667/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 4 december 1992 om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1200/1992) 2 och 8 §, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1207/1994, samt

ändras 1 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, som följer:

1 §

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral är en serviceenhet som lyder under jord- och skogsbruksministeriet och vars uppgift är att

1) producera och publicera statistik enligt lagen om landsbygdsnäringsstatistik (1197/1996) samt producera tjänster i anslutning till statistikföring och informationsförsörjning,

2) föra i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) avsedda register, och

3) producera experttjänster för informationsförvaltning inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

När denna lag träder i kraft överförs de uppgifter som hör till Landsbygdsverkets verksamhetsområde från informationstjänstcentralen till Landsbygdsverket. Angående övergångsåtgärder som gäller informationstjänstcentralens uppgifter och personal föreskrivs i lagen om Landsbygdsverket (666/2006). I fråga om överföring av uppgifter som gäller vissa lån och försäljningsprisfordringar från informationstjänstcentralen till Statskontoret föreskrivs särskilt genom lag.

RP 36/2006
JsUB 6/2006
RSv 81/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.