664/2006

Given i Helsingfors den 27 juli 2006

Statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 a § 3 mom. i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådant det lyder i lag 285/2006, 47 § 3 mom. i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006), 14 § 2 mom. i lagen av den 30 januari 2004 om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004), 14 § 5 mom. i lagen av den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976), sådant det lyder i lag 286/2006 samt 5 § 4 mom. i kemikalielagen av den 14 juni 1989 (744/1989), sådant det lyder i lag 287/2006:

1 §
Tillämpningsområde och mål

Denna förordning tillämpas på de sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram som avses i det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet och i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen.

Syftet med förordningen är att förenhetliga styrningen av den tillsyn som de i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen avsedda kommunala tillsynsmyndigheterna utövar.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) miljö- och hälsoskyddslagstiftningen de lagar som nämns i 1 § i folkhälsolagen (66/1972),

2) central myndighet, tillsynsmyndigheterna inom miljö- och hälsoskyddet, vilka är Livsmedelssäkerhetsverket, Konsumentverket samt Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral,

3) gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet ett program som de centrala myndigheterna tillsammans utarbetar och i vilket anges de gemensamma principer enligt vilka varje central myndighet inom sin egen sektor utarbetar ett riksomfattande tillsynsprogram,

4) sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram sådana riksprogram för den centrala myndighetens tillsyn som avses i 4 a § i hälsoskyddslagen, 47 § i livsmedelslagen, 14 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet, 14 § i tobakslagen och 5 § i kemikalielagen,

5) kommunal tillsynsplan en sådan kommunal tillsynsplan som avses i 6 § i hälsoskyddslagen, 48 § i livsmedelslagen, 15 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet, 14 a § i tobakslagen och 7 § i kemikalielagen,

6) inspektion regelbunden och planenlig kontroll av tillsynsobjektet som verkställs av en tillsynsmyndighet eller av en av myndigheten befullmäktigad utomstående sakkunnig och vid vilken tillsynsobjektets överensstämmelse med kraven bedöms; en inspektion kan också omfatta provtagning och mätningar i syfte att bedöma eventuella sanitära olägenheter som tillsynsobjektet, den verksamhet som bedrivs eller de produkter som tillverkas i tillsynsobjektet eller de tjänster som man tillhandahåller där kan medföra samt bedöma säkerheten och överensstämmelsen med bestämmelserna i fråga om dem.

7) typ av tillsynsobjekt tillsynsobjekt med verksamhet av liknande art och omfattning,

8) riskkategori den kategori i vilken varje typ av tillsynsobjekt klassificeras på basis av den verksamhet som bedrivs och av bedömningen av eventuella hälsorisker eller finansiella risker i anslutning till de produkter som tillverkas i objektet, samt

9) kontrollfrekvens antalet årliga inspektioner i olika typer av tillsynsobjekt.

3 §
Utarbetandet av ett gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet och programmets innehåll

De centrala myndigheterna skall utarbeta ett gemensamt riksomfattande tillsynsprogram som omfattar den tillsyn som förutsätts i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen.

I det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet anges gemensamma principer för de centrala myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddet i fråga om

1) inspektionernas innehåll,

2) riskvärderingen och riskklassificeringen av olika typer av tillsynsobjekt och kontrollfrekvensen för objekten,

3) den genomsnittliga inspektionstiden,

4) styrning av provtagningsverksamheten och tillsynsprojekten,

5) innehållet i anvisningarna om utvärderingen av den kommunala tillsynsplanen, samt

6) anvisningar om rapportering.

4 §
Utarbetande av sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram

I samband med utarbetandet av sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram skall de centrala myndigheterna höra kommunerna och länsstyrelserna.

Av tillsynsprogrammet skall framgå vilka delar av programmet som är lagstadgade, och vilka som endast anger riktlinjer.

5 §
Minimikrav i fråga om innehållet i de sektorvisa riksomfattande tillsynsprogrammen

I de sektorvisa riksomfattande tillsynsprogrammen skall åtminstone anges:

1) inspektionernas allmänna innehåll,

2) grunderna för riskvärderingen av olika typer av tillsynsobjekt samt objektens riskklassificering och kontrollfrekvensen för olika typer av tillsynsobjekt,

3) den genomsnittliga inspektionstiden för olika typer av tillsynsobjekt,

4) styrning av provtagningsverksamheten och tillsynsprojekten,

5) anvisningar om utvärdering av den kommunala tillsynsplanen, samt

6) anvisningar om rapportering.

6 §
Inspektionernas allmänna innehåll

När inspektionernas allmänna innehåll anges skall framgå vilka målen för olika typer av inspektion är och vilka minimikrav som ställs på inspektionens innehåll i fråga om olika typer av tillsynsobjekt.

7 §
Riskklassificering av olika typer av tillsynsobjekt samt kontrollfrekvens

Vid bestämmandet av riskkategorin i fråga om olika typer av tillsynsobjekt skall verksamhetens omfattning och art beaktas. Kontrollfrekvensen för varje typ av tillsynsobjekt skall bestämmas utifrån objektets riskklassificering.

8 §
Genomsnittlig inspektionstid för olika typer av tillsynsobjekt

Vid bestämmandet av den genomsnittliga inspektionstiden för olika typer av tillsynsobjekt skall åtminstone inspektionens syfte, förarbetet, inspektionens innehåll och utarbetandet av inspektionsberättelsen beaktas.

9 §
Styrning av provtagningsverksamheten och tillsynsprojekten

I de sektorvisa riksomfattande tillsynsprogrammen skall åtminstone anges styrningen av den provtagning som enligt miljö- och hälsoskyddslagstiftningen hör till den kommunala tillsynsmyndighetens uppgifter samt av övrig provtagning som är nödvändig med tanke på tillsynen. Dessutom skall den centrala myndigheten styra de provtagnings- och tillsynsprojekt som den kommunala tillsynsmyndigheten skall genomföra.

10 §
Anvisningar om utvärdering av den kommunala tillsynsplanen

Den centrala myndigheten skall utarbeta anvisningar för utvärderingen av den kommunala tillsynsplanen. Anvisningarna skall beskriva metoder för utvärdering av tillsynens omfattning och inriktning.

11 §
Anvisningar om rapportering

Av anvisningarna om rapportering skall framgå på vilket sätt kommunen skall lämna resultaten av utvärderingen av tillsynsplanen till länsstyrelsen och den centrala myndigheten.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2006.

Helsingfors den 27 juli 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Direktör
Risto Aurola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.