607/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om Räddningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på Räddningsinstitutets verksamhet. Huvudman för institutet är staten och det lyder under inrikesministeriet.

2 §
Räddningsinstitutets uppgift

Räddningsinstitutet skall ordna yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen för räddningsväsendets befäl, utbildning som ger beredskap för störningar under normala förhållanden och för undantagsförhållanden och utbildning för civil krishantering samt för sin del svara för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom räddningsväsendet, samordningen av forskningsverksamheten samt vid behov även för andra uppgifter som lämpar sig för institutets verksamhetsområde.

2 kap.

Räddningsinstitutets förvaltning

3 §
Rektor

Räddningsinstitutet har en rektor som utnämns av inrikesministeriet.

Räddningsinstitutets rektor skall leda institutets verksamhet och se till att institutets uppgifter sköts effektivt.

4 §
Beslutanderätt

De ärenden som ankommer på Räddningsinstitutet avgörs av rektorn, om inte något annat bestäms i denna lag. Beslutanderätten i ett ärende som hör till rektorns behörighet kan i en arbetsordning överföras på någon annan tjänsteman vid institutet, med undantag för beslutanderätten i ärenden som enligt lag uttryckligen skall avgöras av rektorn. Ärendena avgörs på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

5 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om organiseringen av Räddningsinstitutets förvaltning och verksamhet, om personalens uppgifter och om befogenheter, behandlingen av ärenden, sammankallande av rättelse- och disciplinnämnden och behandlingen av ärenden i nämnden ges i institutets arbetsordning. Arbetsordningen fastställs av rektorn.

6 §
Rättelse- och disciplinnämnd

Vid Räddningsinstitutet finns en rättelse- och disciplinnämnd som skall behandla och avgöra rättelseyrkanden som gäller antagning av studerande, förlust och avbrytande av studierätten, bedömning av studieprestationer, tillgodoräknande av tidigare studier, skriftliga varningar och avbrytande av studierna enligt 30 § 3 mom. Nämnden fattar också beslut om sådan avstängning för viss tid av en studerande samt om sådan förlust för viss tid eller helt och hållet av rätten att bo på institutets internat som utgör disciplinstraff enligt denna lag.

Rättelse- och disciplinnämnden har en ordförande och tre övriga ledamöter. Inrikesministeriet utser bland Räddningsinstitutets personal nämndens ordförande och ledamöter samt personliga suppleanter för dem för tre år i sänder. Minst två av ledamöterna liksom även deras personliga suppleanter skall höra till institutets undervisningspersonal.

Rättelse- och disciplinnämnden är beslutför när den är fulltalig. Vid lika röstetal gäller som beslut den åsikt som ordföranden omfattar, i ärenden som gäller disciplinstraff dock den lindrigare ståndpunkten.

7 §
Räddningsinstitutets delegation

Vid planeringen och utvecklingen av Räddningsinstitutets verksamhet samt vid uppföljningen av förändringarna i institutets verksamhetsbetingelser och bedömningen av förändringarnas effekter bistås institutet av Räddningsinstitutets delegation, som tillsätts av inrikesministeriet för fyra år i sänder. Delegationens sammansättning skall vara verksamhetsmässigt, regionalt och språkligt representativ.

Närmare bestämmelser om tillsättandet av delegationen och om dess sammansättning utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Utvärdering av kvaliteten

Räddningsinstitutet skall svara för kvaliteten och den fortlöpande utvecklingen av den utbildning och övriga verksamhet som den ordnar samt för utvärderingen av verksamhetens kvalitet.

9 §
Behörighetsvillkor

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för Räddningsinstitutets rektor och ordinarie undervisningspersonal samt vid behov även för den övriga personalen utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Användning av uniform

Räddningsinstitutets personal skall i tjänsten bära uniform, om inte uppgifternas art eller natur förutsätter något annat. Institutet fattar närmare beslut om användningen av uniform.

Närmare bestämmelser om uniformen och om anknytande beteckningar för tjänsteställning utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

3 kap.

