612/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

I enlighet med denna lag beviljas sådana lantbruksföretagare avträdelsestöd som för att förbättra jordbrukets struktur varaktigt upphör med att bedriva jordbruk så som anges i denna lag.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på åtgärder på grundval av vilka bedrivandet av jordbruk upphör 2007―2010.

På avträdelsestödet tillämpas motsvarande principer som inom det system för förtidspensionering från jordbruk som regleras i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Avträdelsestödet beviljas dock helt och hållet av nationella medel.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) gårdsbruksenhet en sådan av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar, som innefattar åker, bestående enhet för bedrivande av gårdsbruk; då renhushållning bedrivs betraktas en i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) avsedd renhushållningslägenhet eller annan därmed jämförbar lägenhet också som en gårdsbruksenhet,

2) jordbruk åkerbruk, boskapsskötsel, pälsdjursuppfödning och annan djurhållning, växthusproduktion, grönsaksodling, bär- och fruktodling samt annan trädgårdsodling, fiskodling, biodling, renhushållning, yrkesmässig jakt, bär- och svampplockning samt annan med ovan i denna punkt avsedd verksamhet jämförbar produktion som angår djuruppfödning, produktion av kött eller andra animaliska produkter, produktion av spannmål eller andra levande växter eller annan produktion av sådana produkter som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

3) gårdsbruk jordbruk samt skogsbruk som bedrivs i samband med jordbruk,

4) lantbruksföretagare en person som bedriver jordbruk på det sätt som avses i 5 §,

5) pensionsanstalt lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969), och med

6) kommunens landsbygdsnäringsmyndighet organ, tjänsteinnehavare eller förtroendevalda som avses i 3 § i lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/1991).

Närmare bestämmelser om vad som betraktas som produktion av sådana produkter som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Avträdelse

Med avträdelse avses att bedrivandet av jordbruk upphör så att avträdaren genomför en generationsväxling på sin gårdsbruksenhet genom att överlåta gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader till någon som fortsätter med gårdsbruket eller överlåter eller arrenderar ut sin gårdsbruksenhets åkermark som tillskottsmark på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Om avträdaren bedriver renhushållning avses med avträdelse att bedrivandet av renhushållning upphör så att avträdaren genomför en generationsväxling på sin renhushållningslägenhet genom att överlåta produktionsbyggnaderna och produktionskonstruktionerna jämte sina renar till någon som fortsätter med renhushållningen eller sina renar som tillskottsrenar till någon annan som bedriver renhushållning på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Avträdelsen anses ha skett när

1) en överlåtelsehandling som gäller generationsväxlingsöverlåtelse enligt denna lag eller överlåtelse eller utarrendering av gårdsbruksenhetens åkermark som tillskottsmark har undertecknats och besittningsrätten till gårdsbruksenheten eller den åkermark som överlåtits eller arrenderats ut som tillskottsmark har överförts på förvärvaren; om besittningen inte överförs den dag då överlåtelsehandlingen undertecknas, anses av tidpunkterna för undertecknande av överlåtelsehandlingen och för överföring av besittningen den senare som tidpunkt för avträdelsen,

2) vid generationsväxlingsöverlåtelse enligt denna lag överlåtelsehandlingen som gäller överlåtelse av bolagsandelen eller aktierna har undertecknats,

3) överlåtelsehandlingen har undertecknats, om avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet.

I 3 mom. 1 punkten avses med överlåtelsehandling också arrendeavtal.

5 §
Lantbruksföretagare

I denna lag avses med lantbruksföretagare

1) en person som för egen eller gemensam räkning bedriver jordbruk och själv deltar i arbetet,

2) en person som bedriver jordbruk i ett öppet bolag eller kommanditbolag så att han eller hon såsom ansvarig bolagsman har tagit en försäkring för minimipensionsskydd enligt 1 § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare, och

3) en person som bedriver jordbruk för ett aktiebolags räkning så att han eller hon såsom lantbruksföretagare enligt 1 § 2 mom. 6 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare har tagit en försäkring för minimipensionsskydd enligt nämnda lag.

Det som i denna lag bestäms om lantbruksföretagares make tillämpas även på en person som lantbruksföretagaren utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden och som för sin verksamhet har tagit en försäkring för minimipensionsskydd enligt 1 § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

2 kap.

Villkor som gäller avträdaren

6 §
Avträdare

Rätt till avträdelsestöd har den som varaktigt upphör med att bedriva jordbruk för egen eller gemensam räkning och är

1) lantbruksföretagare som äger en gårdsbruksenhet eller en del därav,

2) make till en lantbruksföretagare som avses i 1 punkten, fastän han eller hon inte har äganderätt till gårdsbruksenheten, och

3) efterlevande make till en lantbruksföretagare som avses i 1 punkten, om den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen hör till egendom i vilken den efterlevande maken har giftorätt.

Rätt till avträdelsestöd har dessutom en lantbruksföretagare som varaktigt upphör med att bedriva jordbruk i ett bolag som avses i 5 § 1 mom. 2 och 3 punkten, om den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen är i bolagets ägo och besittning.

Det som föreskrivs i 1 mom. 2 och 3 punkten tillämpas också på maken till en person som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten.

En person som avses i 1―3 mom. benämns nedan avträdare.

7 §
Verksamhet som lantbruksföretagare

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren under tio år före avträdelsen har bedrivit jordbruk såsom lantbruksföretagare enligt 5 § och att han eller hon under en tid av minst fem år omedelbart före avträdelsen har varit försäkrad såsom lantbruksföretagare med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare. Med försäkringens giltighetstid jämställs härvid den tid försäkringen varit avbruten med anledning av rehabiliteringsstöd som lantbruksföretagaren fått på grundval av arbetsoförmåga.

Med försäkringens giltighetstid jämställs också den tid försäkringen har varit avbruten med anledning av delinvalidpension som beviljats lantbruksföretagaren på grundval av arbetsoförmåga som börjat före den 1 januari 2007. Det som föreskrivs i detta moment tillämpas dock endast på tiden före den 1 januari 2008.

8 §
Villkor som gäller avträdarens ålder

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren har fyllt

1) 56 år, om avträdelsen sker genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader till avträdarens barn eller någon annan nära släkting för att genomföra en generationsväxling på gårdsbruksenheten eller genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark i sin helhet till avträdarens barn eller någon annan nära släkting som tillskottsmark till förvärvarens eller dennes makes gårdsbruksenhet eller om avträdelsen sker genom överlåtelse av renar,

2) 57 år, om avträdelsen sker 2007 eller 2008 genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark som tillskottsmark till förvärvarens eller dennes makes gårdsbruksenhet och förvärvaren inte är en person som avses i 1 punkten,

3) 60 år, om avträdelsen sker genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader för att genomföra en generationsväxling på gårdsbruksenheten och förvärvaren inte är en person som avses i 1 punkten eller om avträdelsen sker 2009 eller 2010 genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark som tillskottsmark till förvärvarens eller dennes makes gårdsbruksenhet och förvärvaren inte är en person som avses i 1 punkten eller om avträdelsen sker genom utarrendering av gårdsbruksenhetens åkermark som tillskottsmark.

Ett villkor för avträdelsestöd är dock att avträdaren inte har fyllt 63 år när avträdelsen sker.

Med annan nära släkting avses i 1 mom. avträdarens barns make, avträdarens makes barn och dennes make, avträdarens brors eller systers barn och dennes make samt avträdarens makes brors eller systers barn och dennes make. Det som i 1 mom. bestäms om make tillämpas även på en person som avses i 5 § 2 mom.

Åldersgränserna i 1 och 2 mom. tillämpas också då avträdelsen sker genom att överlåta andelar eller aktier i ett bolag som äger en gårdsbruksenhet.

9 §
Avträdelse innan minimiåldern uppnås

Om avträdarna är makar och den äldre av dem är berättigad till avträdelsestöd i enlighet med bestämmelserna i denna lag, har den yngre av makarna rätt till avträdelsestöd, om avträdelsen sker tidigast fem år innan han eller hon uppnår den ålder som anges i 8 §.

Om avträdaren är efterlevande make till en lantbruksföretagare eller make till en person som får tills vidare beviljad full invalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, har avträdaren rätt till avträdelsestöd, om avträdelsen sker tidigast fem år innan avträdaren uppnår den ålder som anges i 8 §.

Om avträdaren är en lantbruksföretagare som bedrivit jordbruk såsom delägare i en sammanslutning tillsammans med ett äldre syskon som är berättigat till avträdelsestöd i enlighet med bestämmelserna i denna lag, har den yngre delägaren i sammanslutningen rätt till avträdelsestöd, om avträdelsen sker tidigast fem år innan han eller hon uppnår den ålder som anges i 8 §.

Avträdelsestöd betalas dock inte till avträdare som avses i 1―3 mom. för den tid som föregår uppnåendet av den ålder som anges i 8 § 1 mom.

10 §
Pensioner som förhindrar avträdelsestöd

Rätt till avträdelsestöd har inte en avträdare som vid avträdelsen får

1) invaliditetspension som beviljats tills vidare, individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen (347/1956), eller

2) full invalidpension som beviljats till vidare, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, förtida ålderspension eller deltidspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

11 §
Villkor som gäller avträdelsen och gårdsbruksenheten

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren ansöker om avträdelsestöd före avträdelsen enligt 4 § och att avträdelsen sker inom tolv månader efter det att ett villkorligt beslut enligt 36 § har meddelats.

