562/2006

Given i Helsingfors den 21 juni 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant denna lyder i lag 273/2003, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de referenskvantiteter för leveranser av mjölk som avses i artikel 5 f i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, senare rådets förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) produktionsperiod den tolvmånadersperiod som inleds den 1 april respektive år,

2) referenskvantitet den gårdsspecifika kvantitet, uttryckt i liter, som producenten under produktionsperioden har rätt att utan någon avgift för överskridna kvantiteter leverera mjölk till en uppköpare som avses i artikel 5 e i rådets förordning,

3) administrativ handel den handel av referenskvantiteter som sker genom arbetskrafts- och näringscentralernas förmedling för statens räkning, samt

4) fri handel den handel av referenskvantiteter som sker direkt från producent till producent.

2 kap.

Administrativ handel med referenskvantiteter

3 §
Administrativ handel

Köp och försäljning av referenskvantiteter utan att gårdsbruksenheten eller en del av dess åkrar samtidigt överlåts på det sätt som avses i kapitel 4 sker genom en administrativ handel för statens räkning. Inköps- och försäljningspriset är fyra cent per liter. På försäljningspriset tillkommer mervärdesskatt. På inköpspriset tillkommer mervärdesskatt om försäljaren har antecknats i registret över mervärdesskattskyldiga.

4 §
Fördelning av referenskvantiteter

Om utbudet av referenskvantiteter inom en arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde överstiger efterfrågan på referenskvantiteter, överför jord- och skogsbruksministeriet de extra referenskvantiteterna till de andra centralernas förfogande. Om efterfrågan på referenskvantiteter inom en arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde överstiger utbudet av referenskvantiteter, fördelar centralen de mängder som kommer till försäljning mellan de tre kategorier av sökande som avses i 2―4 mom. Av den totala referenskvantiteten som finns till försäljning kan högst hälften säljas till den kategori av sökande som avses i 3 mom. Om emellertid mer än hälften av den totala referenskvantitet som fanns till försäljning finns kvar efter att man har sålt referenskvantiteter till de kategorier av sökande som avses i 2 och 4 mom. kan den resterande kvantiteten säljas till den kategori av sökande som avses i 3 mom. Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om mottagarna av referenskvantiteter inom varje kategori av sökande på rättvisa grunder.

Kategori 1: Till kategorin hör producenter som har fri produktionskapacitet i sin ägo. På grundval av denna punkt säljs högst det antal liter med vilket produktionskapaciteten överstiger lägenhetens referenskvantitet. Referenskvantiteten säljs dock inte om den extra produktionskapaciteten beror på att gårdsbruksenhetens referenskvantitet under de senaste två åren har sänkts med försäljningen av referenskvantiteter.

Kategori 2: Till kategorin hör producenter som inte har fyllt 65 år och vilkas ansökningar om investeringsstöd är anhängiga och den planerade investeringen uppfyller det minimiantal i fråga om mjölkkoplatser som förutsätts för att investeringsstöd skall kunna beviljas. Med dessa producenter jämställs producenter som inte har fyllt 65 år och som inte har ansökt om investeringsstöd men vilkas pågående investering uppfyller det ovan avsedda minimiantalet i fråga om mjölkkoplatser. Dessa producenter skall förete en investeringsplan. Om byggandet inte har inletts inom två år från att beslutet om försäljning av referenskvantitet har fattats återtas referenskvantiteten och återbetalas köpesumman, som producenten vid tidpunkten för försäljningen har betalat till köparen. På den köpesumma som återbetalas erläggs ingen ränta.

Kategori 3: Till kategorin hör producenter som producerar mjölk för framställning av ekologiska produkter eller som håller ursprungsraser och som har fri produktionskapacitet i sin ägo.

Producenten skall i sin ansökan ange i vilken kategori han ansöker om referenskvantitet. Arbetskrafts- och näringscentralerna skall leverera sökandena ett skriftligt beslut om ansökningsresultaten.

5 §
Förköpsrätt

Avvikande från 4 § har en arrendetagare som avses i 9 § förköpsrätt före andra producenter till den del av referenskvantiteten som på grundval av arrendeavtalet har varit i hans besittning i minst fyra år och som den som arrenderat ut gårdsbruksenheten har sålt till staten efter att arrendeavtalet upphörde. En arrendetagare har förköpsrätt före andra producenter även till den del av referenskvantiteten för en producent som ingått ett avträdelseavtal med staten enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/ 1994) som på grundval av arrendeavtalet har varit i hans besittning och som avträdaren har sålt till staten efter att arrendeavtalet upphörde.

