också är medborgare i någon främmande stat och som med stöd av 34 § i medborgarskapslagen (359/2003) eventuellt kommer att förlora sitt finska medborgarskap utfärdas pass högst till dess sökanden fyller 22 år.

Då ett pass i de fall som avses i 18 § utfärdas utan att ett giltigt pass indras, utfärdas passet för den tid som krävs med hänsyn till den omständighet som utfärdandet av det extra passet grundar sig på, dock för högst fem år.

För en värnpliktig kan pass utfärdas högst till utgången av det år då han fyller 28 år, om han inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass för längre tid eller om inte något annat följer av särskilt vägande skäl.

Ett tillfälligt pass enligt 12 § utfärdas för en tid av högst 12 månader.

Diplomatpass och tjänstepass kan av särskilda skäl utfärdas för kortare tid än fem år.

15 §
Hinder för utfärdande av pass

Pass kan förvägras

1) den som på sannolika skäl misstänks för brott på vilket kan följa fängelse i minst ett år och i fråga om vilket förundersökningen eller åtalsprövningen inte har slutförts eller vilket personen står åtalad eller är efterlyst för,

2) den som har blivit dömd till ovillkorligt fängelsestraff och inte har avtjänat straffet,

3) värnpliktig som fyllt 28 år, till utgången av det år då han fyller 30 år, om han inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass.

Pass utfärdas inte för den som har meddelats reseförbud enligt 2 kap. 1 § i tvångsmedelslagen (450/1987) eller utreseförbud enligt 4 kap. 8 eller 9 § i konkurslagen (120/2004).

16 §
Prövning av hinder och begränsningar för utfärdande av pass

Då det prövas om pass skall utfärdas för den som avses i 15 § 1 mom. skall det beaktas vilken betydelse resor har med hänsyn till dennes familjeförhållanden, hälsotillstånd, utkomst och yrke samt andra omständigheter. Vid prövningen skall dessutom beaktas om det finns grundad anledning att anta att personen i fråga reser utomlands för att undgå förundersökning, straff eller verkställigheten av straff.

17 §
Utredning av hinderlöshet samt personuppgifternas riktighet

Innan pass utfärdas skall den utfärdande myndighet som avses i 10 § utreda sökandens hinderlöshet.

Tillståndsmyndigheten skall kontrollera sökandens personuppgifter i befolkningsdatasystemet och uppgifterna skall antecknas i passet i enlighet med befolkningsdatasystemets uppgifter.

18 §
Extra pass

Ett nytt pass kan utfärdas utan att ett giltigt pass indras, om det giltiga passet är i en utländsk myndighets besittning eller om de anteckningar i passet som gjorts av en utländsk myndighet hindrar resa till annat land och om ett nytt pass behövs på grund av den sökandes arbete eller något annat särskilt vägande personligt skäl.

19 §
Utfärdande av nytt pass

Har den som ansöker om pass ett giltigt pass och passet inte är i sökandens besittning, skall han eller hon förete en tillräcklig utredning om hur passet har förkommit.

När en myndighet som avses i 10 § ger ut ett nytt pass, med undantag av de extra pass som avses i 18 §, förfaller det tidigare beslutet om utfärdande av pass och det tidigare passet upphör att gälla. Sökanden skall då överlåta det tidigare passet, om det är i hans eller hennes besittning, till den myndighet som ger ut ett nytt pass. Om det i det tidigare passet finns sådana anteckningar av en utländsk myndighet som är nödvändiga för sökanden, är denne inte skyldig att överlåta passet till myndigheten för annat än makulering.

Inrikesministeriet har rätt att meddela närmare föreskrifter om makulering av pass.

20 §
Beslut

När ett pass utfärdas i enlighet med ansökan, ges sökanden inte något separat förvaltningsbeslut eller någon besvärsanvisning. Om ett pass i de fall som avses i 11 § 2 mom. utfärdas utan alla vårdnadshavares samtycke eller om ett pass utfärdas med avvikelse från ansökan, skall sökanden utöver passet få ett separat förvaltningsbeslut med besvärsanvisning.

3 kap.

Indragning och omhändertagande av pass

21 §
Förutsättningar för indragning av pass

Pass indras

1) om innehavaren förlorar sitt finska medborgarskap eller befrias från detta,

2) om innehavaren anhåller om att passet skall indras,

3) om innehavaren anmäler att passet har förkommit eller stulits,

4) om myndigheterna har fått kännedom om att innehavaren har avlidit,

5) om socialnämnden eller vårdnadshavaren har återtagit det samtycke som nämns i 7 § 1 mom.; om vårdnadshavaren återtar det samtycke som nämns i 7 § 1 mom. behöver passet inte dras in, om ett indragande klart skulle strida mot barnets bästa och om det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med någon vårdnadshavares samtycke annat än tillfälligt förs till en annan stat; när det gäller skyldigheten för det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen att avge utlåtande om barnets bästa i ett ärende som gäller frågan om att ett pass inte skall dras in skall bestämmelserna i 11 § 3 mom. i denna lag iakttas,

6) om socialnämnden kräver att en omhändertagen minderårigs pass skall dras in, eller

7) om Befolkningsregistercentralen av särskilda skäl har återtagit ett i 5 § 3 mom. avsett certifikat.