Ett villkor för avträdelsestöd är att en väsentlig del av den åkermark som hör till den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen inte har överlåtits under de tre senaste åren före avträdelsen på ett sätt som strider mot de mål som föreskrivs i denna lag. Som överlåtelse som strider mot målen i denna lag betraktas inte en överlåtelse som har berott på tvingande ekonomiska omständigheter, en stegvis genomförd generationsväxling, överlåtelse av tillskottsmark till jordbrukare i grannskapet eller överlåtelse till staten eller kommunen för annat ändamål än tomtmark, när staten eller kommunen hade haft rätt att få det överlåtna området genom tvångsinlösning eller till följd av utövande av förköpsrätt eller om det har funnits något annat med dessa jämförbart vägande skäl till överlåtelsen. I fråga om överlåtelse av tillskottsmark förutsätts att överlåtelsen har omfattat högst en fjärdedel av lägenhetens åkerareal. Närmare bestämmelser om grunderna för att ovan avsedda överlåtelser och överlåtelser av ringa storlek skall betraktas som överlåtelser som inte strider mot målen i denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Begränsningar som gäller avträdaren efter avträdelsen

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren efter avträdelsen varaktigt upphör med att bedriva kommersiellt jordbruk och att han eller hon inte utför leveransarbete i skogsbruket.

Som bedrivande av kommersiellt jordbruk anses inte hållande av djur som sällskapsdjur, om de inte föds upp för produktionsändamål. Efter avträdelsen får avträdaren ha högst två hästar eller tre renar. Om avträdarna är makar får de tillsammans ha högst två hästar. Renarna får hållas bara för eget bruk. Hästarna får inte användas för avel.

Utan hinder av 1 mom. får avträdaren dock utföra följande arbeten som främjar användningen och skötseln av skogarna:

1) skogsförnyelse,

2) vård av ungskog,

3) hyggesbränning,

4) tillvaratagande av energivirke i samband med vård av ungskog,

5) iståndsättningsdikning,

6) skogsvitaliseringsgödsling, och

7) byggande av skogsväg.

13 §
Upphörande med jordbruk som bedrivits i en sammanslutning

Det som i 12 § föreskrivs om upphörande med att bedriva kommersiellt jordbruk gäller också sådant jordbruk som avträdaren har bedrivit i en sammanslutning som han eller hon äger helt eller delvis eller i bestämmande ställning i en annan sammanslutning som bedriver jordbruk.

Efter avträdelsen får avträdaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar i ett annat än ett i 19 eller 21 § avsett aktiebolag som bedriver jordbruk enligt 3 § 1 mom. 2 punkten inneha ett sådant antal aktier som medför en andel om högst 15 procent av rösterna. Avträdaren skall dock efter avträdelsen upphöra med arbete i ledande ställning i ett sådant aktiebolag som bedriver jordbruk och där han eller hon äger aktier ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar. Efter avträdelsen får avträdaren inte vara ansvarig bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag som bedriver jordbruk enligt 3 §.

I 2 mom. avses med familjemedlem avträdarens make samt en person som bor i samma hushåll som avträdaren och är släkt med honom eller henne i rakt upp- eller nedstigande led.

Med ledande ställning avses arbete som styrelsemedlem eller verkställande direktör eller i annan motsvarande ställning i ett aktiebolag.

14 §
Begränsningar av annan förvärvsverksamhet

Avträdelsestöd betalas inte förrän avträdaren har tillställt pensionsanstalten en utredning om att även andra förvärvsarbeten än de som avses i 12 § 1 mom. har upphört eller att de har minskat så att hans eller hennes förvärvsinkomst av dem kan uppskattas bli mindre än 523,61 euro per månad. Ovan nämnda förvärvsinkomstgräns justeras årligen med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Som inkomst enligt 1 mom. betraktas likväl inte stöd för närståendevård enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och inte heller arvode som avses i familjevårdarlagen (312/1992). Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på en avträdare som avses i 9 § då han eller hon uppnår den ålder som anges i 8 §.

3 kap.

Avträdelseformer

15 §
Generationsväxlingsöverlåtelse

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan ske så att avträdaren genomför en generationsväxling på sin gårdsbruksenhet genom att överlåta gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader för bedrivande av jordbruk till en förvärvare som fortsätter med gårdsbruket och

1) som har tillräcklig yrkesskicklighet för att bedriva jordbruk,

2) som inte har fyllt 40 år,

3) vars inkomster av varaktig natur av annat än gårdsbruk och kompletterande verksamhet till gårdsbruket som bedrivs utifrån lägenheten, uppskattade vid avträdelsetidpunkten, inte överstiger 55 000 euro om året,

4) som med en affärsplan visar att den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen eller den gårdsbruksenhet som bildas för honom eller henne är ekonomiskt livskraftig och att det under fem år efter avträdelsen går att få en inkomst på minst 10 000 euro per år från företagsverksamheten på gårdsbruksenheten,

5) vars gårdsbruksenhet som bildas kan anses uppfylla de krav som enligt annan lagstiftning hänför sig till dess produktionsinriktning och som gäller miljö och djurskydd samt de krav i livsmedelslagen (23/2006) som gäller bedrivande av jordbruk enligt denna lag, och

6) som förbinder sig att odla gårdsbruksenheten och bo på lägenheten eller på sådant avstånd från den att lägenheten kan skötas på ett ändamålsenligt sätt, med beaktande av bestämmelserna i djurskyddslagen (247/1996) och andra motsvarande bestämmelser, så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Om villkoren i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten, skall förvärvaren avge en förbindelse om att villkoret enligt 1 punkten uppfylls senast under de två följande kalenderåren efter avträdelsen och villkoren i 4 och 5 punkten under de tre följande åren efter avträdelsen.

Som generationsväxlingsöverlåtelse enligt 1 mom. anses ändå inte överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader till en sådan förvärvare som redan före överlåtelsen enligt 1 mom. har börjat med gårdsbruk så att han eller hon har beviljats startstöd för unga jordbrukare enligt 10 § 1 mom. 2 punkten i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) eller motsvarande startstöd enligt tidigare lagstiftning och gårdsbruk inte inletts på samma gårdsbruksenhet i fråga om vilken avträdaren ansöker om avträdelsestöd för.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de omständigheter som skall ingå i affärsplanen och som beaktas när gårdsbruksenhetens ekonomiska livsduglighet bedöms, om bestämmandet av gårdsbruksenhetens företagsinkomst och om de utredningar som skall företes pensionsanstalten för bestämmande av företagsinkomsten. Genom förordning av statsrådet föreskrivs också närmare om hur det påvisas att gårdsbruksenheten uppfyller de krav som gäller miljön, hygienen och djurs välfärd samt om den utbildning och praktiska erfarenhet som krävs av förvärvaren.

16 §
Överlåtelse som tillskottsmark till lantbruksföretagare

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan också ske så att avträdaren överlåter gårdsbruksenhetens åkermark i delar eller som en helhet som tillskottsmark för bedrivande av jordbruk till en eller flera förvärvare

1) som då avträdelsen sker bedriver jordbruk på en gårdsbruksenhet till vilken avträdarens åker fogas som tillskottsmark,

2) som i enlighet med bestämmelserna i 1 § i lagen om pension för lantbruksföretagare såsom idkare av gårdsbruk har tagit en försäkring för minimipensionsskydd enligt nämnda lag,

3) som inte har fyllt 55 år,

4) vars gårdsbruksenhets åkerareal ökar med minst två hektar till följd av överlåtelsen, och

5) som förbinder sig att odla lägenheten så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan 2007 och 2008 också ske så att avträdaren arrenderar ut gårdsbruksenhetens åkermark i delar eller som en helhet som tillskottsmark för bedrivande av jordbruk till en eller flera förvärvare som uppfyller villkoren i 1 mom.

En i 1 mom. avsedd förvärvares gårdsbruksenhet skall vara belägen på ett sådant avstånd från den åkerareal som överlåtits som tillskottsmark att gemensam odling är möjlig. Genom förordning av statsrådet kan vid behov föreskrivas om maximiavståndet.

17 §
Upphörande med renhushållning

Om avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet eller en därmed jämförbar lägenhet kan avträdelsen ske

1) genom att renarna jämte för förvärvaren nödvändiga produktionsbyggnader och produktionskonstruktioner överlåts till en förvärvare som uppfyller villkoren i 15 § 1 mom. 1―3 punkten och börjar bedriva renhushållning, förutsatt att det för förvärvaren efter överlåtelsen bildas en renbesättning på minst 80 djur, eller

2) genom att renarna överlåts till en renägare som redan bedriver renhushållning, som har tagit en försäkring som avses i 16 § 1 mom. 2 punkten i egenskap av renägare, som uppfyller åldersvillkoret i 16 § 1 mom. 3 punkten och vars företag till följd av överlåtelsen växer med minst 20 renar.

Förvärvaren skall förbinda sig att bedriva renhushållning så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Som en generationsväxlingsöverlåtelse enligt 1 mom. betraktas ändå inte överlåtelse av renar och produktionsbyggnader till en förvärvare som redan tidigare har börjat med renhushållning så att han eller hon har beviljats startstöd för unga jordbrukare enligt 18 § 1 mom. 2 punkten i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar eller motsvarande startstöd enligt tidigare lagstiftning.

4 kap.

Avträdelseformer som gäller bolag

18 §
Generationsväxling i personbolag

Om avträdaren är en i 5 § 1 mom. 2 punkten avsedd lantbruksföretagare, kan upphörandet med att bedriva jordbruk också ske genom en sådan generationsväxlingsöverlåtelse där avträdaren överlåter sin bolagsandel i ett öppet bolag eller kommanditbolag som äger den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen till en förvärvare som

1) uppfyller villkoren i 15 § och för bolagets räkning avger en förbindelse som avses i 15 § 1 mom. 6 punkten,

2) efter avträdelsen uppfyller villkoren för försäkring enligt 1 § i lagen om pension för lantbruksföretagare på grundval av det gårdsbruk som han eller hon bedriver på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen, och som

3) förbinder sig att inte överlåta sin bolagsandel och att arbeta i bolaget som ansvarig bolagsman så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år.