Utbildning, undervisning och examina

11 §
Utbildning som leder till yrkesexamen

Den yrkesinriktade grundutbildning som ges vid Räddningsinstitutet är utbildning som leder till yrkesexamina inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Bestämmelser om utbildningsprogrammen och de examina som avläggs inom dem utfärdas genom förordning av statsrådet. Inrikesministeriet fastställer årligen på framställning av institutet antalet nya studieplatser inom den utbildning som leder till yrkesexamen.

12 §
Utbildning som leder till yrkeshögskole- examen

Den utbildning för räddningsväsendets befäl som leder till yrkeshögskoleexamen ordnas av yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu i samarbete med Räddningsinstitutet. Vid denna utbildning iakttas i tillämpliga delar yrkeshögskolelagen (351/2003) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. De studerande är studerande vid yrkeshögskolan. Båda läroanstalterna svarar för utbildningen i enlighet med de närmare bestämmelser som vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet och i enlighet med vad som avtalas mellan yrkeshögskolan och institutet.

På yrkeshögskolestuderande inom utbildningen för räddningsväsendets befäl tillämpas dessutom i tillämpliga delar 15 §, 23 § 1 mom., 24―27 §, 30 § 1 och 2 mom. samt 31―34 §.

13 §
Övrig utbildning

Räddningsinstitutet ger yrkesinriktad fortbildning som hör samman med räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, utbildning för den ledande och specialiserade personalen inom befolkningsskyddet enligt räddningslagen (468/2003), utbildning som främjar förberedelser enligt beredskapslagen (1080/1991) samt krishanteringsutbildning enligt lagen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004). Institutet kan även ge annan utbildning som är lämplig med beaktande av dess verksamhetsområde.

14 §
Den yrkesinriktade grundutbildningens omfattning och innehåll

Grunden för studiernas dimensionering utgörs av en studiepoäng. Studieperioderna poängsätts i enlighet med den arbetsmängd de kräver. Den arbetsmängd studierna i genomsnitt kräver under ett läsår motsvarar 60 studiepoäng. De studier som leder till yrkesexamen omfattar minst 90 studiepoäng och utbildningen för underbefäl minst 60 studiepoäng. Studiernas maximitid anges i en läroplan enligt 16 §.

Den utbildning som leder till yrkesexamen innefattar yrkesinriktade studier och praktik som stöder studierna samt allmänna studier för att förvärva och komplettera yrkesskicklighet.

15 §
Praktik

Den praktik enligt läroplanen som ordnas i samband med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats grundar sig på ett skriftligt avtal mellan Räddningsinstitutet och arbetsplatsen.

16 §
Läroplaner

Räddningsinstitutet godkänner en läroplan för den utbildning som leder till yrkesexamen. I läroplanen anges studiernas maximitid och omfattning i form av studiepoäng, undervisningens mål och centrala innehåll, den allmänna organiseringen av undervisningen och studierna, grunderna för bedömningen av de studerande samt övriga centrala faktorer som hör samman med genomförandet av undervisningen.

Savonia-ammattikorkeakoulu fattar på framställning av Räddningsinstitutet beslut om läroplanerna för räddningsväsendets befälsutbildning.

Räddningsinstitutet godkänner kursprogrammen för den övriga utbildningen enligt 13 §, med undantag för kursprogrammen för krishanteringsutbildning enligt lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, vilka fastställs av inrikesministeriet.

17 §
Undervisningsspråk

Räddningsinstitutets undervisningsspråk är finska. Undervisning ges också på svenska och vid behov även på andra språk.

De studerande får i samband med antagningen av studerande och i proven använda antingen finska eller svenska.

4 kap.

De studerandes rättigheter och skyldigheter

18 §
Behörighet för studier

Till det utbildningsprogram som leder till yrkesexamen för manskap inom räddningsväsendet kan antas en sökande som

1) har fyllt 18 år innan studierna inleds,

2) innan ansökningstiden löper ut avlagt

a) gymnasiets lärokurs,

b) studentexamen,

c) en yrkesinriktad grundexamen eller en motsvarande tidigare examen, eller

d) en yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) eller en motsvarande tidigare examen,

3) med hänsyn till sitt hälsotillstånd och i övrigt är lämplig när det gäller att utföra uppgifterna inom branschen på ett adekvat sätt,

4) har blivit godkänd i urvalsprovet för utbildningsprogrammet, och

5) har körrätt för fordon av klass C.

