644/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 12 b § i lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 12 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 1508/2001, som följer:

12 b §
Inlösning av en stödtagande banks aktier och kapitallån

I stället för stödvillkor som avses i 12 a § kan en stödtagande banks aktier mot full ersättning lösas in till statens säkerhetsfond eller till ett bolag som avses i 1 § 4 mom. I fråga om fastställande av aktiernas gängse pris och inlösenförfarandet tillämpas 18 kap. 2―11 § i aktiebolagslagen (624/2006).Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På inlösen skall tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om den stödtagande banken har underrättats om lösningsanspråket före ikraftträdandet.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.