Ett bolag som avses i 1 mom. skall förbinda sig att behålla den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen i sin ägo och besittning och att odla den så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år. Bolaget skall också förbinda sig att uppfylla villkoren i 15 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

Då avträdaren är en i 1 mom. avsedd lantbruksföretagare kan upphörandet med att bedriva jordbruk ske genom en generationsväxlingsöverlåtelse även så att ett öppet bolag eller kommanditbolag överlåter gårdsbruksenhetens åkrar och produktionsbyggnader på det sätt som anges i 15 §.

19 §
Generationsväxling i aktiebolag

Då avträdaren är en i 5 § 1 mom. 3 punkten avsedd lantbruksföretagare kan upphörandet med att bedriva jordbruk ske genom en generationsväxlingsöverlåtelse så att alla aktier i det aktiebolag som äger den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen överlåts till en förvärvare som

1) uppfyller villkoren i 15 § och för aktiebolagets räkning avger en förbindelse som avses i 15 § 1 mom. 6 punkten,

2) efter avträdelsen uppfyller villkoren för försäkring enligt 1 § i lagen om pension för lantbruksföretagare i egenskap av i 1 § 2 mom. 6 punkten avsedd lantbruksföretagare på grundval av det gårdsbruk som han eller hon bedriver på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen, och som

3) förbinder sig att i sin ägo behålla ett sådant antal aktier i detta aktiebolag att han eller hon på grundval av dem har bestämmande inflytande i aktiebolaget så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år.

Vid överlåtelse enligt 1 mom. skall aktiebolaget förbinda sig att behålla den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen i sin ägo och besittning och att odla den så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år. Aktiebolaget skall också förbinda sig att uppfylla villkoren i 15 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

En förvärvare som avses i 1 mom. anses ha bestämmande inflytande i bolaget, om han eller hon ensam eller tillsammans med sin make äger över hälften av bolagets aktier eller om han eller hon ensam eller tillsammans med sin make på grund av aktieinnehavet har över hälften av rösterna.

Om det är fråga om en avträdare som avses i 1 mom., kan upphörandet med att bedriva jordbruk även ske så att det aktiebolag för vars räkning avträdaren har bedrivit jordbruk överlåter åkrarna och produktionsbyggnaderna på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen på det sätt som anges i 15 §.

20 §
Generationsväxlingsöverlåtelse till person- bolag

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan också ske så att avträdaren överlåter gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader genom en generationsväxlingsöverlåtelse till ett öppet bolag eller kommanditbolag som bedriver jordbruk enligt 3 § 1 mom. 2 punkten, om

1) de ansvariga bolagsmännen i det bolag som förvärvar gårdsbruksenheten uppfyller villkoren i 15 § och avger en förbindelse enligt 15 § 1 mom. 6 punkten,

2) de ansvariga bolagsmännen enligt 1 punkten efter avträdelsen uppfyller villkoren för försäkring enligt 1 § i lagen om pension för lantbruksföretagare på grundval av den verksamhet de bedriver på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen, och

3) de ansvariga bolagsmännen enligt 1 punkten förbinder sig att inte överlåta sina bolagsandelar och att arbeta som ansvarig bolagsman i bolaget så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år.

Ett bolag som avses i 1 punkten skall förbinda sig att behålla den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen i sin ägo och besittning och att odla den så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år. Bolaget skall också förbinda sig att uppfylla villkoren i 15 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

21 §
Generationsväxlingsöverlåtelse till aktie- bolag

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan ske även så att avträdaren överlåter gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader genom en generationsväxlingsöverlåtelse till ett aktiebolag som bedriver jordbruk enligt 3 § 1 mom. 2 punkten på följande villkor:

1) bestämmande inflytande i det aktiebolag som förvärvar gårdsbruksenheten innehas av en lantbruksföretagare som uppfyller villkoren i 15 § och som för aktiebolagets räkning avger en förbindelse enligt 15 § 1 mom. 6 punkten,

2) den i 1 punkten avsedda lantbruksföretagaren uppfyller efter avträdelsen villkoren för försäkring enligt 1 § i lagen om pension för lantbruksföretagare i egenskap av i 1 § 2 mom. 6 punkten avsedd lantbruksföretagare på grundval av den verksamhet han eller hon bedriver på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen,

3) den i 1 punkten avsedda lantbruksföretagaren förbinder sig att behålla ett sådant antal aktier i aktiebolaget i sin ägo att han eller hon på grundval av dem har bestämmande inflytande i aktiebolaget så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år,

4) det i 1 punkten avsedda aktiebolaget förbinder sig att behålla den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen i sin ägo och besittning och att odla den så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år, och att uppfylla villkoren i 15 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

En lantbruksföretagare som avses i 1 mom. 1 punkten anses ha bestämmande inflytande i ett aktiebolag om han eller hon ensam eller tillsammans med sin make äger över hälften av bolagets aktier eller om han eller hon ensam eller tillsammans med sin make på grund av aktieinnehavet har över hälften av rösterna.

Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas också på en förvärvare som uppfyller villkoren i 15 § och som förvärvar en gårdsbruksenhet i sin ägo för ett aktiebolag som skall bildas. Förvärvaren skall då avge de förbindelser som avses i 1 mom. 4 punkten för bolagets räkning.

5 kap.

Gemensamma bestämmelser för olika avträdelseformer

22 §
Överlåtelseformer

Överlåtelse av åker och produktionsbyggnader kan ske genom köp, gåva eller byte till annat än jord- och skogsbruksmark. Överlåtelse av en bolagsandel eller aktier enligt 18 § 1 mom. och 19 § 1 mom. kan ske genom köp eller gåva.

Om avträdaren är en person som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten betraktas också avvittring och arvskifte mellan den efterlevande maken och arvingarna som en överlåtelse.

En överlåtelse genom utarrendering enligt 16 § 2 mom. kan ske genom ett arrendeavtal som ingåtts för minst tio år.

Om avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet eller en därmed jämförbar lägenhet kan överlåtelsen av renar och produktionsbyggnader samt produktionskonstruktioner enligt 17 § 1 mom. ske genom köp eller gåva.

23 §
Antalet förvärvare

En överlåtelse som avses i 15 och 16 §, 18 § 3 mom. och 19 § 4 mom. kan också ske till två förvärvare och deras makar gemensamt. Härvid skall båda, och i fråga om makar åtminstone den ena, uppfylla vad som i 15 och 16 § bestäms om en förvärvare.

Om gårdsbruksenhetens åkrar eller en del av dem överlåts till sådana förvärvare gemensamt som avses i 1 mom. för att odlas av dem tillsammans, skall förvärvarna förbinda sig att behålla åkrarna oskiftade i sin ägo och besittning under den tid de förbindelser som anges i denna lag är i kraft. Detsamma gäller överlåtelse genom utarrendering. Det som föreskrivs ovan tillämpas också när åkrarna överlåts till makar gemensamt även om bara den ena av dem uppfyller villkoren för en förvärvare.

En överlåtelse som avses i 19 § 1 mom. och 21 § kan också ske till förvärvaren och dennes make gemensamt. Då skall den ena av makarna uppfylla alla villkoren och bägge skall förbinda sig att tillsammans med sin make behålla ett sådant antal aktier i sin ägo att förvärvarna tillsammans har bestämmande inflytande i ett aktiebolag enligt 19 § eller 21 § så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år.

24 §
Generationsväxlingsöverlåtelse för odling separat

Utan hinder av det som föreskrivs i 23 § kan en generationsväxlingsöverlåtelse enligt 15 §, 18 § 3 mom. och 19 § 4 mom. ske även så att av den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen överlåts separata gårdsbruksenheter till förvärvare som uppfyller villkoren i 15 § för att odlas separat,

1) om gemensam odling av gårdsbruksenheter som överlåts separat inte är ändamålsenlig med beaktande av avståndet mellan lägenheterna samt deras produktionsinriktning eller omständigheter som kan jämföras med produktionsinriktningen, på respektive gårdsbruksenhet finns de bostads- och produktionsbyggnader som förvärvaren behöver och varje gårdsbruksenhet som överlåts separat enligt förvärvarnas utredningar är ekonomiskt livskraftig på det sätt som avses i 15 §, eller

2) om de gårdsbruksenheter som överlåts separat har de produktionsbyggnader som behövs med beaktande av produktionsinriktningen, och företagsinkomsten från varje gårdsbruksenhet som överlåts separat under de fem följande kalenderåren efter överlåtelsen kan uppskattas vara minst tre gånger så stor som den inkomst som enligt 15 § 1 mom. 4 punkten förutsätts av en ekonomiskt livskraftig gårdsbruksenhet.

Vid beräkning och uppskattning av företagsinkomsten från en gårdsbruksenhet enligt 1 mom. 2 punkten iakttas i tillämpliga delar det som med stöd av 15 § genom förordning av statsrådet bestäms om uppskattning av en gårdsbruksenhets ekonomiska livsduglighet. Närmare bestämmelser om minimibeloppet av företagsinkomsten från en gårdsbruksenhet som avses ovan och om beloppet av minimiavdragen från företagsinkomsten utfärdas genom förordning av statsrådet. Förvärvaren av en gårdsbruksenhet som överlåts separat skall för pensionsanstalten förete en utredning om att villkoret i 1 mom. 2 punkten uppfylls.

På gårdsbruksenheter som överlåts separat tillämpas också det som föreskrivs i 23 § 1 och 2 mom.

25 §
Generationsväxlingsöverlåtelse av renhus- hållning till flera förvärvare

En överlåtelse enligt 17 § 1 mom. 1 punkten kan ske till flera än en förvärvare, om det för respektive förvärvare bildas en renbesättning på minst 150 djur till följd av överlåtelsen.

26 §
Gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelse och tillåtna undantag

Avträdelsen skall gälla gårdsbruksenhetens hela åkermark. Till den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen anses höra även utarrenderade åkerområden, om dessa inte på grund av sitt läge eller av någon annan motsvarande orsak kan anses vara åtskilda från den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen.

