608/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 15 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003) 15 § som följer:

15 §
Statens ansvar för utbildningen

Staten sköter yrkesutbildningen inom räddningsväsendet och den övriga utbildningen som hör samman med räddningsväsendet i enlighet med lagen om Räddningsinstitutet (607/2006).

Inrikesministeriet kan också bemyndiga någon annan läroanstalt än Räddningsinstitutet att ge yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsbranschen. I fråga om personalens behörighet, den utbildning och undervisning som ges samt de examina som kan avläggas vid en behörig läroanstalt gäller, liksom i fråga om de studerandes rättigheter och skyldigheter, i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om Räddningsinstitutet och i statsrådets förordning som utfärdats med stöd av den. I den undervisning som ges vid en behörig läroanstalt skall Räddningsinstitutets läroplaner iakttas. En behörig läroanstalt skall tillsätta en rättelse- och disciplinnämnd, beträffande vilken bestämmelserna om Räddningsinstitutets rättelse- och disciplinnämnd i tillämpliga delar skall iakttas. Närmare bestämmelser om rättelse- och disciplinnämnden vid en behörig läroanstalt utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

RP 222/2005
FvUB 8/2006
RSv 77/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.