605/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Förenta Nationernas konvention mot korruption och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern, föreskrivs:

1 §

Förenta Nationernas i New York den 31 oktober 2003 ingångna konvention mot korruption, som godkänts av riksdagen den 29 mars 2006 och godkänts av republikens president den 8 juni 2006 och i fråga om vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 20 juni 2006, gäller från den 20 juli 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 8 juni 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta Nationernas konvention mot korruption (466/2006) träder i kraft den 21 juli 2006.

3 §

I samband med deponerandet av godkännandeinstrumentet har Finland lämnat följande underrättelser:

1) I Finland är justitieministeriet den centralmyndighet som avses i artikel 46 stycke 13 i konventionen.

2) Finland förklarar i enlighet med artikel 46 stycke 14 att framställningar om rättslig hjälp och handlingar som bifogas dem skall avfattas på finska, svenska, norska eller danska eller på engelska, franska eller tyska, eller åtföljas av översättningar till något av dessa språk.

I Finland är rådet för brottsförebyggande, justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning och centralkriminalpolisen sådana myndigheter som avses i artikel 6 stycke 3 i konventionen.

4 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 58/2006)

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.