Avträdarna har dock rätt att utanför avträdelsen lämna följande områden av skälig storlek:

1) ett driftscentrumområde, på vilket bostadshusen och, i andra än i 15 och 18―21 § nämnda fall, gårdsbruksenhetens ekonomibyggnader är belägna, och

2) ett åkerområde för odling av trädgårdsprodukter som behövs i det egna hushållet eller för byggande av ett bostadshus, dock så att området får vara högst 10 procent av den åkerareal som är föremål för avträdelsen, dock inte större än en hektar.

27 §
Avträdarens skyldighet att avträda all åkermark

Om avträdaren ensam eller tillsammans med sin make eller avträdarens make äger flera gårdsbruksenheter, skall åkermarken på dem alla avträdas på det sätt som anges i denna lag. Om avträdaren eller avträdarens make utöver den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen äger endast en del av en annan gårdsbruksenhet, förutsätts inte att de övriga delägarna till denna gårdsbruksenhet avstår från åkermarken. Avträdaren och avträdarens make skall dock upphöra med att bedriva jordbruk för egen eller gemensam räkning även på en dylik lägenhet.

Om en avträdare som avses i 5 § 1 mom. 2 och 3 punkten vid sidan av jordbruk som han eller hon bedrivit i ett bolag har bedrivit jordbruk för egen eller gemensam räkning på åkermark som ägs av avträdaren ensam eller tillsammans med sin make eller av maken skall avträdaren och avträdarens make avträda även ovan nämnda åkermark på det sätt som anges i denna lag.

6 kap.

Fastställande av avträdelsestödet

28 §
Avträdelsestödets delar

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel.

Avträdelsestödets grundbelopp grundar sig på den arbetsinkomst som med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare har fastställts för lantbruksföretagaren.

29 §
Fastställande av grundbeloppet

Avträdelsestödets grundbelopp är lika stort som den invalidpension som enligt lagen om pension för lantbruksföretagare skulle ha beviljats lantbruksföretagaren, om han eller hon när avträdelsen skedde hade haft rätt till full invalidpension. När grundbeloppet fastställs beaktas dock inte rätt till pension av de förmåner som uppräknas i 74 § i lagen om pension för arbetstagare och inte heller en förmån enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003). De inkomster som ligger till grund för ovan nämnda förmåner eller de beräknade inkomster som avses i 76 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare beaktas inte som inkomster som ligger till grund för pension för återstående tid.

Då grundbeloppets storlek fastställs beaktas inte sådan rätt till pension som grundar sig på lantbruksföretagarens arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller på annan företagsverksamhet än den som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

På grundbeloppet tillämpas det som i 80 § i lagen om pension för arbetstagare bestäms om fastställande av invalidpensionen på tidigare grunder, om avträdaren före avträdelsen har fått invalidpension i form av rehabiliteringsstöd. Pension eller förmån som intjänats av de förmåner som uppräknas i 74 § i lagen om pension för arbetstagare eller på grundval av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier beaktas dock inte när grundbeloppet fastställs.

På avträdelsestödets grundbelopp tillämpas det som i 92―95 § i lagen om pension för arbetstagare bestäms om primära förmåner som dras av från pensionen samt det som i 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (637/2003) bestäms om barnförhöjning. Grundbeloppet justeras i enlighet med förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån så som bestäms i 98 § i lagen om pension för arbetstagare.

30 §
Grundbeloppet till den som får delinvalidpension

Avträdelsestödets grundbelopp för en lantbruksföretagare som får delinvalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare är lika stort som den fulla invalidpension som enligt lagen om pension för lantbruksföretagare hade beviljats lantbruksföretagaren, om hans eller hennes delinvalidpension hade ändrats till full pension när avträdelsen skedde. När grundbeloppet fastställs beaktas en pension eller förmån som intjänats av de förmåner som uppräknas i 74 § i lagen om pension för arbetstagare eller på grundval av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier, dock inte till ett belopp som motsvarar full invalidpension. I övrigt tillämpas på grundbeloppet det som föreskrivs i 29 § 2 och 4 mom.

I 1 mom. avsedd delinvalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare ändras till avträdelsestödets grundbelopp från den tidpunkt då avträdelsestöd börjar betalas i enlighet med 38 § i denna lag. Betalningen av delinvalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare upphör från nämnda tidpunkt.

31 §
Avträdelsestödets kompletteringsdel

Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika stor som den folkpension som skulle ha beviljats avträdaren, om han eller hon då avträdelsen skedde hade haft rätt till folkpension som beviljats i form av invalidpension. När kompletteringsdelen beräknas tillämpas dock inte bestämmelserna i 25 b § i folkpensionslagen om avvägning av pensionens belopp till boendetiden i Finland. När kompletteringsdelen fastställs beaktas som inkomst fortlöpande pension eller ersättning som betalas från utlandet och som motsvarar pension eller ersättning enligt 26 § 1 mom. i folkpensionslagen.

När kompletteringsdelen beräknas tillämpas bestämmelserna i folkpensionslagen om fastställande av pension för makar även i sådana fall där det är fråga om personer som avses i 5 § 2 mom. i denna lag. På kompletteringsdelen tillämpas emellertid inte 28 § 1 mom. i folkpensionslagen. Efter det att avträdelsestöd har beviljats justeras kompletteringsdelens belopp endast till följd av sådana förändringar i familjeförhållandena som avses i 32 a § 3 mom. i folkpensionslagen.

Kompletteringsdelen indexjusteras enligt det som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Till avträdelsestödet fogas en barnförhöjning enligt 29 § i folkpensionslagen på de villkor som anges i paragrafen.

7 kap.

Ansökan och beslut om avträdelsestöd

32 §
Ansökan om avträdelsestöd

Avträdelsestöd kan sökas tidigast ett år innan den ålder som anges i 8 § 1 mom. uppnås. Efter att ansökan gjorts kan avträdelsen ske redan innan den ålder som anges i 8 § 1 mom. uppnås. Avträdelsestöd betalas dock tidigast från den tidpunkt som anges i 38 §.

Sökanden skall för ett villkorligt beslut till sin undertecknade ansökan foga ett av parterna undertecknat utkast till överlåtelsehandling eller föravtal samt en av förvärvaren undertecknad förbindelse enligt 15 § 1 mom. 6 punkten, 16 § 1 mom. 5 punkten eller 17 § 2 mom. samt vid behov enligt 15 § 2 mom. Om avträdelsen sker på det sätt som anges i 18―21 §, skall till ansökan dessutom fogas förbindelser enligt ovan nämnda lagrum undertecknade av bolaget samt en förvärvare som uppfyller villkoren i 15 § samt handlingar som visar att den som avgett förbindelsen har rätt att teckna firma och att avge förbindelse. Till ansökan skall också fogas en förbindelse enligt 23 § 2 och 3 mom. undertecknad av förvärvarens make.

Avträdelsestöd skall sökas och de förbindelser som avses i 2 mom. skall avges på en blankett som har godkänts av pensionsanstalten.

Den som ansöker om avträdelsestöd skall lämna pensionsanstalten de uppgifter som behövs för att behandla och avgöra ärendet.

33 §
Utredningar som skall bifogas ansökan

Till ansökan skall fogas en utredning om äganderätten och arealen beträffande den lägenhet som är föremål för avträdelsen samt vid generationsväxlingsöverlåtelse utredningar om förvärvarens yrkesskicklighet, om att den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen är ekonomiskt livskraftig och att kraven i fråga om miljön, hygienen och djurs välfärd uppfylls.

Om avträdaren är en avträdare som avses i 6 § 2 mom., skall till ansökan fogas ett handelsregisterutdrag över det bolag som äger den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen samt vid överlåtelser som avses i 19 § 1 mom. och 21 § 1 mom. kopia av aktieboken och aktieägarförteckningen samt av bolagsordningen för aktiebolaget.

Om överlåtelsen sker på det sätt som anges i 18 eller 20 §, skall pensionsanstalten tillställas det öppna bolagets eller kommanditbolagets bolagsavtal samt vid en överlåtelse enligt 18 § en utredning om att de andra bolagsmännen samtycker till avträdarens planerade överlåtelse av bolagsandelen, om inte något annat följer av bolagets bolagsavtal.

Pensionsanstalten kan kräva att också andra utredningar som behövs för att avgöra ansökan skall fogas till den.

34 §
Anhängiggörande av ansökan

Ansökan om avträdelsestöd och de handlingar och förbindelser som avses i 15―21 §, 23 § 2 och 3 mom. samt 33 § skall lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall till pensionsanstalten sända ansökningshandlingarna jämte sitt utlåtande om förutsättningarna för erhållande av avträdelsestöd. Ansökan anses ha blivit anhängiggjord den dag då den har anlänt till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. I 18 § i förvaltningslagen (434/2003) bestäms närmare om den dag då ansökan anses ha anlänt.

I stället för till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan ansökan lämnas till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Ansökan kan också lämnas direkt till pensionsanstalten eller till ett ombud som den bemyndigat. Ansökan anses ha blivit anhängiggjord på det sätt som avses i 1 mom. den dag den anlänt. Ansökan skall utan dröjsmål tillställas kommunens landsbygdsnäringsmyndighet för utlåtande.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, arbetskrafts- och näringscentralen eller pensionsanstalten, beroende på vem som tagit emot ansökan, kan begära att den som ansöker om stöd inom utsatt skälig tid lämnar sådan tilläggsutredning som behövs för att avgöra saken. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och arbetskrafts- och näringscentralen skall utan dröjsmål tillställa pensionsanstalten ansökan och eventuell tilläggsutredning för avgörande.

Om den som ansöker om stöd inte inom utsatt skälig tid lämnar nödvändig tilläggsutredning till den som begärt tilläggsutredning enligt 3 mom., kan pensionsanstalten avvisa ansökningen utan prövning eller avgöra den utan tilläggsutredning.

35 §
Utlåtanden

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall ge pensionsanstalten sitt utlåtande om huruvida villkoren för erhållande av avträdelsestöd uppfylls.