Med avvikelse från vad som bestäms i 4 § har delägarna i en produktionsring eller i en i 10 § avsedd sammanslutning förköpsrätt till den del av referenskvantiteten som en producent som varit delägare i produktionsringen eller sammanslutningen har sålt till staten och som har varit sammanslagen såsom en del av produktionsringens eller sammanslutningens referenskvantitet.

En producent som avses ovan i 1 och 2 mom. skall i sin ansökan uppge sin förköpsrätt och grunderna för den. Referenskvantiteterna skall på grundval av förköpsrätten sökas den första ansökningsgången efter försäljningen.

3 kap.

Fri handel med referenskvantiteter

6 §
Förutsättningar

Avvikande från vad som bestäms i 3 § kan en referenskvantitet eller en del av den säljas genom fri handel på det sätt som nämns i 7 § och 8 §.

En förutsättning för försäljning är att driftscentrumen för köparens och säljarens lägenheter ligger inom samma handelsområde som består av stödområden i enlighet med statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006 (28/2006) och statsrådets förordning om nordligt stöd 2006 (29/2006), enligt följande:

Region 1: stödområdena A och B med undantag av kommunerna i landskapet Åland

Region 2: stödområdena C1 och C2

Region 3: stödområdena C3, C4 och C2 norra

Region 4: landskapet Åland.

7 §
Handel med delar av referenskvantiteter

En producent som under en produktionsperiod har sålt minst 10 000 liter av sin referenskvantitet till staten kan genom fri handel sälja en motsvarande kvantitet av referenskvantiteten till en enda producent. Om den kvantitet som säljs genom fri handel överstiger 78 000 liter kan producenten sälja den till två olika producenter och om kvantiteten överstiger 117 000 liter kan den säljas till tre olika producenter.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan bevilja producenten en försäljningsrätt för fri handel en gång per produktionsperiod. Det datum då försäljningsrätten beviljas är avgörande vid allokering av fri handel under produktionsperioden. Övrigt skall på försäljningen tillämpas vad som föreskrivs i 18 § 2 och 3 mom.

8 §
Handel med referenskvantiteter i anslutning till utarrendering av åkrar

En producent som har arrenderat ut sin gårdsbruksenhet eller över två tredjedelar av dess åkrar för en tid av minst sex år kan sälja sin referenskvantitet till arrendetagaren om arrendetagaren bedriver eller skall bedriva mjölkproduktion. En förutsättning är att avståndet mellan driftcentra till arrendegivarens och arrendetagarens gårdsbruksenheter är högst 60 kilometer mätt längs en farbar väg. Om arrendeavtalet har gjorts före den 29 juni 2005 kan producenten sälja sin referenskvantitet till arrendetagaren om arrendeavtalet är i kraft minst sex år eller om avtalstiden förlängs så att avtalsförhållandet gäller för minst sex år.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också om producenten för en tid av minst sex år har arrenderat ut sin gårdsbruksenhet eller över två tredjedelar av dess åkrar till flera personer. Referenskvantiteten för gårdsbruksenheten skall då säljas till arrendetagarna i förhållande till arealen av de åkrar som utarrenderats. Från denna fördelningsgrund kan avvikas om fördelningsgrunden med beaktande av var producenternas ägor ligger samt produktionsbyggnadernas fria kapacitet skulle leda till ett oändamålsenligt slutresultat. En överföring kan dock omfatta högst 12 000 liter per hektar åker.

4 kap.

