588/2006

Givet i Åbo den 12 november 2004

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 6 kap. 10 §,

ändras mellanrubriken före 6 kap. 1 § samt

fogas till 6 kap. nya 8 b–8 d § samt till 16 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i kyrkomötets beslut 853/1999, ett nytt 3 mom. som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

A. Gemensamma bestämmelser
8 b §

När en myndighet anställer tjänstemän eller annan personal skall den förvissa sig om att den som anställs har sådana språkkunskaper som arbetsuppgifterna kräver.

När en tjänst eller någon annan anställning ledigförklaras, skall i annonsen nämnas om det finns behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper samt vilka slags språkkunskaper som förutsätts i arbetet eller som räknas som en merit vid anställningen.

När en tjänst eller någon annan anställning tillsätts beaktas även sökande som först efter ansökningstidens utgång har visat de språkkunskaper som krävs, om detta inte fördröjer handläggningen av saken.

8 c §

Av kyrkoherden i en församling krävs i en enspråkig församling utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i församlingens språk samt nöjaktig förmåga att förstå det andra språket. I en tvåspråkig församling krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i församlingens majoritetsspråk samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket. Domkapitlet bestämmer om kraven på språkkunskap för kyrkoherden i andra än en finskspråkig, svenskspråkig eller tvåspråkig församling. Domkapitlet i Uleåborgs stift bestämmer om kraven på språkkunskap för kyrkoherden i en tvåspråkig församling som helt eller delvis hör till samernas hembygdsområde.

Är högskoleexamen enligt lag eller förordning behörighetsvillkor för andra anställda inom kyrkoförvaltningen, krävs vid en enspråkig myndighet utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i myndighetens språk samt nöjaktig förmåga att förstå det andra språket. Vid en tvåspråkig myndighet krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetens språk inom myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket. Undantag från dessa behörighetsvillkor kan föreskrivas i en instruktion eller en språkstadga, om arbetsuppgifterna förutsätter detta eller om de uppgifter som kräver användning av olika språk hos myndigheten kan fördelas eller om det finns andra särskilda skäl för undantag.

Föreskrifter om kraven på språkkunskap för andra anställda inom kyrkoförvaltningen än de som avses i 1 eller 2 mom. ges i en instruktion eller språkstadga.

En språkstadga godkänns i samma ordning som en instruktion. I en tvåspråkig församling och kyrklig samfällighet skall föreskrifter om de i 2 och 3 mom. avsedda kraven på språkkunskap tas in i språkstadgan.

När en tjänst eller någon annan anställning tillsätts i en församling, som helt eller delvis hör till samernas hembygdsområde, betraktas kunskap i samiska som en särskild merit.

8 d §

Förmåga att använda finska eller svenska visas så som föreskrivs i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).

16 kap.

Kyrkböcker och församlingens arkiv

3 §

Bevis kan utfärdas på vederbörandes eget språk, antingen på finska eller på svenska.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 2006.

Om ett behörighetsvillkor enligt kyrkoordningen, föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller enligt andra bestämmelser är fullständigt behärskande av eller fullständiga kunskaper i finska eller svenska skall detta motsvara utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i språket i fråga.

Tjänstemän och annan personal som utnämnts eller valts till en uppgift innan detta beslut träder i kraft bibehåller oberoende av de nya kraven på språkkunskap som krävs för tjänsten, behörigheten för sin uppgift samt behörigheten även för någon annan tjänst eller anställning för vilken kraven på språkkunskap motsvarar de krav som gäller för den uppgift som han eller hon har utnämnts till innan detta beslut träder i kraft.

Om en tjänst eller någon annan anställning ledigförklarats innan detta beslut träder i kraft tillämpas i fråga om de behörighetsvillkor som avser språkkunskaper de föreskrifter som gäller när tjänsten eller anställningen ledigförklarades.

Åbo den 12 november 2004

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.