Om pensionsanstalten anser att kommunens landsbygdsnäringsmyndighets utlåtande klart lämnar rum för tolkning, kan pensionsanstalten dessutom begära utlåtande av arbetskrafts- och näringscentralen om ansökan. Om avträdaren bedriver renhushållning, kan pensionsanstalten även begära Renbeteslagsföreningens utlåtande om ansökan.

Pensionsanstalten avgör en ansökan om avträdelsestöd efter att ha fått kommunens landsbygdsnäringsmyndighets eller, i de fall som avses i 2 mom., arbetskrafts- och näringscentralens eller Renbeteslagsföreningens utlåtande i saken.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov föreskrivas närmare om förfarandet vid givande av utlåtanden.

36 §
Villkorligt beslut

Pensionsanstalten skall efter att ha fått nödvändiga utlåtanden och utredningar avgöra ansökan om avträdelsestöd utan dröjsmål.

Om beslutet fattas med stöd av ett utkast till överlåtelsehandling eller ett föravtal, skall i pensionsanstaltens villkorliga beslut nämnas alla villkor för beviljande av avträdelsestöd. Ett villkor i beslutet skall vara att sökanden inom tolv månader från den tidpunkt då beslutet gavs skall genomföra en avträdelse enligt 4 § samt tillställa pensionsanstalten en slutlig överlåtelsehandling eller kopia därav som motsvarar utkastet eller föravtalet. Ett villkorligt beslut förfaller om avträdelsen inte har genomförts inom föreskriven tid.

När en ansökan avgörs villkorligt på det sätt som bestäms i 2 mom., anses vid bedömningen av villkoret i 7 § såsom avträdelsetidpunkt den tidpunkt då ansökan om avträdelsestöd gjordes. Genom det villkorliga beslutet meddelas en uppskattning av avträdelsestödets belopp varvid som stödets begynnelsetidpunkt betraktas ingången av den kalendermånad under vilken det villkorliga beslutet ges.

37 §
Beslut om avträdelsestödets belopp

Sedan avträdelsen skett skall pensionsanstalten efter att ha fått nödvändiga utredningar fastställa avträdelsestödets belopp genom ett överklagbart beslut med iakttagande av 29―31 §.

Det som föreskrivs i 1 mom. iakttas också när delinvalidpension ändras till avträdelsestöd.

38 §
Betalning av avträdelsestöd

Avträdelsestöd betalas från avträdelsetidpunkten enligt 4 § 3 mom. för avträdelseformen i fråga,; avträdelsestöd betalas dock inte förrän

1) avträdaren har uppnått den ålder som anges i 8 § 1 mom.,

2) avträdaren har upphört med att bedriva kommersiellt jordbruk och med leveransarbeten i skogsbruket så som avses i 12 och 13 §,

3) avträdaren har upphört med andra förvärvsarbeten eller minskat dem så att avträdarens inkomster därav kan uppskattas bli mindre än det belopp som anges i 14 §,

4) betalningen av rehabiliteringsstöd har upphört, om avträdaren har haft rätt till rehabiliteringsstöd då avträdelsen skedde,

5) besittningen av åkermarken på den lägenhet som är föremål för avträdelsen och äganderätten till de överlåtna renarna, samt i de fall som avses i 15 och 18―21 § också besittningen av produktionsbyggnaderna och produktionskonstruktionerna har övergått till förvärvaren,

6) förvärvaren har börjat infria sin förbindelse enligt 15 § 1 mom. 6 punkten, 16 § 1 mom. 5 punkten och 17 § 2 mom.,

7) förvärvaren vid avträdelser enligt 18―21 § har företett en utredning om att han eller hon är ansvarig bolagsman i de bolag som avses i nämnda lagrum eller att han eller hon har bestämmande inflytande i aktiebolaget och att han eller hon tagit en försäkring för minimipensionsskydd enligt lagen om pension för lantbruksföretagare för sin verksamhet på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen,

8) bolaget vid avträdelser enligt 18―21 § har börjar infria sin förbindelse enligt 18 § 2 mom., 19 § 2 mom., 20 § 2 mom. eller 21 § 1 mom. 4 punkten.

Avträdelsestöd betalas inte för en kalendermånad som inte är hel.

När de villkor som nämns i 1 mom. har uppfyllts meddelar pensionsanstalten ett beslut om att avträdelsestöd skall börja betalas.

39 §
Delgivning av beslut

Pensionsanstalten delger mottagaren sitt beslut genom att sända det per brev under den postadress mottagaren uppgivit. Arbetskrafts- och näringscentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall informeras om avgörandet. Om avträdaren har bedrivit renhushållning, skall dessutom Renbeteslagsföreningen informeras om avgörandet.

40 §
Pensionsanstaltens informationsskyldighet

I samband med givandet av beslutet om att avträdelsestöd börjar betalas skall pensionsanstalten för infriande av förbindelserna också meddela de förvärvare som avses i 15―21 § och de bolag som avses i 18―21 § hur länge avträdelsestöd kommer att betalas till avträdaren. Om betalningen av avträdelsestödet varaktigt upphör tidigare än vad som meddelats, skall pensionsanstalten likaså meddela förvärvaren detta.

I det fall att ansökan avslås efter det att avträdelsen har skett på det sätt som nämns i 4 §, skall en förvärvare som avgett en förbindelse enligt 15―21 § eller 23 § 2 och 3 mom. och ett bolag som avses i 18―21 §, efter att beslutet vunnit laga kraft, meddelas att förbindelsen inte är bindande för förvärvaren eller för bolaget.

41 §
Erhållande och intjänande av pension för tiden för avträdelsestöd

För den tid för vilken avträdelsestöd betalas har dess mottagare inte rätt att få pension på grundval av företagarverksamhet som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare. Erhållandet av avträdelsestöd hindrar dock inte att pensionsrätt uppkommer på grund av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet än sådan som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Avträdaren kan inte intjäna pension med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare för den tid för vilken avträdelsestöd betalas till honom eller henne. Efter avträdelsen kan avträdaren inte heller intjäna pensionsskydd såsom idkare av gårdsbruk eller renägare enligt 1 § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare för den tid för vilken avträdelsestöd ännu inte har börjat betalas på grund av att villkoren i 38 §, eller något av dem, inte har uppfyllts.

När avträdelsestöd har börjat betalas på grundval av 38 §, intjänar mottagaren av avträdelsestöd pension av annat förvärvsarbete än sådant som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare enligt det som i de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om arbete under tid med pension.

42 §
Ändring av avträdelsestödets grundbelopp till ålderspension

Avträdelsestödets grundbelopp ändras till en lika stor ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare vid ingången av månaden efter den månad under vilken mottagaren av avträdelsestöd fyller 63 år.

Till ålderspension enligt 1 mom. läggs dock

1) den pension som mottagaren av avträdelsestöd har rätt till med stöd av de förmåner som anges i 74 § i lagen om pension för arbetstagare samt den förmån som intjänats med stöd av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier, och

2) sådan pension som intjänats med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare och som vid avträdelsetidpunkten enligt bestämmelserna i denna lag inte skall beaktas när avträdelsestödets grundbelopp fastställs.

När grundbeloppet ändras till ålderspension tillämpas också bestämmelserna om livslängdskoefficient i 82 och 83 § i lagen om pension för arbetstagare.

När grundbeloppet ändras till ålderspension på det sätt som avses i 1 mom., kan pensionsanstalten på ansökan bevilja pensionstagaren ålderspension som intjänats för ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet än sådan som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare tidigast från den tidpunkt som avses i 1 mom.

Om avträdaren inte upphört med andra förvärvsarbeten eller minskat dem så att avträdelsestödets grundbelopp har börjat betalas ut, kan utbetalningsstarten för i 1 mom. avsedd ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare uppskjutas efter ansökan från avträdaren, om ansökan görs innan avträdaren fyller 63 år. Ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare beviljas då på särskild ansökan. Ålderspensionen fastställs enligt 1―4 mom. från början av månaden efter den då ansökan gjordes.

43 §
När betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör

Avträdelsestödets kompletteringsdel betalas tills avträdaren fyller 65 år.

Kompletteringsdelen betalas utöver i 42 § avsedd ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, om inte något annat följer av 3 och 4 mom.

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas invaliditetspension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, ålderdomspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen, indras avträdelsestödets kompletteringsdel.

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas annan än i 1 mom. avsedd full invalidpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller i lagar om införande av dem, indras avträdelsestödets kompletteringsdel. Det som bestäms ovan tillämpas också på motsvarande pensioner enligt de lagar eller den pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), nedan 1961 års lag om pension för arbetstagare.

Om pension enligt 3 och 4 mom. som beviljats mottagaren av avträdelsestöd indras, börjar kompletteringsdelen betalas ut på nytt från ingången av den månad som följer på indragningen av pensionen.

44 §
Verkan av att mottagaren av avträdelsestöd avlider

När mottagaren av avträdelsestöd avlider indras avträdelsestödet vid ingången av den månad som följer på mottagarens dödsdag.

När storleken av familjepensionen efter en mottagare av avträdelsestöd fastställs anses det att förmånslåtaren vid sin död haft rätt att på grund av sin i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda företagarverksamhet erhålla full invalidpension som är lika stor som grundbeloppet enligt 29 eller 30 § i denna lag.

45 §
När betalningen av avträdelsestöd avbryts

Avträdelsestöd betalas inte för en kalendermånad under vilken mottagaren av avträdelsestöd förvärvsarbetar och förtjänar minst 523,61 euro per månad. Som inkomst beaktas härvid inte sådan inkomst som avses i 14 § och som inte heller när avträdelsestöd beviljas räknas som inkomst av förvärvsarbete. Ovan nämnda förvärvsinkomstgräns justeras årligen med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare.

