665/2006

Given i Helsingfors den 27 juli 2006

Statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 4 mom. i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådant det lyder i lag 285/2006, 48 § 4 mom. i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006), 15 § 3 mom. i lagen av den 30 januari 2004 om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004), 14 a § 6 mom. i lagen av den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976), sådant det lyder i lag 286/2006 samt 7 § 5 mom. i kemikalielagen av den 14 juni 1989 (744/1989), sådant det lyder i lag 287/2006:

1 §
Tillämpningsområde och mål

Denna förordning tillämpas på de kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet som avses i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen.

Syftet med förordningen är att förenhetliga den tillsyn som de i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen avsedda kommunala tillsynsmyndigheterna utövar.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) miljö- och hälsoskyddslagstiftningen de lagar som nämns i 1 § i folkhälsolagen (66/1972),

2) central myndighet, tillsynsmyndigheterna inom miljö- och hälsoskyddet, vilka är Livsmedelssäkerhetsverket, Konsumentverket samt Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral,

3) kommunal tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet en sådan kommunal tillsynsplan som avses i 6 § i hälsoskyddslagen, 48 § i livsmedelslagen, 15 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet, 14 a § i tobakslagen och 7 § i kemikalielagen,

4) sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram sådana riksprogram för den centrala myndighetens tillsyn som avses i 4 a § i hälsoskyddslagen, 47 § i livsmedelslagen, 14 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet, 14 § i tobakslagen och 5 § i kemikalielagen,

5) inspektion regelbunden och planenlig kontroll av tillsynsobjektet som verkställs av en tillsynsmyndighet eller av en av myndigheten befullmäktigad utomstående sakkunnig och vid vilken tillsynsobjektets överensstämmelse med kraven bedöms; en inspektion kan också omfatta provtagning och mätningar i syfte att bedöma eventuella sanitära olägenheter som tillsynsobjektet, den verksamhet som bedrivs eller de produkter som tillverkas i tillsynsobjektet eller de tjänster som man tillhandahåller där kan medföra samt bedöma säkerheten och överensstämmelsen med bestämmelserna i fråga om dem.

6) typ av tillsynsobjekt tillsynsobjekt med verksamhet av liknande art och omfattning,

7) riskkategori den kategori i vilken varje typ av tillsynsobjekt klassificeras på basis av den verksamhet som bedrivs och av bedömningen av eventuella hälsorisker eller finansiella risker i anslutning till de produkter som tillverkas i objektet, samt

8) kontrollfrekvens antalet årliga inspektioner i ett tillsynsobjekt.

3 §
Minimikrav i fråga om innehållet i den kommunala tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet

I tillsynsplanen skall åtminstone anges:

1) inspektionernas innehåll,

2) kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten eller för olika typer av tillsynsobjekt,

3) den genomsnittliga inspektionstiden,

4) provtagning och provundersökning som sker genom kommunens försorg, samt

5) utvärdering av tillsynsplanen.

4 §
Inspektionernas innehåll

När inspektionernas innehåll anges skall framgå vilka slags åtgärder inspektion av olika typer av tillsynsobjekt och av olika tillsynsobjekt omfattar och med stöd av vilka lagar dessa åtgärder vidtas. En inspektion kan omfatta åtgärder enligt flera olika miljö- och hälsoskyddslagar. Inspektionen skall åtminstone omfatta de kontrollåtgärder som anges i det sektorvisa riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet.

5 §
Kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten

Vid bestämmandet av kontrollfrekvensen för ett enskilt tillsynsobjekt skall i fråga om verksamhetsutövaren, förutom den riskkategori som i det sektorvisa riksomfattande tillsynsprogrammet angivits för denna typ av tillsynsobjekt, åtminstone beaktas

1) nivån på egenkontrollen eller den frivilliga kontrollen i övrigt,

2) personalens sakkunskap,

3) tidigare tillsyn, samt

4) lokalerna och förhållandena samt utrustningens skick.

6 §
Genomsnittlig inspektionstid

Vid bestämmandet av den genomsnittliga inspektionstiden i fråga om ett enskilt tillsynsobjekt skall förutom bestämmelserna i 5 § om kontrollfrekvensen för tillsynsobjektet beaktas vad som i det sektorvisa riksomfattande tillsynsprogrammet bestäms om den genomsnittliga inspektionstiden för denna typ av tillsynsobjekt.

7 §
Provtagning

I den kommunala tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet skall åtminstone anges den provtagning som enligt miljö- och hälsoskyddslagstiftningen hör till tillsynsmyndighetens uppgifter samt nämnas de godkända laboratorier som tillsynen stödjer sig mot.

8 §
Utarbetande och utvärdering av kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet

Den tillsynsplan som kommunen godkänt för följande år skall lämnas till länsstyrelsen före utgången av kalenderåret.

Kommunen skall varje år utvärdera genomförandet av tillsynsplanen. Utvärderingen skall gälla åtminstone följande:

1) antalet inspektioner enligt typ av tillsynsobjekt,

2) inspektionernas omfattning,

3) antalet provtagningar enligt typ av tillsynsobjekt, samt

4) fördelningen av inkomsterna från inspektionerna.

Resultaten av utvärderingen av tillsynsplanerna skall lämnas till länsstyrelsen och den centrala myndigheten på det sätt som anges i det sektorvisa riksomfattande tillsynsprogrammet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2006.

Helsingfors den 27 juli 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Direktör
Risto Aurola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.