Pass kan indras

1) om passet innehåller ett uppenbart fel,

2) om passet har blivit fördärvat eller om anteckningarna i passet har ändrats eller om det innehåller andra anteckningar än sådana som en myndighet har gjort,

3) om det sedan passet utfärdats har framkommit omständigheter som vid prövning av om pass kan utfärdas sannolikt skulle leda till att pass förvägras med stöd av 15 §, eller

4) om passet används av någon annan än den som det har utfärdats för.

Diplomatpass och tjänstepass kan även indras då passinnehavaren har övergått till andra uppgifter eller förutsättningarna för utfärdandet har upphört att existera på annat sätt.

När det prövas om ett pass skall indras med stöd av 2 mom. 3 punkten skall de omständigheter som nämns i 16 § beaktas.

Ett beslut enligt 1 mom. 5 punkten om att inte dra in passet för en minderårig skall iakttas även om ändring sökts.

Om ett pass dragits in med stöd av 1 mom. 7 punkten har passinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass för återstoden av det indragna passets giltighetstid. Om ett pass dragits in med stöd av 2 mom. 1, 2 eller 4 punkten av orsaker som inte beror på passinnehavarens förfarande, har passinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass för återstoden av det indragna passets giltighetstid.

22 §
Indragning av pass

Ett pass dras in av polisinrättningen i det härad till vilket passinnehavarens hemkommun hör eller av den myndighet som utfärdat passet.

23 §
Indragning av pass som säkerhetsåtgärd

I syfte att förhindra missbruk kan ett pass dras in på initiativ av en myndighet då man på sannolika skäl kan misstänka att en person har avlidit i samband med en naturkatastrof eller någon annan katastrof eller till följd av ett brott.

Om den misstanke som avses i 1 mom. visar sig vara felaktig och personen hittas levande, har han eller hon rätt att kostnadsfritt få ett nytt pass för det indragna passets återstående giltighetstid.

24 §
Förutsättningar för tillvaratagande av pass

Ett pass skall tillvaratas av en myndighet när beslut om indragning av passet har fattats.

Ett pass kan tillfälligt tillvaratas av en myndighet innan beslutet om indragning har fattats, om passet innehåller ett uppenbart fel eller om det har blivit fördärvat så att det inte längre kan anses vara en tillförlitlig identifierings- eller resehandling eller om anteckningarna i passet har ändrats eller om det innehåller andra anteckningar än sådana som en myndighet har gjort eller om det används av någon annan än den som det har utfärdats för.

Bestämmelser om att den som meddelats reseförbud skall överlämna sitt pass till polisen utan beslut om indragning finns i 2 kap. 2 § 3 mom. i tvångsmedelslagen. Bestämmelser om att den som meddelats utreseförbud skall överlämna sitt pass till polisen finns i 4 kap. 8 § 3 mom. i konkurslagen.

25 §
Tillvaratagande av pass

Ett pass skall tillvaratas av den myndighet som dragit in passet eller på dennas begäran av en gränskontrollmyndighet.

I de fall som avses i 24 § 3 mom. får en anhållningsberättigad tjänsteman vid polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet tillvarata passet. Därvid kan en gränskontrollmyndighet tillvarata passet i syfte att överlämna det till en anhållningsberättigad tjänsteman.

En myndighet som med stöd av 22 § har rätt att dra in pass och en gränskontrollmyndighet får i de fall som nämns i 24 § 2 mom. tillfälligt tillvarata ett pass, om det är sannolikt att passet kan dras in med stöd av 21 §.

Ett pass som har tillvaratagits av en myndighet skall utan dröjsmål sändas till polisinrättningen i det härad till vilket passinnehavarens hemkommun hör eller till den myndighet som utfärdat passet. Polismän, gränsbevakningsmän och andra tjänstemän som verkar som passkontrollörer har för tillvaratagande av pass rätt att utföra kroppsvisitation.

Ett pass kan tillvaratas utan hinder av att besvär har anförts över beslutet att indra passet. I beslut som gäller tillvaratagande av pass får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

4 kap.

Resa från och till landet

26 §
Gränskontrollmyndigheter

Med gränskontrollmyndighet avses i denna lag gränsbevakningsväsendet och andra myndigheter som har rätt utföra sådana gränskontroller som avses i gränsbevakningslagen (578/2005).

27 §
Bestämmelser om passerande av gränsen

Bestämmelser om passerande av gränsen, gränsövergångsställen och deras öppettider samt fördelningen av gränskontrolluppgifter mellan gränsbevakningsväsendet, polisen och tullen vid olika gränsövergångsställen ingår i gränsbevakningslagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

28 §
Lämnande av uppgifter till gränskontrollmyndigheter

Skall en finsk medborgare inneha ett pass eller ett identitetskort vid sina resor, skall han eller hon vid utresa och även vid inresa på begäran visa upp det för gränskontrollmyndigheten.