Till det utbildningsprogram som leder till yrkesexamen för jourhavande vid nödcentraler kan antas en sökande som uppfyller de krav som nämns i 1 mom. 1―4 punkten.

Till de utbildningsprogram som avses i 1 och 2 mom. kan också en sådan sökande antas som inte har utbildning enligt 1 mom. 2 punkten, om sökanden i övrigt enligt Räddningsinstitutets bedömning har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

Till det utbildningsprogram som leder till yrkesexamen för underbefäl inom räddningsväsendet kan antas en sökande som

1) har avlagt yrkesexamen för manskap inom räddningsväsendet enligt denna lag eller slutfört en motsvarande utbildning vid en läroanstalt inom räddningsbranschen enligt tidigare bestämmelser och föreskrifter eller som i övrigt enligt Räddningsinstitutets bedömning har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna,

2) med hänsyn till sitt hälsotillstånd och i övrigt är lämplig när det gäller att utföra uppgifterna inom branschen på ett adekvat sätt,

3) har blivit godkänd i urvalsprovet för utbildningsprogrammet, och

4) har körrätt för fordon av klass C.

Räddningsinstitutet fattar beslut om de villkor för antagning till utbildningen som avses i 1 mom. 3 punkten och 4 mom. 2 punkten och som gäller krav i fråga om hälsotillstånd och lämplighet för branschen. Den som ansöker om att bli antagen till den yrkesinriktade grundutbildningen skall på det sätt som Räddningsinstitutet bestämmer lämna de uppgifter om sitt hälsotillstånd som krävs vid bedömningen av valet av studerande. Räddningsinstitutet kan i fråga om de sökande av polisen begära en säkerhetsutredning enligt lagen om säkerhetsutredningar (177/2002).

19 §
Antagning av studerande

Räddningsinstitutet fattar beslut om ansökningsförfarandet, om beaktandet av tidigare studier, arbetslivserfarenhet och övriga meriter vid valet av sökande som får delta i urvalsprovet samt om urvalsprovets struktur och om viktningen mellan de olika delarna i urvalsprovet, liksom även om de övriga principer som skall iakttas vid antagningen av studerande. Likvärdiga urvalsprinciper skall tillämpas på de sökande.

Räddningsinstitutet fattar beslut om antagningen av studerande.

20 §
Inskrivning

Den som har antagits till den yrkesinriktade grundutbildningen skall på det sätt som Räddningsinstitutet bestämmer anmäla sig till institutet, varefter han eller hon antecknas som studerande.

21 §
Studierätt

En studerande har rätt att genomföra studierna i enlighet med de grunder som anges i utbildningsprogrammets läroplan.

22 §
Tillgodoräknande av studier

En studerande har rätt att som en del av lärokursen i den examen som skall avläggas räkna sig till godo studier som slutförts i andra sammanhang, om de till sina mål och sitt centrala innehåll överensstämmer med läroplanen. Räddningsinstitutet fattar beslut i ärenden som gäller tillgodoräknande av studier.

23 §
Undervisningens avgiftsfrihet och studie- sociala förmåner

Undervisningen inom den yrkesinriktade grundutbildningen är avgiftsfri. Då studierna bedrivs vid Räddningsinstitutet eller i lokaler som disponeras av institutet är inkvarteringen i institutets internat och måltiderna avgiftsfria. De studerande står själva för de kostnader som orsakas av läroböcker, övrigt skriftligt studiematerial, studerandeuniformen samt inkvartering och måltider under praktikperioden.

För dem som deltar i utbildning som främjar förberedelser enligt 40 § i beredskapslagen är undervisningen och måltiderna samt inkvarteringen i institutets internat avgiftsfria i samband med den utbildning som sker vid Räddningsinstitutet.

I 57 § i räddningslagen bestäms om förmånerna för dem som deltar i befolkningsskyddsutbildning.

