609/2006

Given i Helsingfors den 20 juli 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/1970) 54 § 1―4 mom., sådana de lyder i förordning 34/2005, samt

fogas till förordningen en ny 56 b § som följer:

54 §

Grundlönen för en kyrkoherde är 2 146,12 euro i månaden. I en församling där det finns minst två prästtjänster på heltid är kyrkoherdens grundlön 2 270,25 euro i månaden. Om kyrkoherden har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 2 209,93 euro i månaden. I en församling där det finns minst två prästtjänster på heltid kan kyrkostyrelsen på basis av nämnda examen höja kyrkoherdens grundlön till högst 2 386,39 euro i månaden. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den grundlön som höjts på en eller flera av de grunder som nämns i detta moment för kyrkoherden med 2,64 procent.

Grundlönen för en annan präst än kyrkoherden är 1 860,77 euro i månaden. Om prästen har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 1 990,56 euro i månaden. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en annan präst än kyrkoherden med 5,70 procent.

Grundlönen för en diakon är 1 688,15 euro i månaden. Om diakonen har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 1 805,79 euro i månaden. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en diakon med 5,69 procent.

Grundlönen för en kantor är 1 666,15 euro i månaden. Om kantorn har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 1 780,83 euro i månaden. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en kantor med 6,20 procent. I en församling där det finns minst två prästtjänster på heltid och endast en kantorstjänst på heltid är grundlönen för en kantor 1 771,22 euro i månaden och den på grund av nämnda examen höjda grundlönen är högst 1 865,69 euro i månaden.


56 b §

Grundlönen för de tjänsteinnehavare som avses i 54 a § bestäms enligt de A-lönetabeller för statens tjänstemän som trädde i kraft den 1 mars 2005, förhöjd med 1,4 procent.

De ålders- och dyrortstillägg som avses i 55 och 56 § betalas till församlingarnas tjänsteinnehavare enligt de lönegrunder för statens tjänstemän som upphörde att gälla med stöd av tjänste- och arbetskollektivavtalet av den 14 december 2004 om ett heltäckande genomförande av de nya lönesystemen inom statsförvaltningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Löner enligt denna förordning utbetalas retroaktivt från och med den 1 juni 2006 senast under den löneutbetalningsperiod som börjar den 1 augusti 2006.

Helsingfors den 20 juli 2006

Kulturminister
Tanja Saarela

Äldre regeringssekreterare
Joni Hiitola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.