En finsk medborgare är skyldig att på begäran av gränskontrollmyndigheten lämna myndigheten de uppgifter som är nödvändiga för konstaterande av personens rätt att resa.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

29 §
Passregister

För utförande av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på polisen och en sådan finsk beskickning som avses i 10 § 2 mom. skall polisen föra ett register över pass och uppgifter som antecknats och införts i dem. Närmare bestämmelser om polisens personregister finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).

För utförande av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på utrikesministeriet skall utrikesministeriet i egenskap av registeransvarig föra ett diplomat- och tjänstepassregister. I fråga om de uppgifter som skall införas i registret gäller vad som bestäms i 3 § 2 mom. och 3 § 3 mom. 2 och 3 punkten i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. I fråga om utplåning av uppgifter gäller vad som bestäms i 23 § 1 mom. 2 och 3 punkten och 23 § 2 mom. i nämnda lag. I fråga om behandling av personuppgifter tillämpas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

30 §
Skydd av uppgifterna i den tekniska delen

När ett pass utfärdas svarar den utfärdande myndigheten för att passets uppgifter i maskinläsbar form stämmer överens med motsvarande visuellt synliga uppgifter i passet.

Inrikesministeriet skall särskilt sörja för skyddet av passets uppgifter i maskinläsbar form. Inrikesministeriet skall också svara för det ovan avsedda skyddet i fråga om en tredje part som på uppdrag av ministeriet helt eller delvis registrerar sådana uppgifter som avses i 1 mom.

Utrikesministeriet svarar för det skydd som föreskrivs i 2 mom. i fråga om diplomatpass och tjänstepass samt pass som utfärdas av i 10 § avsedda beskickningar utomlands.

31 §
Förvaring av pass

Passinnehavaren skall förvara sitt pass omsorgsfullt. Passinnehavaren svarar för påföljderna av vårdslös förvaring. Egna anteckningar får inte heller göras i passet.

32 §
Förstörande av pass

Har ett pass inte avhämtats inom ett år efter det att det utfärdades, kan det förstöras. Då förfaller även beslutet att utfärda passet.

Myndigheten skall förstöra pass som har överlämnats till den med stöd av 19 § och likaså pass som med stöd av 21 § har indragits av en myndighet som avses i 22 §. Om en myndighet som avses i 10 § tillställs ett pass vars giltighetstid har gått ut, skall myndigheten förstöra passet. I sådana fall där ett pass dras in på initiativ av någon annan än passinnehavaren skall passet dock förstöras först efter det att beslutet om indragning har vunnit laga kraft, dock senast efter det att passets giltighetstid löpt ut.

Inrikesministeriet har rätt att meddela närmare föreskrifter om förstörande av pass.

33 §
Ändring av passinnehavarens namn eller personbeteckning

När en passinnehavare använder passet för att styrka rätten att resa skall han eller hon se till att personuppgifterna i passet motsvarar uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

34 §
Avgift

För pass uttas en avgift som överensstämmer med grunderna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

35 §
Sjömanspass

För sökande, utfärdande, indragning och tillvaratagande av sjömanspass gäller vad som i denna lag bestäms om sökande, utfärdande, indragning och tillvaratagande av pass.

36 §
Straffbestämmelser i strafflagen

Bestämmelser om straff för riksgränsbrott finns i 17 kap. 7 § i strafflagen (39/1889) och bestämmelser om straff för lindrigt riksgränsbrott i 17 kap. 7 a § i samma lag.

37 §
Ändringssökande

I fråga om sökande av ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag gäller vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär över beslut av en beskickning behandlas av Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvär som avses i 1 mom. skall behandlas i brådskande ordning.

38 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om förfarandet vid ansökan om och utgivande av pass samt om de bilagor som krävs för ansökan.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om förutsättningarna och begränsningarna vid utfärdande av diplomatpass och tjänstepass.

Inrikesministeriet fastställer formuläret för den blankett som skall användas vid ansökan om och utgivande av pass samt bestämmer om utformningen av pass och övriga omständigheter som hänför sig till tillverkningen av pass. Formuläret för den blankett som skall användas vid ansökan om och utgivande av diplomatpass och tjänstepass fastställs dock av utrikesministeriet, som också bestämmer om utformningen av dem och övriga omständigheter som hänför sig till tillverkningen av dem.

39 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 21 augusti 2006.

Genom denna lag upphävs passlagen av den 22 augusti 1986 (642/1986) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

40 §
Övergångsbestämmelser

Ett pass som har indragits tillfälligt före denna lags ikraftträdande upphör utan separat beslut att gälla då denna lag träder i kraft.

Pass som har utfärdats med stöd av den passlag som upphävs vid denna lags ikraftträdande är giltiga till den sista giltighetsdag som antecknats i passen.

Om den återstående giltighetstiden för ett sådant pass med tillverkningsfel som utfärdats före ikraftträdandet av denna lag uppgår till mer än fem år, beviljas i stället för detta pass ett nytt pass, dock endast för fem år.

RP 25/2005
FvUB 13/2006
RSv 92/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.