24 §
Drogtestning

En studerande vid Räddningsinstitutet är skyldig att på förordnande av institutet genomgå ett drogtest som utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och av laboratoriepersonal, om det finns grundad anledning att misstänka att studeranden uppträder påverkad av berusningsmedel i de praktiska arbetsuppgifter som övas vid institutet eller i den praktik som sker på en arbetsplats. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får skriftligen lämna institutet slutsatserna av drogtestet. De uppgifter som erhållits genom drogtestet är sådana uppgifter om hälsotillståndet som avses i 25 §.

Räddningsinstitutet svarar för kostnaderna för den i 1 mom. avsedda drogtestningen.

25 §
Behandling av uppgifter om de studerandes och de sökandes hälsotillstånd

Uppgifter som gäller hälsotillståndet för den som ansökt om att bli antagen som studerande eller som är studerande får vid Räddningsinstitutet behandlas endast av personer som bereder eller fattar beslut om antagning av studerande, avbrytande av studierna eller förlust av studierätten eller disciplinära åtgärder. Institutet skall förvara uppgifter om hälsotillståndet skilt från övriga personuppgifter. Uppgifterna om hälsotillståndet skall avföras ur registret omedelbart då de lagstadgade arbetsuppgifterna inte längre förutsätter att uppgifterna förvaras, dock senast ett år efter det att uppgifterna införts i registret.

Räddningsinstitutet får lämna ut sådana uppgifter som institutet innehar angående hälsotillståndet för en yrkeshögskolestuderande inom räddningsväsendets befälsutbildning till Savonia-ammattikorkeakoulu.

26 §
Arbetarskydd under praktikperioden

Arbetsgivaren svarar för de studerandes arbetarskydd under den praktik som ordnas på en arbetsplats enligt arbetarskyddslagens (738/2002) bestämmelser om arbetarskyddet för arbetstagare.

27 §
Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande

Den som studerar vid Räddningsinstitutet får inte röja en handlings sekretessbelagda innehåll eller en uppgift som vore sekretessbelagd om den ingick i en handling, och inte heller någon annan omständighet som han eller hon fått kännedom om i samband med utbildningen och om vilken tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En uppgift för vilken tystnadsplikt gäller får inte heller röjas efter avslutad utbildning eller verksamhet hos myndigheten.

Den som studerar vid Räddningsinstitutet får inte använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan.

Till straff för brott mot tystnadsplikten döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för brottet bestäms i någon annanstans i lag.

28 §
Förlust av studierätten inom den yrkesinriktade grundutbildningen

En studerande förlorar sin studierätt, om han eller hon

1) i samband med ansökan till Räddningsinstitutet har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit omständigheter om sig själv, och dessa kunde ha förhindrat antagningen,

2) inte har anmält sig till institutet på det sätt som bestäms i 20 §, om inte institutet på grundad anledning godkänner anmälan efter utsatt tid,

3) inte har slutfört sina studier inom den maximitid som anges i läroplanen och institutet inte av särskilda skäl beviljar honom eller henne extra tid för att slutföra studierna,

4) har konstaterats ha en sådan sjukdom eller ett sådant handikapp som uppenbart utgör ett bestående hinder för deltagande i utbildningen och avläggande av examen,

5) har dömts till straff vid en allmän domstol och brottet visar att han eller hon är olämplig för uppgifter inom branschen.

Studeranden skall på begäran ge institutet de uppgifter som krävs för bedömning av hälsotillståndet enligt 1 mom. 4 punkten.

Beslut om förlust av studierätten fattas av rektorn.

29 §
Avbrytande av studierätten inom den yrkesinriktade grundutbildningen

Räddningsinstitutet kan på eget initiativ eller på ansökan av en studerande avbryta den studerandes studierätt inom den yrkesinriktade grundutbildningen för högst ett år i sänder på grund av långvarig sjukdom eller graviditet och förlossning. Institutet kan avbryta studierätten också i de fall som avses i 32 § 4 mom. Studeranden skall på begäran ge institutet de uppgifter som krävs för bedömning av hälsotillståndet. Beslut om avbrytande av studierätten fattas av rektorn.