När pensionsanstalten får kännedom om en omständighet med stöd av vilken avträdelsestöd inte skulle få betalas enligt 1 mom., avbryter pensionsanstalten betalningen av avträdelsestödet från följande möjliga betalningsperiod, om orsaken till att avbryta betalningen av avträdelsestödet fortfarande föreligger.

Betalningen av avträdelsestöd kan likaså avbrytas, om det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk med beaktande av den arbetsinsats som mottagaren av avträdelsestöd står för och förhållandena på den överlåtna gårdsbruksenheten skall anses ha återgått till mottagaren av avträdelsestöd annat än tillfälligt.

Betalningen av avträdelsestödet återupptas omedelbart när pensionsanstalten har fått uppgift om att orsaken till avbrottet har undanröjts. Mottagaren av avträdelsestödet skall skriftligt underrätta pensionsanstalten om saken. Närmare bestämmelser om förfarandet när ett avbrutet avträdelsestöd börjar betalas på nytt utfärdas genom förordning av statsrådet. Avträdelsestöd betalas emellertid inte retroaktivt för längre tid än sex månader före underrättelsen.

8 kap.

Uppfyllande av förpliktelserna i förbindelsen och skyldighet att lämna uppgifter

46 §
Indragning av avträdelsestöd

Avträdelsestödet indras, om avträdaren börjar bedriva jordbruk eller skogsbruk i strid med det förbud som avses i 12 och 13 §.

Om avträdarens i 1 mom. avsedda verksamhet eller försummelse av förbindelsen skall anses vara ringa eller om det funnits andra särskilda skäl för en sådan verksamhet eller försummelse, kan avträdelsestödet indras för viss tid eller beslut fattas om att avträdelsestödet betalas till samma belopp som tidigare. Kompletteringsdelen kan även indras delvis.

Avträdelsestödet kan dras in från den tidpunkt då den verksamhet som avses i 1 mom. inleddes eller försummelsen skedde.

47 §
Avbrytande av infriandet av förbindelsen

Förvärvaren har rätt att avbryta infriandet av sin i 15 § 1 mom. 6 punkten, 16 § 1 mom. 5 punkten och 17 § 2 mom. angivna förbindelse på grund av fullgörande av värnplikt, yrkesstudier som gäller eller stödjer gårdsbruksverksamheten eller av annat godtagbart skäl. Varar ett sådant hinder längre än ett år, skall pensionsanstalten förlänga förbindelsetiden med den tid som hindret varar, om inte förvärvaren visar att han eller hon själv, förvärvarens make eller en annan förvärvare uppfyller förpliktelserna i förbindelsen.

Det som bestäms ovan tillämpas också på en person som avses i 18 § 1 mom. 1 punkten, 19 § 1 mom. 1 punkten, 20 § 1 mom. 1 punkten samt 21 § 1 mom. 1 punkten.

48 §
Underlåtenhet att infria förbindelsen

Om en i 15―17 § avsedd förvärvare inte infriar sin förbindelse och detta inte beror på ett i 47 § nämnt godtagbart skäl, skall pensionsanstalten ålägga honom eller henne att ersätta pensionsanstalten för avträdelsestödets kapitalvärde, vilket fastställs på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämt genom ett beslut som getts på ansökan av pensionsanstalten.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller också förvärvare och bolag enligt 18―21 §. En förvärvare som uppfyller villkoren i 15 § samt ett bolag som avses i 18―21 § ansvarar solidariskt för att avträdelsestödets kapitalvärde ersätts, om en förbindelse enligt 15 § 1 mom. 4, 5 eller 6 punkten inte infrias.

Om försummelsen av förbindelsen måste anses vara ringa eller om vägande skälighetssynpunkter annars talar för det, kan pensionsanstalten dock besluta att helt eller delvis avstå från att driva in avträdelsestödets kapitalvärde. Om förvärvare som avses i 16 § genomför en sådan generationsväxling enligt denna lag i samband med vilken en förbindelse som avses i 16 § vid generationsväxlingen överförs på den som fortsätter jordbruket för att infrias av honom eller henne lämnas avträdelsestödets kapitalvärde oindrivet i dess helhet.

På kapitalvärdet skall betalas en årlig ränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) när 30 dagar förflutit från det att en förvärvare eller ett bolag enligt 15―21 § har fått del av beslutet om skyldighet att betala kapitalvärdet. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som meddelats pensionsanstalten, om inte något annat visas.

49 §
Avträdelsestödtagarens skyldighet att lämna uppgifter

Den som får avträdelsestöd är skyldig att omedelbart underrätta pensionsanstalten om han eller hon inleder sådan verksamhet som avses i 46 § 1 mom. eller annars avbryter infriandet av en förbindelse som avses i denna lag.

Den som får avträdelsestöd är skyldig att underrätta pensionsanstalten om följande förändringar som inverkar på hans eller hennes rätt att få avträdelsestöd eller på beloppet av det avträdelsestöd han eller hon erhåller:

1) att han eller hon har beviljats pension enligt 43 § 3 eller 4 mom. eller en primär förmån enligt 92 och 93 § i lagen om pension för arbetstagare,

2) att han eller hon har börjat förvärvsarbeta och får en förvärvsinkomst som är minst lika stor som det belopp som föreskrivs i 45 § 1 mom. eller att förvärvsinkomsten av förvärvsarbete stiger till minst nämnda belopp,

3) att arbetsinsatsen och förhållandena på gårdsbruksenheten ändras så att det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk skall anses ha återgått till mottagaren av avträdelsestöd på det sätt som avses i 45 § 3 mom.,

4) att det har inträffat en sådan förändring i familjeförhållandena eller någon annan förändring i förhållandena som enligt 31 § inverkar på avträdelsestödets belopp.

Pensionsanstalten kan utan hinder av den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 1 mom. kräva att den som får avträdelsestöd lämnar en utredning om de omständigheter som påverkar avträdelsestödets belopp och rätten till avträdelsestöd, om pensionsanstalten har grundad anledning att misstänka att det har inträffat förändringar i dessa omständigheter.

50 §
Rätt att kräva utredning av mottagaren av avträdelsestöd

Pensionsanstalten, arbetskrafts- och näringscentralen eller kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan av grundad anledning av den som får avträdelsestöd kräva utredning om att han eller hon fortfarande uppfyller villkoren för erhållande av avträdelsestöd. Om stödtagaren inte inom en för honom eller henne utsatt skälig tid, som inte får vara kortare än en månad, lämnar nämnda utredning, kan pensionsanstalten besluta att betalningen av avträdelsestödet avbryts tills utredningen har lämnats.

51 §
Förvärvarens skyldighet att lämna uppgifter

Förvärvaren är skyldig att omedelbart meddela pensionsanstalten om han eller hon avbryter eller upphör med infriandet av en förbindelse som avses i denna lag.

52 §
Förhandsbeslut

Den som får avträdelsestöd har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbeslut om huruvida en av honom eller henne planerad åtgärd leder till att betalningen av avträdelsestödet avbryts enligt 45 § eller dras in enligt 46 §.

En förvärvare har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbeslut om huruvida ett av honom eller henne planerat förfarande skall betraktas som ett i 47 § nämnt avbrytande av infriandet av förbindelse eller som en i 48 § nämnd åtgärd och vilka påföljder förfarandet medför enligt 47 eller 48 §.

I ansökan om förhandsbesked skall ställas en specificerad fråga och ges den utredning som behövs för dess avgörande. Förhandsbesked ges inte om ansökan som gäller saken är anhängig eller om saken har avgjorts av en myndighet eller pensionsanstalten.

Ett beslut om förhandsbesked gäller ett år från den tidpunkt då det gavs. Det är bindande för pensionsanstalten under förutsättning att de åtgärder som anges i ansökan om förhandsbesked vidtas i enlighet med ansökan och att de uppgifter som lämnats i ansökan även i övrigt är korrekta och tillräckliga för att bedöma det som skall avgöras.

9 kap.

Återkrav och preskriptionsbestämmelser

53 §
Återkrav av avträdelsestöd

Om avträdelsestöd har betalts utan grund eller till större belopp än vad mottagaren skulle ha rätt till, skall pensionsanstalten återkräva det avträdelsestöd som betalts utan grund. Man kan avstå helt eller delvis från att återkräva det avträdelsestöd som betalts utan grund, om detta anses skäligt och om betalningen av stödet inte kan anses bero på svikligt förfarande från mottagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som skall återkrävas är litet.

Om avträdelsestöd inte skulle ha fått betalas till mottagaren med stöd av 45 § 1 mom., skall pensionsanstalten återkräva det stöd som betalts utan grund, dock med iakttagande av det som föreskrivs här och i 3 mom. Pensionsanstalten kan av särskilda skäl avstå från återkravet, om avträdelsestöd inte skall krävas tillbaka för längre tid än tre månader.

Utan hinder av 2 mom. kan man avstå helt eller delvis från att återkräva avträdelsestöd som med stöd av 45 § 1 mom. betalts utan grund, om de överskridningar av förvärvsinkomstgränsen som ägt rum under mer än tre månaders tid har varit ringa, det avträdelsestödbelopp som skall återkrävas är större än den förvärvsinkomst som mottagaren av avträdelsestöd har fått av sitt förvärvsarbete för överskridningsmånaderna och betalning av hela återkravet måste anses oskälig.

54 §
Kvittning av delinvalidpension som betalts utan grund

Om delinvalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare utan grund enligt 30 § 2 mom. har betalats till avträdaren efter avträdelsen, kan den pension som betalts utan grund i sin helhet kvittas mot avträdelsestödets grundbelopp, som betalas till avträdaren för samma tidsperiod.

55 §
Kvittning av avträdelsestöd som betalts utan grund

Avträdelsestöd som betalts utan grund får även återkrävas genom att det kvittas mot framtida poster av avträdelsestöd. Av en avträdelsestödspost som skall betalas får dock inte utan mottagarens samtycke dras av mera än en sjättedel av den del av avträdelsestödsposten som återstår efter att förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) har verkställts på den.

