646/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 2 a § och 4 § 1 mom. 2 punkten, 3 kap. 7 § 2 mom. och 7 a §, 4 a kap. 5 a § 2 mom. och 5 b §,

sådana de lyder, 1 kap. 2 a § i lag 1517/2001, 1 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten i lag 581/1996, 3 kap. 7 § 2 mom. och 7 a § samt 4 a kap. 5 a § 2 mom. och 5 b § i lag 752/2004, samt

fogas till 2 kap. en ny 1 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

2 a §

Vad denna lag föreskriver om aktiebolag, aktier, värdepapper som enligt aktiebolagslagen (624/2006) berättigar till aktier samt aktieägare gäller i tillämpliga delar andelslag och sparbanker, värdepapper som de emitterar och ägare till sådana värdepapper samt ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, garantiandelar som de emitterar och garantiandelsägare.

4 §

I denna lag avses med


2) börsbolag ett bolag vars aktier eller till sådana enligt aktiebolagslagen berättigande värdepapper noteras på fondbörsens börslista,


2 kap.

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

Marknadsföring av värdepapper
1 a §

När ett privat aktiebolags värdepapper erbjuds allmänheten skall det uppges att de inte kan tas upp till offentlig handel.

3 kap.

Offentlig handel och annat yrkesmässigt ordnat förfarande för handel med värdepapper

7 §

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbörsen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

7 a §

Om en fondbörs deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbörsen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

4 a kap.

Clearingverksamhet

5 a §

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att clearingorganisationen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

5 b §

Om en clearingorganisation deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att clearingorganisationen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.