Sammanslagning av referenskvantiteter

9 §
Sammanslagning av referenskvantiteter på grundval av åkerarealen

Om en producent som redan har en gårdsbruksenhet har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet som ligger på högst 60 kilometers avstånd från driftscentrumet, mätt längs en farbar väg, eller över två tredjedelar av en sådan gårdsbruksenhets åkrar, överförs referenskvantiteten för den köpta eller arrenderade gårdsbruksenheten eller en del av den på ansökan till köparen eller arrendetagaren i enlighet med ett avtal mellan parterna, och om köparen eller arrendetagaren redan har en referenskvantitet, sammanslås den med den tidigare referenskvantiteten. En överföring kan dock omfatta högst 12 000 liter per hektar åker. Referenskvantiteterna för makar samt för släktingar som avses i 2 kap. ärvdabalken (40/1965) sammanslås dock oberoende av avståndet till driftcentrumet.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också två eller flera producenter som har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet eller över två tredjedelar av dess åkrar. Referenskvantiteten för gårdsbruksenheten eller en del av den fördelas då mellan producenterna i förhållande till arealen av de åkrar som köpts eller arrenderats. Från dessa fördelningsgrunder kan avvikelse göras, om fördelningsgrunden med beaktande av var producenternas ägor är belägna samt produktionsbyggnadernas fria kapacitet skulle leda till ett oändamålsenligt slutresultat. En överföring kan dock omfatta högst 12 000 liter per hektar åker.

Är det fråga om utarrendering av en gårdsbruksenhet eller dess åkrar, sammanslås referenskvantiteterna till utgången av den produktionsperiod under vilken arrendeavtalet upphör. Referenskvantiteten eller den uthyrda delen av den för en gårdsbruksenhet som med stöd av ett arrendeavtal för gårdsbruksenheten eller åkern tillfälligt avstår från sin referenskvantitet kan inte utnyttjas av den som arrenderat ut gårdsbruksenheten eller åkern. I fråga om förlängande av ett arrendeavtal tillämpas de bestämmelser om behövlig åkerareal som gällde när arrendeavtalet trädde i kraft.

Referenskvantiteten för en gårdsbruksenhet som varaktigt överlåtit hela sin referenskvantitet förklaras indragen.

10 §
Sammanslagning av referenskvantiteter för sammanslutningar

Sådana referenskvantiteter som delägarna i en sammanslutning som bildats av två eller flera producenter ställer till sammanslutningens förfogande kan på ansökan slås om

1) sammanslutningen är ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en registrerad förening eller någon annan sammanslutning med rättsförmåga eller en beskattningssammanslutning,

2) sökandena lägger fram avtalet om bildande av sammanslutningen jämte stadgar,

3) andelarna för delägarna i sammanslutningen i rimlig mån motsvarar de referenskvantiteter som de ställt till sammanslutningens förfogande,

4) sammanslutningen enligt överenskommelse skall bestå minst tre år, samt

5) varje delägare i sammanslutningen ställer till sammanslutningens förfogande en hektar åker per varje 12 000 liter av sin referenskvantitet.

När en delägare utträder ur sammanslutningen fastställs för honom på ansökan en referenskvantitet som är lika stor som hans tidigare referenskvantitet och sammanslutningens referenskvantitet minskas med motsvarande litermängd. De fastställda referenskvantiteterna träder i kraft vid ingången av den produktionsperiod som följer efter utträdet.

5 kap.

Annan överföring av referenskvantiteter

11 §
Uthyrning

En gårdsbruksenhets referenskvantitet eller en del av den kan hyras ut om gårdsbruksenheten eller över två tredjedelar av dess åkrar samtidigt arrenderas ut för en tid av minst fem år.

12 §
Tillfällig uthyrning

En producent som bedriver mjölkproduktion kan tillfälligt under en produktionsperiod hyra ut en minst 10 000 liter stor outnyttjad del av den referenskvantitet som han har i sin ägo, till en annan mjölkproducent om han undantagsvis inte behöver hela referenskvantiteten under ifrågavarande produktionsperiod. Producenten kan inte tillfälligt hyra ut referenskvantiteten under varandra påföljande produktionsperioder.

En förutsättning för en tillfällig uthyrning av en del av en referenskvantitet är att driftcentra till hyresvärdens och -gästens gårdsbruksenhet ligger inom samma stödregion i enlighet med statsrådets förordningar som nämns i 6 §: A, B med undantag av kommunerna i landskapet Åland, C1, C2, C2 norra, C3, C4 och landskapet Åland.

Om hyresvärden inte längre bedriver mjölkproduktion då hyrestiden löper ut utan vill sälja referenskvantiteten innan den överförs till den nationella reserven, skall hela referenskvantiteten säljas genom en administrativ handel enligt 3 §.

13 §
Överföring till en ny ägare eller innehavare

Om ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet, efter att en referenskvantitet har fastställts, övergår till en ny ägare eller innehavare som fortsätter att producera mjölk på lägenheten, överförs referenskvantiteten på ansökan till den nya ägaren eller innehavaren. Den producent som under produktionsperioden senast har levererat mjölk från lägenheten till en registrerad uppköpare svarar för betalningen av tilläggsavgift.