30 §
Disciplinstraff

En studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen vid Räddningsinstitutet och en yrkeshögskolestuderande inom räddningsväsendets befälsutbildning, som har handlat i strid med bestämmelserna i Räddningsinstitutets ordningsstadga, gjort sig skyldig till fusk i studierna, vägrat genomgå ett drogtest enligt 24 § eller lämnat ett prov som utvisar missbruk av berusningsmedel, kan, beroende på hur allvarlig förseelsen är, straffas antingen med en skriftlig varning eller med avstängning för viss tid, högst ett år. Om en studerande har brutit mot bestämmelserna i ordningsstadgan för institutets internat, kan han eller hon straffas med en skriftlig varning. Om en studerande allvarligt eller efter en skriftlig varning upprepade gånger bryter mot ordningsstadgan, kan det bestämmas att han eller hon för viss tid eller helt och hållet förlorar sin rätt att bo på internatet.

Räddningsinstitutets rektor fattar beslut om att tilldela en studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen en varning, och rättelse- och disciplinnämnden fattar beslut om avstängning för viss tid. Beslut om disciplinära åtgärder som gäller en yrkeshögskolestuderande fattas av yrkeshögskolan i enlighet med 28 § i yrkeshögskolelagen. Beslut om förlust av rätten att bo på Räddningsinstitutets internat fattas dock alltid av institutets rättelse- och disciplinnämnd. I ett beslut om förlust av boenderätten får även en studerande vid yrkeshögskolan söka ändring genom besvär på det sätt som bestäms i 38 §.

För en studerande som deltar i utbildning enligt 13 § kan studierna på kursen avbrytas i de fall som avses i 1 mom. Beslutet om avbrytande av studierna fattas av rektorn.

31 §
Förfarandet i disciplinärenden och ärenden som gäller studierätt

Innan det fattas beslut om disciplinstraff samt förlust eller avbrytande av studierätten skall den sak, gärning eller försummelse som beslutet grundar sig på specificeras, studeranden höras och behövlig utredning skaffas.

Ett beslut som avses i 1 mom. får verkställas omedelbart trots att ändring har sökts, om inte Räddningsinstitutet, yrkeshögskolan eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Om ett beslut om avstängning för viss tid eller förlust eller avbrytande av studierätten upphävs har studeranden rätt att fortsätta studierna vid en motsvarande senare utbildning, om han eller hon inte har möjlighet att fortsätta den utbildning som avstängningen eller förlusten eller avbrytandet av studierätten gällde. Då utbildningen återupptas fattar Räddningsinstitutet beslut om tillgodoräknande av de studier studeranden genomfört. När det gäller en yrkeshögskolestuderande inom räddningsväsendets befälsutbildning fattas detta beslut av yrkeshögskolan. Den tid under vilken studierna är avbrutna ingår inte i studiernas maximitid.

32 §
Förhållandet mellan disciplinärt förfarande och ett anhängigt åtal eller ett domstolsavgörande

Om ett åtal mot en studerande är anhängigt vid en allmän domstol får inte disciplinärt förfarande av samma skäl inledas eller fortgå mot studeranden.

Om en domstol har frikänt en studerande får inte disciplinärt förfarande av samma skäl inledas eller fortgå annat än på grund av ett förfarande som inte kan betraktas som ett brott, men som kan medföra disciplinär bestraffning.

Om en domstol har dömt en studerande till straff, får studeranden inte av samma skäl påföras disciplinstraff. Studeranden kan dock till följd av domen förlora sin studierätt inom den yrkesinriktade grundutbildningen med stöd av 28 §.

Om en studerande är föremål för undersökning på grund av ett brott, kan hans eller hennes studierätt avbrytas för den tid undersökningen pågår eller åtalet är anhängigt, om det är motiverat med avseende på det brott studeranden misstänks för eller omständigheter som hör samman med det.

33 §
Räddningsinstitutets ordningsstadga

Räddningsinstitutet har en ordningsstadga i vilken det kan tas in sådana bestämmelser för de studerande vid institutet som är behövliga för tryggheten och trivseln bland de studerande och som gäller de praktiska arrangemangen och uppträdandet vid institutet och dess internat samt under arbetspraktik och studiebesök samt bestämmelser om hur institutets egendom får hanteras. Ordningsstadgan fastställs av rektorn.