Med samma begränsningar kan det avträdelsestöd som betalts utan grund återkrävas genom att det kvittas mot framtida poster av invalid- eller ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

56 §
Preskriptionsbestämmelser

Beslut om återkrav av avträdelsestöd som har betalts utan grund skall fattas inom fem år räknat från utbetalningsdagen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem års preskriptionstid.

Erhållandet av en förmån enligt denna lag preskriberas fem år från den dag då den borde ha betalts, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Från avbrytandet av preskriptionen börjar en ny fem års preskriptionstid. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder.

Den preskriptionstid på fem år som avses ovan i 1 och 2 mom. kan förlängas på det sätt som föreskrivs i 11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.

10 kap.

Ändringssökande

57 §
Sökande av ändring

För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003).

En part får söka ändring i pensionsanstaltens beslut eller förhandsbeslut enligt denna lag hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden genom besvär på det sätt som föreskrivs i denna lag och i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

En part får söka ändring i ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden givit i ett besvärsärende hos försäkringsdomstolen genom besvär på det sätt som föreskrivs i denna lag och i förvaltningsprocesslagen.

58 §
Tid för sökande av ändring och procedur- bestämmelser

Tiden för sökande av ändring är 30 dagar från den dag då parten har fått del av pensionsanstaltens eller besvärsnämndens för arbetspensionsärenden beslut. En part anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som parten har uppgett, om det inte visas något annat i samband med sökande av ändring.

En part skall lämna in besvärsskriften inom tiden för sökande av ändring till den pensionsanstalt som meddelat det överklagade beslutet eller till ett ombud som den bemyndigat. En besvärsskrift som gäller ett beslut som meddelats av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden skall likaså lämnas till den pensionsanstalt som meddelat beslutet i ärendet eller till ett ombud som den bemyndigat.

På behandlingen av fullföljdsärenden och överföringen av besvär till besvärsinstans tillämpas 133 § 1 och 4 mom. och 134 § i lagen om pension för arbetstagare.

59 §
Besvär som inkommit efter besvärstidens utgång

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden eller försäkringsdomstolen kommit till pensionsanstalten, besvärsnämnden för arbetspensionsärenden eller försäkringsdomstolen efter utgången av den tid som bestäms i 58 §, kan besvären ändå tas upp till behandling, om det finns vägande orsaker till förseningen.

60 §
Rättelse och undanröjande av beslut

Skriv- eller räknefel i beslut som meddelats med stöd av denna lag rättas på det sätt som föreskrivs i 137 § i lagen om pension för arbetstagare. Pensionsanstalten kan rätta ett sakfel i sitt beslut på det sätt som föreskrivs i 138 § i lagen om pension för arbetstagare.

På rättelse av ett lagakraftvunnet beslut på basis av ny utredning tillämpas det som föreskrivs i 139 § i lagen om pension för arbetstagare.

På undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut tillämpas det som föreskrivs i 140 § i lagen om pension för arbetstagare. Om pensionsanstalten yrkar att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta betalningen av avträdelsestödet eller betala detta enligt sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

61 §
De försäkrades företrädare

De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 18 § i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även när denna lag tillämpas.

62 §
Verkställighet av beslut

Pensionsanstaltens beslut skall iakttas trots att ändring har sökts till dess ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Pensionsanstaltens och besvärsnämndens för arbetspensionsärenden lagakraftvunna beslut får verkställas såsom en lagakraftvunnen dom i tvistemål.

11 kap.

Bestämmelser om lagens verkställighet

63 §
Verkställighet av lagen

För verkställigheten av denna lag svarar kommunernas landsbygdsnäringsmyndighet, arbetskrafts- och näringscentralerna, jord- och skogsbruksministeriet och pensionsanstalten.

64 §
Verkställighet av lagen i landskapet Åland

I landskapet Åland svarar länsstyrelsen på Åland för skötseln av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på arbetskrafts- och näringscentralerna.

65 §
Ordnandet av tillsyn

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för tillsynen över användningen av avträdelsestöd. Ministeriet har rätt att styra och övervaka pensionsanstaltens verksamhet till den del den utför uppgifter som avses i denna lag.

När pensionsanstalten verkställer stödsystemet skall den se till att stöd inte betalas i strid med förbindelserna. Pensionsanstalten skall ordna sin verksamhet så att jord- och skogsbruksministeriet kan övervaka uppfyllandet av villkoren för beviljande och betalning av stöd samt infriandet av förbindelserna.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och arbetskrafts- och näringscentralerna skall för sin del övervaka infriandet av avgivna förbindelser.

66 §
Utförande av kontroller som gäller stöd- tagare och förbindelsegivare

Jord- och skogsbruksministeriet samt arbetskrafts- och näringscentralen har rätt att låta sina anställda tjänstemän utan förhandsanmälan utföra sådana kontroller som behövs för tillsynen över iakttagandet av villkor för beviljande och betalning av stöd samt förbindelser som avses i denna lag.

En stödtagare och en förbindelsegivare är skyldig att utan ersättning för den som utför kontrollen visa upp de handlingar med vars hjälp det kan konstateras om det har funnits förutsättningar för beviljande och betalning av stödet och om förbindelserna har infriats. Med handlingar avses även motsvarande material som har skapats eller sparas med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat sätt. Stödtagarna och förbindelsegivarna är även i övrigt skyldiga att bistå vid kontrollerna. Den som utför kontroller har rätt att i den omfattning som tillsynsuppgiften förutsätter granska de områden som omfattas av förbindelsen samt produktions- och ekonomibyggnader. Kontroll får inte förrättas i lokaler som omfattas av hemfriden.

67 §
Kostnader för verkställigheten av lagen

De kostnader för avträdelsestöd jämte förvaltningskostnader som verkställigheten av denna lag åsamkar betalas av statens medel.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer genom sitt beslut på ansökan av pensionsanstalten grunderna för beräkning av de i 1 mom. avsedda förvaltningskostnaderna.

Staten skall i enlighet med det som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet varje år månatligen i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten enligt 1 mom. uppskattas vara skyldig att betala.

12 kap.

Lämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter

68 §
Bestämmelser som tillämpas

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), nedan offentlighetslagen, tillämpas på offentligheten i fråga om pensionsanstaltens handlingar och verksamhet till den del pensionsanstalten utövar i 4 § 2 mom. i offentlighetslagen avsedd offentlig makt, om inte något annat bestäms i denna eller i någon annan lag.

Också när det inte är fråga om utövande av offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i offentlighetslagen, tillämpas i pensionsanstalten i ärenden som hänför sig till verkställigheten av denna lag följande bestämmelser i offentlighetslagen:

1) handlingssekretess enligt 22 §,

2) tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande enligt 23 §,

3) sekretessbelagda handlingar enligt 22―24 §, och

4) straffbestämmelserna i 35 § som gäller brott mot skyldigheten att iaktta handlingssekretess samt mot tystnadsplikt och förbudet att utnyttja uppgifter enligt 23 §.

69 §
Pensionsanstaltens rätt att få och använda uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och övriga bestämmelser om rätten att få uppgifter har pensionsanstalten rätt att av skattemyndigheterna, den registermyndighet som avses i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) samt renbeteslagen och Renbeteslagsföreningen få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt denna lag, enligt vad som föreskrivs i 19 b § 2 och 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och övriga bestämmelser om rätten att få uppgifter har pensionsanstalten rätt att av Pensionsskyddscentralen avgiftsfritt få nödvändiga uppgifter som påverkar avgörandet av ett ärende som behandlas med stöd av denna lag.

Pensionsanstalten har rätt att vid behandlingen av ett ärende enligt denna lag i enskilda fall använda uppgifter som den fått för skötseln av övriga uppgifter som anges i de lagar som nämns i 16 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, enligt vad som föreskrivs i 19 b § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Pensionsanstaltens rätt att få uppgifter gäller avträdaren, hans eller hennes make, en förvärvare som avgett en förbindelse och hans eller hennes make samt bolag som avses i 4 kap.

För verkställandet av ett tillsynsuppdrag har pensionsanstalten rätt att sammanställa och behandla personuppgifter enligt 1―3 mom. Sammanställda uppgifter som gäller avträdare och andra förbindelsegivare får förvaras högst två år efter att den förbindelse som avgivits av en avträdare eller annan förbindelsegivare har upphört att gälla. Sammanställda uppgifter får inte vidareutlämnas.

70 §
Rätt att få uppgifter för avgörande av ärenden och för verkställande av lagstadgade uppgifter

Pensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter få uppgifter för avgörandet av ett försäkrings-, pensions- eller förmånsärende samt för verkställandet av lagstadgade uppgifter, enligt vad som föreskrivs i 198 § i lagen om pension för arbetstagare.

Jord- och skogsbruksministeriet, arbetskrafts- och näringscentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter av pensionsanstalten få de uppgifter om en mottagare av avträdelsestöd och förbindelsegivare som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 65 och 66 §. Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att få uppgifter om alla mottagare av avträdelsestöd och förbindelsegivare. Arbetskrafts- och näringscentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att få uppgifter om de stödtagare och förbindelsegivare som har avgivit förbindelse om en gårdsbruksenhet som är belägen inom myndighetens verksamhetsområde.

I fråga om rätten för de myndigheter som avses i 2 mom. att sammanställa personuppgifter som den fått från pensionsanstalten och andra myndigheter och som är nödvändiga för att övervaka användningen av stödet och infriandet av förbindelserna tillämpas det som föreskrivs i 69 § 5 mom.

71 §
Avträdarens och avträdelsestödsökandens rätt att få uppgifter

Pensionsanstalten skall på avträdarens begäran till honom eller henne lämna de uppgifter som pensionsanstalten har om avträdarens rätt till avträdelsestöd. Angående en parts rätt att få information, rätt att ta del av en handling som gäller parten själv samt rätt att kontrollera sådana uppgifter om sig själv som införts i ett register gäller i övrigt det som bestäms i offentlighetslagen och i personuppgiftslagen (523/1999).

