649/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 1997 om fastighetsfonder (1173/1997) 3 § 3 punkten, 4 § och 12 § 1 mom. som följer:

3 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


3) värdepapper ett bevis av det slag som definieras i 1 kap. 2 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen (495/1989),


4 §
Tillämpning av annan lagstiftning

På fastighetsfonder och deras aktieägare tillämpas aktiebolagslagen (624/2006), värdepappersmarknadslagen, bokföringslagen (1336/1997) samt revisionslagen (936/1994), om något annat inte bestäms i denna lag.

12 §
Bolagsordning

Ändringar i en fastighetsfonds bolagsordning skall utan dröjsmål anmälas för registrering enligt 5 kap. 30 § 2 mom. i aktiebolagslagen, på det sätt som bestäms i handelsregisterlagen (129/1979). På ändringar i bolagsordningen tillämpas vad som i 14 § 3 mom. i handelsregisterlagen bestäms om ändring av fondbolags bolagsordning.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.