615/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 8 § 1 mom., 23 § 4 mom. och 24 §,

sådana de lyder, 8 § 1 mom. i lag 1087/1985, 23 § 4 mom. i lag 1304/1990 och 24 § i lag 1392/2004, som följer:

8 §

I avträdelsepension betalas full avträdelsepension eller minskad avträdelsepension. Minskad avträdelsepension betalas till en avträdare som har fyllt 65 år eller som får arbetslöshetspension, individuell förtidspension, för minst sex månader beviljad invaliditetspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen (347/1956).


23 §

I beslut som pensionsanstalten har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


24 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller för avträdelsepension i tillämpliga delar 98―100 och 103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125―127, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134―140 och 191 §, 192 § 1 mom., 196, 198, 202 och 204―205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. och 216―218 § i lagen om pension för arbetstagare samt 16, 16 b, 16 c, 17, 17 a― 17 h, 18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Utan hinder av det som i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare bestäms om pensionsanstalternas behörighet, sköter lantbruksföretagarnas pensionsanstalt avgörandet av pensionsansökan, betalningen av pension och pensionsanstaltens övriga uppdrag i anslutning till pensionen när den som ansöker om pension får avträdelsepension när han eller hon ansöker om pension.


Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.

Utan hinder av 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) tillämpas hänvisningen i 24 § 1 mom. i denna lag till 125 och 126 § i lagen om pension för arbetstagare så att den preskriptionstid som avses i lagrummen är fem år från den 1 januari 2007. När de preskriptionstider som avses ovan beräknas beaktas också den tid som förflutit före lagens ikraftträdande.

RP 34/2006
JsUB 8/2006
GrUU 18/2006
RSv 91/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.