614/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) 15 § 3 mom., 21 § 1 mom., 23 §, 30 § 3 mom., 40 § 1 och 2 mom. och 43 § 1 mom.,

av dem 15 § 3 mom. och 43 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1387/2004, 30 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1390/2004, 40 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1322/2002 och 40 § 2 mom. sådant det lyder i lag 288/1999, samt

fogas till 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1390/2004, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

15 §

På grundbeloppet tillämpas 7 g, 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), nedan 1961 års lag om pension för arbetstagare, sådana de lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003). Vid samordningen av grundbeloppet beaktas dock inte sådan grundpension enligt 8 § 4 mom. i 1961 års lag om pension för arbetstagare på vilken tillämpas de bestämmelser om samordning som gällde den 1 januari 2005. Grundbeloppet justeras i enlighet med förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån så som bestäms i 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).


21 §

Om mottagaren av generationsväxlingspension beviljas invaliditetspension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen, indras generationsväxlingspensionens kompletteringsdel. Det som föreskrivs ovan tillämpas också om mottagaren av generationsväxlingspension beviljas full invalidpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller förtida ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller i lagar om införande av dem eller i de lagar eller den pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. i 1961 års lag om pension för arbetstagare. Om en ovan nämnd pension som beviljats mottagaren av generationsväxlingspension indras, börjar kompletteringsdelen betalas ut på nytt från ingången av den månad som följer på indragningen av pensionen.


23 §

Erhållandet av generationsväxlingspension hindrar inte att pensionsrätt uppkommer på grund av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet än sådan som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

En mottagare av generationsväxlingspension kan inte intjäna pension med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare för den tid för vilken generationsväxlingspension betalas till honom eller henne.

När generationsväxlingspension har börjat betalas på grundval av 19 §, intjänar mottagaren av generationsväxlingspension pension av annat förvärvsarbete än sådant som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare enligt det som i de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om arbete under tid med pension.

26 §

Utan hinder av 1 mom. kan man avstå helt eller delvis från att återkräva generationsväxlingspension som med stöd av 24 § betalts utan grund, om de överskridningar av förvärvsinkomstgränsen som ägt rum under mer än tre månaders tid har varit ringa, det generationsväxlingspensionsbelopp som skall återkrävas är större än den förvärvsinkomst som mottagaren av generationsväxlingspension har fått av sitt förvärvsarbete för överskridningsmånaderna och betalning av hela återkravet måste anses oskälig.


30 §

Beslut om återkrav av generationsväxlingspension som har betalts utan grund skall fattas inom fem år räknat från utbetalningsdagen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem års preskriptionstid. Den femåriga preskriptionstiden kan förlängas på det sätt som föreskrivs i 11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.

40 §

I ett beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos den i 128 § i lagen om pension för arbetstagare angivna besvärsnämnden får arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i förvaltningsprocesslagen (586/1996). En part får söka ändring i besvärsnämndens för arbetspensionsärenden beslut med stöd av denna lag genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i förvaltningsprocesslagen. På undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut tillämpas det som föreskrivs i 140 § i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006).

Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003). De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 18 § i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även när denna lag tillämpas.


43 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller för generationsväxlingspension i tillämpliga delar 8 g § i 1961 års lag om pension för arbetstagare, sådan denna paragraf lyder den 31 december 2006, samt 96―100 och 103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134―140, 180 och 191 §, 192 § 1 mom., 195, 196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. och 216―218 § i lagen om pension för arbetstagare samt 16, 16 b, 16 c, 17, 17 a―17 h, 18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.

Lagens 15 § 3 mom. och 23 § tillämpas på alla avträdelser som skett före lagens ikraftträdande. Lagens 26 § 3 mom. kan tillämpas även på generationsväxlingspension som betalts utan grund före lagens ikraftträdande.

Utan hinder av 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare tillämpas hänvisningen i 43 § 1 mom. i denna lag till 125 § i lagen om pension för arbetstagare så att den preskriptionstid som avses i lagrummet är fem år från den 1 januari 2007. Preskriptionstiden enligt 30 § 3 mom. i denna lag tillämpas likaså från den 1 januari 2007. När de preskriptionstider som avses ovan beräknas beaktas också den tid som förflutit före lagens ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 17 § i förordningen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1326/1990).

RP 34/2006
JsUB 8/2006
GrUU 18/2006
RSv 91/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.