Pensionsanstalten skall på ansökningsblanketten eller på annat motsvarande sätt informera dem som ansöker om avträdelsestöd om varifrån uppgifter om dem kan inhämtas och vart uppgifterna i regel kan lämnas ut.

72 §
Arbetsgivarnas skyldighet att lämna uppgifter

Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgifter om arbetstagarens arbete, arbetsförhållanden eller andra motsvarande omständigheter som behövs för avgörandet av avträdelsestödsärenden eller annars vid verkställigheten av uppdrag enligt denna lag, enligt vad som föreskrivs i 195 § i lagen om pension för arbetstagare.

73 §
Pensionsanstaltens rätt och skyldighet att lämna uppgifter

Pensionsanstalten skall lämna uppgifter till de i 19 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) avsedda försäkringsbolagen, Trafikförsäkringscentralen, Statskontoret, Folkpensionsanstalten samt skatteförvaltningen, enligt vad som föreskrivs i 19 c § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

På avträdelsestöd tillämpas också det som i 204 och 205 § samt 206 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om utlämnande av uppgifter för frivilligt grupptilläggspensionsskydd och för utredning av brott och missbruk samt om utlämnande av uppgifter till myndigheter. Likaså tillämpas på avträdelsestöd det som i 208 § 1 och 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om vidareutlämnande av uppgifter.

Pensionsanstalten skall för uppföljning av och tillsyn över användningen av avträdelsestöd lämna jord- och skogsbruksministeriet de i 70 § 2 mom. avsedda uppgifter som behövs för tillsynen över användningen av stödet och verkställigheten av stödsystemet, enligt vad som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet. Jord- och skogsbruksministeriet samt arbetskrafts- och näringscentralen har rätt att av pensionsanstalten få personbeteckning samt kontaktuppgifter för mottagare av avträdelsestöd och hans eller hennes make samt för förbindelsegivare och hans eller hennes make.

74 §
Registeranmälningar till Pensionsskyddscentralen

Pensionsanstalten skall omedelbart underrätta Pensionsskyddscentralen om när avträdelsestödet börjar och när det upphör. Pensionsanstalten skall också lämna Pensionsskyddscentralen andra nödvändiga uppgifter om avträdelsestödet.

75 §
Avgiftsfrihet

Pensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de enligt denna lag har rätt att få. Om uppgifterna behövs i en viss form och detta förorsakar den som lämnar ut uppgifterna betydande merkostnader, skall kostnaderna dock ersättas.

76 §
Ansvaret beträffande den som vidareutlämnar uppgifter

Innan pensionsanstalten vidareutlämnar uppgifter skall den försäkra sig om att den som tar emot uppgifterna har rätt enligt lag att få de utlämnade uppgifterna av den som ursprungligen har lämnat uppgifterna.

När pensionsanstalten lämnar uppgifter vidare enligt de grunder som föreskrivs i detta kapitel ansvarar den för att innehållet i de uppgifter som lämnas ut motsvarar de uppgifter som erhållits av den som gav uppgifterna.

77 §
Teknisk anslutning

På utlämnande av uppgifter med hjälp av teknisk anslutning tillämpas det som föreskrivs i 210 § 1, 3 och 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

13 kap.

Särskilda bestämmelser

78 §
Hänvisningar till annan lagstiftning

Om inte något annat följer av denna lag, gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar det som i 96―100 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om lönekoefficient och arbetspensionsindex, i 103 § om ansökan om pension på en annan persons vägnar, i 105 § 3 mom. om maskinellt undertecknande, i 112 § 1 mom. om utbetalning av pension, i 113 § 2 och 3 mom. om avbrytande av utbetalning av pension och indragning av pension till följd av att pensionstagaren sannolikt avlidit, i 115 och 116 § om dröjsmålsförhöjning för att utbetalningen av pensionen försenats, i 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom. samt 121 och 122 § om betalning av pension till Folkpensionsanstalten, en arbetslöshetskassa eller ett organ enligt socialvårdslagen (710/1982), i 124 § 1 mom. om förbud mot överföring eller pantsättning av pension, i 180 § om pensionsanstaltens ansvar för Pensionsskyddscentralens kostnader, i 216 § om handräckning, i 217 § om jäv för anställda och styrelsemedlemmar i pensionsanstalten och i 218 § om förvaring av handlingar.

Om inte något annat följer av denna lag, gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar det som i 16, 16 b, 16 c, 17 och 17 a―17 h § i lagen om pension för lantbruksföretagare föreskrivs om Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och i 18 § om förordnande av medlemmar till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

79 §
Pensionsinkomstavdrag

Vid tillämpningen av 100 och 101 § i inkomstskattelagen (1535/1992) betraktas ett i denna lag avsett avträdelsestöds grundbelopp och kompletteringsdel som sådan pensionsinkomst som berättigar till pensionsinkomstavdrag.

80 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen

1) i en handling som skall ges på grundval av denna lag eller ett dokument som givits med stöd av den ger felaktiga eller vilseledande uppgifter, eller

2) genom att ge felaktiga uppgifter eller genom att dölja de verkliga förhållandena har åstadkommit att avträdelsestöd betalts utan grund eller att man helt eller delvis avstått från att återkräva avträdelsestödets kapitalvärde,

skall, om strängare straff för gärningen inte föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott mot bestämmelserna i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk dömas till böter.

14 kap.

Ikraftträdande

81 §
Lagens ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

82 §
Ikraftträdandebestämmelser

Denna lag tillämpas om en avträdelse enligt 4 § sker den 1 januari 2007 eller därefter, dock senast den 31 december 2010. Om avträdelsen har skett senast den 31 december 2006 i enlighet med 15 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), bestäms rätten till avträdelsestöd på det sätt som föreskrivs i den lagen.

Den minimiålder på 57 år som nämns i 8 § 1 mom. 2 punkten tillämpas på avträdelser enligt 4 § som sker tidigast den 1 januari 2007 men senast den 31 december 2008. Den minimiålder på 60 år som nämns i 8 § 1 mom. 3 punkten tillämpas på avträdelser enligt 4 § som sker den 1 januari 2009 men senast den 31 december 2010.

De penningbelopp som nämns i 14 och 45 § motsvarar värdet 1 för lönekoefficienten enligt 96 § i lagen om pension för arbetstagare år 2004.

Lagens 16 § 2 mom. tillämpas om en avträdelse enligt 4 § har skett den 1 januari 2007 eller därefter, dock senast den 31 december 2008.

Den preskriptionstid som föreskrivs i 56 § tillämpas från den 1 januari 2007. När preskriptionstiden beräknas beaktas också tid som förflutit före lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 60 § 3 mom. tillämpas på ansökningar om undanröjande som blir anhängiga den 1 januari 2007 eller därefter.

83 §
Övergångsbestämmelser

Utan hinder av det som i 8 § 1 mom. 3 punkten föreskrivs om minimiålder för avträdaren vid generationsväxlingsöverlåtelse till en annan än i 8 § 1 mom. 1 punkten avsedd person, är ett villkor för att en avträdare som är född 1950 eller tidigare skall få avträdelsestöd att avträdaren när avträdelsen sker har fyllt 56 år men ändå inte 63 år. Om avträdarna är makar och den äldre av avträdarna uppfyller villkoren i detta moment och annars är berättigad till avträdelsestöd, har den yngre maken rätt till avträdelsestöd om han eller hon har fyllt 51 år när avträdelsen sker. Det som föreskrivs ovan tillämpas också på den i 9 § 3 mom. avsedda yngre delägaren i en sammanslutning som bedrivit jordbruk för sammanslutningens räkning samt på en 1955 eller tidigare född i 9 § 2 mom. avsedd efterlevande make till en lantbruksföretagare. Avträdelsestöd betalas ändå inte till avträdare som avses i detta moment för tiden innan de fyllt 56 år.

Utan hinder av det som i 8 § 1 mom. 3 punkten föreskrivs om minimiålder för avträdaren när äganderätten till gårdsbruksenhetens åkermark 2009 och 2010 överlåts som tillskottsmark till en annan än i 8 § 1 mom. 1 punkten avsedd person, är ett villkor för att en avträdare som är född 1951 eller tidigare skall få avträdelsestöd att avträdaren har fyllt 57 år men ändå inte 63 år när avträdelsen sker. Om avträdarna är makar och den äldre av avträdarna uppfyller villkoren enligt detta moment och i övrigt är berättigad till avträdelsestöd, har den yngre maken rätt till avträdelsestöd om han eller hon har fyllt 52 år när avträdelsen sker. Det som föreskrivs ovan tillämpas också på den i 9 § 3 mom. avsedda yngre delägaren i en sammanslutning som bedrivit jordbruk för sammanslutningens räkning samt på en 1956 eller tidigare född i 9 § 2 mom. avsedd efterlevande make till en lantbruksföretagare. Avträdelsestöd betalas inte till avträdare som avses i detta moment för tiden innan de fyllt 57 år.

Utan hinder av det som i 8 § 1 mom. 1 punkten föreskrivs om minimiålder för avträdaren när avträdelsen genomförs genom att renar överlåts, är ett villkor för att en avträdare som är född 1951 eller tidigare skall få avträdelsestöd att avträdaren har fyllt 55 år men ändå inte 63 år när avträdelsen sker. Om avträdarna är makar och den äldre av avträdarna uppfyller villkoren enligt detta moment och i övrigt är berättigad till avträdelsestöd, har den yngre maken rätt till avträdelsestöd om han eller hon har fyllt 50 år när avträdelsen sker. Det som föreskrivs ovan tillämpas också på en 1956 eller tidigare född efterlevande make till en lantbruksföretagare. Avträdelsestöd betalas ändå inte till avträdare som avses i detta moment för tiden innan de fyllt 55 år.

RP 34/2006
JsUB 8/2006
GrUU 18/2006
RSv 91/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.