34 §
Användning av studerandeuniform och skyddsutrustning

En studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen och en yrkeshögskolestuderande inom räddningsväsendets befälsutbildning skall vid deltagandet i utbildningen bära studerandeuniform, om inte utbildningens art eller natur kräver något annat. Räddningsinstitutet fattar närmare beslut om studerandeuniformen och dess användning.

Räddningsinstitutet ställer avgiftsfritt den skyddsutrustning som behövs vid utbildningen till förfogande för studerandena inom den yrkesinriktade grundutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

35 §
Finansiering av yrkeshögskoleutbildningen

Savonia-ammattikorkeakoulu erhåller finansiering för driftskostnaderna för den utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen enligt vad som bestäms i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). Yrkeshögskolan ersätter Räddningsinstitutet för den undervisning institutet ger i enlighet med vad yrkeshögskolan och institutet årligen avtalar om saken före ingången av finansåret.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas närmare bestämmelser om det i 1 mom. avsedda avtalet mellan yrkeshögskolan och Räddningsinstitutet samt om betalningen av ersättningen.

36 §
Grunder för avgifterna för Räddningsinstitutets prestationer

På avgifter som tas ut för Räddningsinstitutets prestationer tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Med avvikelse från vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten kan prissättningen av Räddningsinstitutets prestationer, när de prissätts enligt företagsekonomiska grunder, avvika från dessa grunder när det gäller utbildning för frivilliga brandkårer samt sådan utbildning inom räddningsväsendet som skulle vara särskilt dyr eller vars efterfrågan staten vill öka. Närmare bestämmelser om de prestationer som avses i detta moment utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas också bestämmelser om de grunder som hänför sig till täckandet av kostnaderna för utförandet av dessa prestationer.

37 §
Rättelseyrkande

Den som har ansökt om att bli antagen som studerande får hos rättelse- och disciplinnämnden skriftligen yrka på rättelse i ett beslut om antagning av studerande till den yrkesinriktade grundutbildningen inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen har offentliggjorts. När resultatet av antagningen offentliggörs skall det meddelas hur sökandena kan få veta hur antagningsgrunderna har tillämpats på dem och hur rättelse kan yrkas. Resultatet av antagningen får inte med anledning av ett rättelseyrkande ändras till nackdel för någon som har antagits som studerande.

En studerande får hos rättelse- och disciplinnämnden skriftligen yrka på rättelse i ett beslut om förlust eller avbrytande av studierätten, en skriftlig varning eller avbrytande av studierätten enligt 30 § 3 mom. inom 14 dagar från det att han eller hon har fått del av beslutet.

En studerande som är missnöjd med bedömningen av en studieprestation eller ett beslut om tillgodoräknandet av tidigare studier får muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den som utfört bedömningen eller fattat beslut om tillgodoräknandet. Begäran om rättelse skall framställas inom 14 dagar från det att studeranden har fått del av resultatet av bedömningen eller beslutet om tillgodoräknande. En studerande som är missnöjd med ett beslut som avses ovan i detta moment och som ges med anledning av ett rättelseyrkande får hos rättelse- och disciplinnämnden yrka på rättelse i beslutet inom 14 dagar från det att han eller hon har fått del av beslutet.

38 §
Ändringssökande

I ett beslut av Räddningsinstitutet eller dess rättelse- och disciplinnämnd får ändring sökas genom besvär enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I ett beslut i vilket rättelse får yrkas enligt 37 § eller ett beslut som gäller läroplanen, ordningsstadgan eller andra undervisningsarrangemang får ändring inte sökas genom besvär.

I ett beslut som getts vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. I ett beslut som getts vid rättelseförfarande och som gäller bedömning av en studieprestation, tillgodoräknande av tidigare studier eller avbrytande av studierätten enligt 30 § 3 mom. får ändring dock inte sökas genom besvär.

I ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller antagning av studerande, förlust eller avbrytande av studierätten, avstängning av en studerande eller förlust av rätten att bo i internatet får ändring inte sökas genom besvär.

39 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

40 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

Genom denna lag upphävs lagen av den 8 december 1994 om Räddningsinstitutet (1165/1994) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 222/2005
FvUB 8/2006
RSv 77/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.