613/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 7 § 4 mom., 18 § 4 mom., 23 och 24 §, 25 § 3 mom., 31 § 3 mom., 34 § 2 mom., 37 § 1 och 2 mom. och 40 § 1 mom.,

av dem 7 § 4 mom. och 34 § 2 mom. sådana de lyder i lag 593/2002, 18 § 4 mom. och 40 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1385/2004, 23 § sådan den lyder i lag 1326/1999, 25 § 3 mom. och 31 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1389/2004, 37 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1325/2002 och 37 § 2 mom. sådant det lyder i lag 290/1999, samt

fogas till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1385/2004 och 1389/2004, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

7 §

Utan hinder av 1 mom. får avträdaren dock utföra följande arbeten som främjar användningen och skötseln av skogarna:

1) skogsförnyelse,

2) vård av ungskog,

3) hyggesbränning,

4) tillvaratagande av energivirke i samband med vård av ungskog,

5) iståndsättningsdikning,

6) skogsvitaliseringsgödsling, och

7) byggande av skogsväg.

18 §

Grundbeloppet justeras i enlighet med förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån så som bestäms i 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

23 §

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas invaliditetspension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, ålderdomspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen, indras avträdelsestödets kompletteringsdel.

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas full invalidpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller i lagar om införande av dem, indras avträdelsestödets kompletteringsdel. Det som bestäms ovan tillämpas också på motsvarande pensioner enligt de lagar eller den pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. i 1961 års lag om pension för arbetstagare (395/1961).

Om pension enligt 1 och 2 mom. som beviljats mottagaren av avträdelsestöd indras, börjar kompletteringsdelen betalas ut på nytt från ingången av den månad som följer på indragningen av pensionen.

24 §

För den tid för vilken avträdaren betalas avträdelsestöd har stödtagaren inte rätt att få pension på grund av företagarverksamhet som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare. Erhållandet av avträdelsestöd hindrar inte att pensionsrätt uppkommer på grund av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet än sådan som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Avträdaren kan inte intjäna pension med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare för den tid för vilken avträdelsestöd betalas till honom eller henne. Efter avträdelsen kan avträdaren inte heller intjäna pension såsom idkare av gårdsbruk eller renägare enligt 1 § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare för den tid för vilken avträdelsestöd ännu inte har börjat betalas på grund av att villkoren i 22 § eller något av dem inte har uppfyllts.

När avträdelsestöd har börjat betalas på grundval av 22 §, intjänar mottagaren av avträdelsestöd pension av annat förvärvsarbete än sådant som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare enligt det som i de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om arbete under tid med pension.

25 §

Angående indragning och återkrav av avträdelsestöd gäller 4 c § 6 mom. i 1961 års lag om pension för arbetstagare, sådant det lydde vid ikraftträdandet av lagen om pension för arbetstagare och lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006). Avträdelsestödet kan också återkrävas genom att det kvittas mot framtida poster av avträdelsestöd eller poster av invalid- eller ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. På preskription av en återkravsfordran tillämpas 31 § 3 mom.

Utan hinder av 3 mom. kan man avstå helt eller delvis från att återkräva avträdelsestöd som med stöd av 1 mom. betalts utan grund, om de överskridningar av förvärvsinkomstgränsen som ägt rum under mer än tre månaders tid har varit ringa, det avträdelsestödbelopp som skall återkrävas är större än den förvärvsinkomst som mottagaren av avträdelsestöd har fått av sitt förvärvsarbete för överskridningsmånaderna och betalning av hela återkravet måste anses oskälig.


31 §

Beslut om återkrav av avträdelsestöd som har betalts utan grund skall fattas inom fem år räknat från utbetalningsdagen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem års preskriptionstid. Den femåriga preskriptionstiden kan förlängas på det sätt som föreskrivs i 11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.

34 §

I landskapet Åland svarar länsstyrelsen på Åland för skötseln av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på arbetskrafts- och näringscentralerna.


37 §

I ett beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos den i 128 § i lagen om pension för arbetstagare angivna besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i förvaltningsprocesslagen (586/1996). En part får söka ändring i besvärsnämndens för arbetspensionsärenden beslut med stöd av denna lag genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i förvaltningsprocesslagen. På undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut tillämpas det som föreskrivs i 140 § i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare.

Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003). De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 18 § i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även när denna lag tillämpas.


40 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar 8 g § i 1961 års lag om pension för arbetstagare, sådan denna paragraf lyder den 31 december 2006, samt 96―100 och 103 §, 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134―140 samt 180 och 191 §, 192 § 1 mom., 193 § 2 mom., 195―196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. och 216―218 § i lagen om pension för arbetstagare samt 16, 16 b, 16 c, 17, 17 a―17 h, 18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.

Lagens 7 § 4 mom. tillämpas om avträdelsen har skett mellan den 1 januari 2000 och den 31 januari 2006.

Det som i 23 § 1 och 2 mom. föreskrivs om ålderspensionens inverkan på avträdelsestödets belopp tillämpas inte om avträdelsen har skett tidigare än den 1 januari 2000. Till övriga delar tillämpas 23 § på alla avträdelser som skett före lagens ikraftträdande.

Lagens 18 § 4 mom., 24 § och 25 § 3 och 4 mom. tillämpas på alla avträdelser som skett före lagens ikraftträdande. Lagens 25 § 4 mom. kan tillämpas även på avträdelsestöd som betalts utan grund före lagens ikraftträdande.

Utan hinder av 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare tillämpas hänvisningen i 40 § 1 mom. i denna lag till 125 § i lagen om pension för arbetstagare så att den preskriptionstid som avses i lagrummet är fem år från den 1 januari 2007. Preskriptionstiden enligt 31 § 3 mom. i denna lag tillämpas likaså från den 1 januari 2007. När de preskriptionstider som avses ovan beräknas beaktas också den tid som förflutit före lagens ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 28 § i förordningen av den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994).

RP 34/2006
JsUB 8/2006
GrUU 18/2006
RSv 91/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.