14 §
Överföring till en annan gårdsbruksenhet

Om en mjölkproducent i något annat fall än de som avses i 13 eller 15 § övergår till att bedriva mjölkproduktion på en annan gårdsbruksenhet som han äger eller besitter än den för vilken referenskvantiteten fastställts, kan referenskvantiteten på ansökan överföras till den gårdsbruksenhet på vilken mjölkproduktion bedrivs efter övergången.

15 §
Referenskvantiteten för ett dödsbo eller konkursbo

Den referenskvantitet som har fastställts för en mjölkproducent betraktas som referenskvantitet för producentens dödsbo eller konkursbo i högst två år från dödsfallet eller konkursens början. Efter denna tid tillämpas på referenskvantiteten vad som bestäms i 13 § om sådan överföring av referenskvantiteten som sker på ansökan.

6 kap.

Den behöriga myndigheten och förfarande

16 §
Behörig myndighet

Den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde en gårdsbruksenhets driftscentrum ligger köper, säljer, överför, sammanslår, sänker, ändrar och återtar referenskvantiteterna.

På Åland sköter länsstyrelsen i landskapet Åland de uppgifter som enligt denna förordning hör till arbetskrafts- och näringscentralen.

17 §
Begränsningar och besittning

Arbetskrafts- och näringscentralen köper inte delar av en referenskvantitet som understiger 10 000 liter och säljer inte referenskvantiteter som understiger 15 000 liter. Som referenskvantitet för en gårdsbruksenhet som avstår från en del av sin referenskvantitet fastställs skillnaden mellan den tidigare referenskvantiteten och den del av kvantiteten som lägenheten avstått från, dock så att referenskvantiteter som understiger 15 000 liter inte fastställs.

Då en producent säljer en referenskvantitet genom administrativ handel, innehar försäljaren referenskvantiteten eller en del av den till utgången av den produktionsperiod under vilken försäljningserbjudandet har lämnats till arbetskrafts- och näringscentralen.

Då en producent köper en referenskvantitet genom administrativ handel, övergår de referenskvantiteter som säljs utifrån de köpeanbud som har lämnats in senast vid utgången av april månad, till köparen från ingången av den innevarande produktionsperioden. De referenskvantiteter som säljs på grundval av de köpeanbud som har lämnats in senast vid utgången av oktober månad övergår i köparens besittning från ingången av följande produktionsperiod.

Då en producent säljer en referenskvantitet genom fri handel avtalar försäljaren och köparen om referenskvantitetens överföring. Av den referenskvantitet som har köpts genom fri handel och den referenskvantitet som sammanslås på grundval av 9 § kan endast den outnyttjade delen sammanslås för den innevarande produktionsperioden.

Då en producent hyr ut en referenskvantitet eller en del av den enligt 11 §, förblir referenskvantiteten hos hyresgästen till slutet av den produktionsperiod under vilken hyresavtalet går ut. Om hyresavtalet går ut på grund av uppsägning eller hävning innan hyrestiden löper ut, förblir referenskvantiteten hos hyresgästen till slutet av den produktionsperiod under vilken avtalet sägs upp eller hävs om inte hyresvärden och -gästen kommer överens om något annat om den outnyttjade delen av referenskvantiteten.

18 §
Försäljning till administrationen

Ett försäljningserbjudande på försäljning av en referenskvantitet skall lämnas till arbetskrafts- och näringscentralen. Erbjudandet är bindande och kan återtas endast av särskilda skäl. Arbetskrafts- och näringscentralen betalar köpesumman för administrativ handel till producenten senast inom två månader från att referenskvantiteten har sålts vidare. Summan betalas in på angivet konto i det penninginstitut som säljaren uppgett.

När centralen godkänner ett försäljningserbjudande, fastställer den samtidigt försäljarens rätt till försäljning av en referenskvantitet enligt försäljningserbjudandet genom fri handel. Den del som säljs genom fri handel kan dock vara högst hälften av producentens referenskvantitet.

