619/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 3 § 21 punkten, 35 § 1 mom., 40 § 1 mom. 6 punkten, 54 § 5 mom., 60 § 2 mom., 67 § 1 mom. 2 punkten och 191 § 1 mom. 9 punkten,

av dem 3 § 21 punkten sådan den lyder i lag 581/2005 och 54 § 5 mom. sådant det lyder i lag 34/2006, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 581/2005, nya 22 och 23 punkter, till 40 § 1 mom. en ny 7 punkt, till lagen nya 52 a―52 c §, till 53 § ett nytt 6 mom., till 79 §, sådan den lyder i nämnda lag 34/2006 och i lag 380/2006, ett nytt 5 mom., varvid nuvarande 5―8 mom. blir 6―9 mom., och till 191 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 581/2005, en ny 10 punkt som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


21) gränskontrollmyndighet gränsbevakningsväsendet och andra myndigheter som har rätt att genomföra gränskontroll enligt gränsbevakningslagen (578/2005),

22) människohandel människohandel och grov människohandel som avses i 25 kap. 3 och 3 a § i strafflagen (39/1889),

23) offer för människohandel en utlänning som på goda grunder kan misstänkas ha fallit offer för människohandel.

35 §
Uppehållstillstånds anknytning till resedokument

En förutsättning för att uppehållstillstånd skall kunna beviljas är att utlänningen har ett giltigt resedokument. Uppehållstillstånd får dock beviljas trots att giltigt resedokument saknas, om det beviljas med stöd av 51, 52, 52 a, 87―89 eller 110 §.


40 §
Uppehållsrätt

Laglig vistelse enligt denna lag är


6) vistelse i högst tre månader med uppehållstillstånd som beviljats av en Schengenstat,

7) vistelse under pågående, i 52 b § avsedd betänketid i fråga om ett offer för människohandel.


52 a §
Beviljande av uppehållstillstånd för offer för människohandel

Ett offer för människohandel som befinner sig i Finland beviljas tillfälligt uppehållstillstånd om

1) det på grund av förundersökning eller domstolsbehandling i anslutning till människohandel är motiverat att offret för människohandel vistas i Finland,

2) offret för människohandeln är berett att samarbeta med myndigheterna för att de som misstänks för människohandel skall kunna gripas, och

3) offret för människohandeln inte längre har förbindelser med de personer som är misstänkta för människohandel.

Om ett offer för människohandel befinner sig i en särskilt utsatt ställning, kan uppehållstillståndet beviljas som kontinuerligt och oberoende av om förutsättningarna enligt 1 mom. 1 och 2 punkten uppfylls eller inte.

För att uppehållstillstånd skall kunna beviljas förutsätts inte att utlänningens försörjning är tryggad.

Om ett offer för människohandel beviljas tillfälligt uppehållstillstånd, beviljas inte hans eller hennes familjemedlemmar som befinner sig utomlands uppehållstillstånd på grund av familjeband. Om ett offer för människohandel beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd, beviljas familjemedlemmar uppehållstillstånd med stöd av 47 § 3 mom.

52 b §
Betänketid för offer för människohandel

Innan uppehållstillstånd beviljas enligt 52 a § kan den som blivit offer för människohandel ges en betänketid på minst trettio dagar och högst sex månader.

Under betänketiden skall offret för människohandeln besluta om han eller hon kommer att samarbeta med myndigheterna i enlighet med 52 a § 1 mom. 2 punkten.

Betänketiden kan avbrytas, om offret för människohandeln frivilligt och på eget initiativ har återupptagit kontakten med de personer som är misstänkta för människohandel eller om avbrytandet är nödvändigt på de grunder som nämns i 36 § 1 mom.

52 c §
Beslut om betänketid

Beslut om att betänketid skall ges och om att den skall avbrytas fattas av polisinrättningen i häradet eller gränskontrollmyndigheten.

Ett offer för människohandel skall meddelas skriftligen om betänketid och avbrytande av den. Av meddelandet skall framgå syftet med betänketiden, tidpunkten för betänketidens början och betänketidens längd samt att betänketiden kan avbrytas och grunderna för avbrytande.

53 §
Det första tidsbegränsade uppehålls- tillståndets längd

Ett offer för människohandel beviljas uppehållstillstånd för minst sex månader och högst ett år.

54 §
Beviljande av fortsatt tillstånd

En utlänning som med stöd av 51 § beviljats tillfälligt uppehållstillstånd på grund av hinder för avlägsnande ur landet och ett offer för människohandel som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd beviljas efter två års oavbruten vistelse i landet kontinuerligt uppehållstillstånd, om de omständigheter med stöd av vilka utlänningen beviljades det föregående tidsbegränsade uppehållstillståndet fortfarande föreligger.


60 §
Ansökan om uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd får sökas i Finland med stöd av 49―52, 52 a, 54 och 56 §. Ansökan skall ges in till polisinrättningen i häradet.


67 §
Utlänningsverket som uppehålls- tillståndsmyndighet

Utlänningsverket beviljar


2) första uppehållstillstånd för en utlänning som kommit till landet utan uppehållstillstånd i de fall som avses i 49, 51, 52 och 52 a §,


79 §
Obegränsat arbete med stöd av annat uppehållstillstånd än uppehållstillstånd för arbetstagare

Rätt att förvärvsarbeta har en utlänning som har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av 52 a §.


191 §
Besvärsförbud

I följande beslut som fattats med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär:


9) förhandsbesked som arbetskraftsbyrån gett med stöd av 78 §,

10) beslut om betänketid enligt 52 b § eller avbrytande av den.Denna lag träder i kraft den 31 juli 2006.

RP 32/2006
FvUB 11/2006
RSv 89/2006
Rådets direktiv 2004/81/EG; EGT nr L 261, 6.8.2004, s.19-23

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.