647/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 2 kap. 14 och 15 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 2 kap. 14 § 2 mom. och 15 §, sådana de lyder i lag 753/2004, som följer:

2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

14 §
Flyttning av hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att optionsföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

15 §
Deltagande i bildande av ett utländskt europabolag genom fusion

Om ett optionsföretag deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att optionsföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.