658/2006

Given i Helsingfors den 27 juli 2006

Statsrådets förordning om Räddningsinstitutet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 21 juli 2006 om Räddningsinstitutet (607/2006):

1 §
Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen och examina som avläggs inom dem

Utbildningsprogram som leder till yrkesexamina inom räddningsväsendet är utbildningsprogrammet för räddningsmän, inom vilket avläggs räddningsmannaexamen, samt utbildningsprogrammet för räddningsväsendets underbefäl, inom vilket avläggs underbefälsexamen.

Det utbildningsprogram som leder till yrkesexamen inom nödcentralsverksamheten är utbildningsprogrammet för jourhavande vid nödcentraler, inom vilket avläggs examen för jourhavande vid nödcentraler.

I fråga om det utbildningsprogram som leder till yrkeshögskoleexamen för befäl inom räddningsväsendet och den examen som avläggs inom utbildningsprogrammet gäller vad som bestäms i yrkeshögskolelagen (351/2003) och med stöd av den.

2 §
Tillsättande och sammansättning av Räddningsinstitutets delegation

I Räddningsinstitutets delegation skall ingå företrädare för inrikesministeriet, undervisningsministeriet, Räddningsinstitutet, Savonia-ammattikorkeakoulu och nödcentralsverket. De övriga medlemmarna skall företräda länsförvaltningen, kommunalförvaltningen, räddningsinstitut, forskningsanstalter och organisationer inom räddningsbranschen samt andra aktörer som är centrala när det gäller Räddningsinstitutets verksamhet. Åtminstone en medlem skall vara förtrogen med utbildning på svenska.

Räddningsinstitutets delegation har en ordförande, en vice ordförande och högst 20 andra medlemmar som var och en har en personlig ersättare.

Inrikesministeriet tillsätter Räddningsinstitutets delegation efter att ha begärt Räddningsinstitutets förslag om delegationens sammansättning. Räddningsinstitutet utser inom sin personal en sekreterare för delegationen.

3 §
Behörighetsvillkor i fråga om utbildning och erfarenhet hos Räddningsinstitutets personal

Allmänna behörighetsvillkor för Räddningsinstitutets personal är

1) för rektor lämplig högre högskoleexamen och administrativ erfarenhet samt sådan i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap som uppgifterna förutsätter,

2) för utbildningsdirektör lämplig högre högskoleexamen, lärarerfarenhet, förtrogenhet med utbildningsplanering och sådan erfarenhet av ledarskap som uppgifterna förutsätter,

3) för förvaltningsdirektör lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med den offentliga förvaltningen och ekonomin och sådan erfarenhet av ledarskap som uppgifterna förutsätter,

4) för överlärare lämplig högre högskoleexamen, erfarenhet av lärararbete eller av andra utbildningsuppgifter och god förtrogenhet med uppgiftsområdet,

5) för äldre lärare och lärare för uppgiften lämplig examen och förtrogenhet med uppgiftsområdet, samt

6) för övrig personal sådan tillräcklig utbildning och erfarenhet som uppgifterna förutsätter.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. krävs dessutom att rektorn och utbildningsdirektören har examen i undervisningsförvaltning enligt grunder som godkänts av utbildningsstyrelsen eller alternativt slutförda studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller har på annat sätt inhämtad tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.

4 §
Behörighetsvillkor gällande språkkunskaper för Räddningsinstitutets personal

Behörighetsvillkor gällande språkkunskaper för Räddningsinstitutets rektor, utbildningsdirektör och förvaltningsdirektör är utmärkt förmåga att i tal och skrift använda finska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska.

Behörighetsvillkor gällande språkkunskaper för överlärare som undervisar på finska är utmärkt förmåga att i tal och skrift använda finska. Behörighetsvillkor gällande språkkunskaper för överlärare som undervisar på svenska är utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska. Behörighets villkor gällande språkkunskaper för överlärare är dessutom nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket.

Behörighetsvillkor gällande språkkunskaper för äldre lärare och lärare som undervisar på finska är god förmåga att i tal och skrift använda finska. Behörighetsvillkor gällande språkkunskaper för äldre lärare och lärare som undervisar på svenska är god förmåga att i tal och skrift använda svenska.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

6 §
Övergångsbestämmelse

Utan hinder av behörighetsvillkoren i 3 och 4 § är en person som har utnämnts till ett ordinarie tjänste- eller arbetsavtalsförhållande före denna förordnings ikraftträdande, och som uppfyllde behörighetsvillkoren enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande, fortfarande behörig för tjänsten eller uppgiften. Den som före denna förordnings ikraftträdande utnämnts till ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande för viss tid är till utgången av tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet för viss tid utan hinder av behörighetsvillkoren i 3 och 4 § fortfarande behörig för den tjänst eller uppgift som denne var behörig för vid denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 27 juli 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Regeringsråd
Tarja Oksanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.