620/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) 5 § 1 mom. 5 punkten och 10 § 1 mom. 3 punkten, av dem 5 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 305/2004, samt

fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag och i lag 419/2006, en ny 6 punkt som följer:

5 §
Personer som omfattas av registret

För utlänningsregistret får inhämtas och i registret föras in uppgifter om personer


5) som ansökt om främlingspass eller resedokument för flykting eller för vilka en finsk myndighet för verkställande av avlägsnande ur landet utfärdat ett resedokument för enkel resa,

6) som beviljats betänketid enligt 52 b § i utlänningslagen.


10 §
Utlämnande av uppgifter ur registret

Utöver vad som bestäms i någon annan lag eller i internationella avtal som är bindande för Finland får, utan hinder av sekretessbestämmelserna och i den mån det är nödvändigt för att den mottagande myndigheten skall kunna utföra sina i lag bestämda uppgifter, ur utlänningsregistret utlämnas information till


3) vederbörande ministerium för ordnande av mottagning av asylsökande och offer för människohandel,Denna lag träder i kraft den 31 juli 2006.

RP 32/2006
FvUB 11/2006
RSv 89/2006
Rådets direktiv 2004/81/EG; EGT nr L 261, 6.8.2004, s.19-23

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.