Producenten skall använda sin försäljningsrätt inom sex månader från att arbetskrafts- och näringscentralen har utfärdat beslutet om försäljningsrätten, men dock innan referenskvantiteten har överförts till den nationella reserven. Producenten får emellertid inte på tre år genom fri handel sälja den del av referenskvantiteten som han har köpt genom administrativ handel enligt 3 § eller fått kostnadsfritt från reserven enligt 22 § utan han måste sälja den genom administrativ handel innan den del som säljs genom fri handel bestäms enligt 7 § eller innan den fria handeln sker enligt 8 §.

19 §
Köp av administrationen

Köp av referenskvantiteter genom administrativ handel kan sökas två gånger under en produktionsperiod. Ansökan skall göras på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt. Ansökningstiderna går ut i slutet av april och oktober. Av köparen tas ut en avgift i förväg. Avgiften skall betalas inom 30 dagar från att köparen har underrättats om försäljningsbeslutet. Beslutet förfaller om avgiften inte erläggs inom den givna tidsfristen.

20 §
Andra tidsfrister

När en ansökan om överföring av referenskvantiteter med stöd av 7 eller 8 § eller sammanslagning av referenskvantiteter med stöd av 9―12 § gäller en produktionsperiod som redan har inletts skall ansökan lämnas till arbetskrafts- och näringscentralen före utgången av den februari månad som föregår produktionsperiodens utgång.

När en ansökan om en temporär eller slutgiltig ändring med stöd av artikel 6.2 i rådets förordning gäller en produktionsperiod som redan har inletts skall ansökan lämnas till arbetskrafts- och näringscentralen före utgången av den oktober månad som föregår produktionsperiodens utgång.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

21 §
Krav i fråga om åkerareal

Referenskvantiteterna är individuella både när det gäller gårdsbruksenheter och producenter. När referenskvantiteter säljs enligt 3 § eller sammanslås eller överförs enligt 7―10, 12 eller 14 § är en förutsättning att producenten innehar minst en hektar åker per 12 000 liter referenskvantitet.

Har från gårdsbruksenheten utarrenderats eller frivilligt sålts åker efter att referenskvantiteten har fastställts och den åker som gårdsbruksenheten innehar efter överlåtelsen understiger den areal som nämns i 1 mom., skall arbetskrafts- och näringscentralen sänka gårdsbruksenhetens referenskvantitet i enlighet med den minskade åkerarealen. Skillnaden mellan referenskvantiteterna överförs till den nationella reserven utan ersättning.

22 §
Nationell reserv

En producent som upphört med mjölkproduktionen har rätt att återuppta produktionen inom två år från ingången av den produktionsperiod under vilken referenskvantiteten har tillförts reserven.

Jord- och skogsbruksministeriet kan fördela de referenskvantiteter som inte förvärvats i reserven i enlighet med 3 § bland arbetskrafts- och näringscentralerna för att fördelas vidare till producenterna.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan av särskilda skäl fastställa referenskvantiteter för sådana inrättningar som inom dess område bedriver försöksverksamhet eller forskning.

23 §
Register

För att följa upp och övervaka de referenskvantiteter för leveranser av mjölk som avses i denna förordning har upprättas ett register som förs av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. Arbetskrafts- och näringscentralerna lämnar uppgifter till registret om nya fastställda referenskvantiteter och om ändringarna i de fastställda referenskvantiteterna.

24 §
Utjämning

När mjölkproducenternas individuella referenskvantiteter överskrids och underskrids skall en utjämning ske på nationell nivå på grundval av det belopp med vilket varje producents referenskvantitet har överskridits. Om att bestämma om och ta ut en tilläggsavgift föreskrivs separat.

Om en referenskvantitet inte har fastställts för producenten eller om den har överförts på en annan producent eller tillförts den nationella reserven och producenten ändå bedriver mjölkproduktion, anses producentens referenskvantitet vara lika med noll och medges inte utjämning enligt denna paragraf.

25 §
Övervakning och straff

Om övervakning och straff föreskrivs i 2 kap. i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

26 §
Sökande av ändring

Om sökande av ändring i besluten av arbetskrafts- och näringscentralerna och Ålands länsstyrelse föreskrivs i 11 § i lagen om Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995).

27 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2006 och gäller till den 31 mars 2015.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 22 juni 2005 om överföring av referenskvantiteter för leveranser av mjölk (441/2005) jämte ändringar.

På sådana överföringar av ägande- eller besittningsrätten till referenskvantiteter som sker innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som är i kraft vid tidpunkten för överlåtelsen.

Helsingfors den 21 juni 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Taina Vesanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.