650/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 48 § 5 mom., sådant det lyder i lag 48/2002, och

ändras 16 a § 2 mom., 20 a § 3 mom., 20 b § 1 mom., 20 c § 2 mom, 21 § 3 mom. och 31 § 6 mom.,

sådana de lyder, 16 a § 2 mom. och 31 § 6 mom. i lag 1347/1997, 20 a § 3 mom., 20 b § 1 mom. och 20 c § 2 mom. i lag 754/2004 samt 21 § 3 mom. i lag 106/1999, som följer:

16 a §
Finansiering av förvärv och emottagande som pant av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer

Om något annat inte följer av 3 mom. får ett värdepappersföretag och ett till dess konsolideringsgrupp hörande företag, utan hinder av 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) samt 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv av egna eller moderföretagets aktier och andelar och ta emot dem som pant, om dessa är sådana börs- eller marknadsvärdepapper som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen och om beviljandet av lånet eller emottagandet av panten hör till värdepappersföretagets eller det till dess konsolideringsgrupp hörande företagets normala affärsverksamhet och lånet har beviljats eller panten tagits emot på sådana sedvanliga villkor som värdepappersföretaget iakttar i sin verksamhet.


20 a §
Flyttning av hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

20 b §
Deltagande i bildande av ett utländskt europabolag genom fusion

Om ett värdepappersföretag deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.


20 c §
Ersättningsfondutredning

Om fordringar som omfattas av det investerarskydd som avses i 38 § efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att ha ett sådant skydd som ersättningssystemet för investerare ger, skall värdepappersföretaget meddela investeraren åtgärden senast tre månader före den dag som registermyndigheten har satt ut för borgenärerna med stöd av 16 kap. 6 § i aktiebolagslagen. Till meddelandet skall fogas ersättningsfondutredningen samt en kopia av Finansinspektionens utlåtande. I meddelandet skall nämnas att investeraren har uppsägningsrätt så som bestäms i 3 mom. i denna paragraf.


21 §
Bokslut och delårsrapport

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter samt ge anvisningar och utlåtanden om upprättande av delårsrapporter samt av särskilda skäl bevilja dispens från vad som i värdepappersmarknadslagen bestäms om delårsrapporter, om detta inte leder till att investerarnas ställning äventyras. I fråga om bestämmelserna, anvisningarna, utlåtandena och dispenserna iakttas i tillämpliga delar 31 § 2―4 mom. i kreditinstitutslagen. I delårsrapporten skall nämnas om dispens har beviljats.

31 §
Minimibeloppet av kapitalbasen och interna affärstransaktioner

Om ett värdepappersföretags kapitalbas sjunker under det i 2―4 mom. angivna beloppet, får företaget inte dela ut vinst eller annan avkastning på det egna kapitalet, om inte Finansinspektionen av särskilda skäl för viss tid beviljar dispens. Om ett värdepappersföretags konsoliderade kapitalbas sjunker under det i 2―4 mom. angivna beloppet, får värdepappersföretaget och till dess konsolideringsgrupp hörande företag inte dela ut vinst eller annan avkastning på det egna kapitalet, om inte Finansinspektionen av särskilda skäl för viss tid beviljar dispens. I fråga om den rätt till vinstutdelning som tillkommer aktieägarna i sådana finansiella institut i aktiebolagsform samt i tjänsteföretag som hör till samma konsolideringsgrupp som ett värdepappersföretag gäller, utan hinder av vad som bestäms ovan, 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.