556/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av lagen om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2004 om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet (1167/2004) 6 §, 7 § 1 och 3 mom., 8 § 3 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11 och 14 §, 16 § 3 mom. 4 punkten samt 20 och 23 §, och

fogas till 25 § nya 5―8 mom. som följer:

6 §
Godkännande av läroanstalt

Järnvägsverket godkänner som anordnare av utbildning enligt denna lag ett sådant bolag eller annat samfund (läroanstalt) som ger trafiksäkerhetsutbildning och vars anställda har sådan god yrkeskunskap om järnvägssystemet som förutsätts för utbildningsuppgiften.

7 §
Utbildningsprogram samt kompetens som motsvarar utbildningen

Järnvägsverket godkänner utbildningsprogrammen för trafiksäkerhetsuppgifter. Ett utbildningsprogram skall omfatta åtminstone järnvägssystemets grunder, de bestämmelser och föreskrifter som skall tillämpas i uppgifterna samt introduktion i de uppgifter som avses i utbildningsprogrammet.


Ett utbildningsprogram kan begränsas till endast en del av de uppgiftshelheter som nämns i 2 mom. För trafiken på privata spåranläggningar kan Järnvägsverket godkänna ett utbildningsprogram som är anpassat till trafikens art och omfattning på de privata spåranläggningarna.


8 §
Giltigheten för kompetens

Repetitionsutbildning får ges av en läroanstalt som avses i 6 § eller av en sådan i trafiksäkerhetsfrågor insatt person som Järnvägsverket har godkänt för uppgiften.

10 §
Särskilda krav på hälsotillståndet

Järnvägsverket kan meddela närmare föreskrifter om de krav på sinnesfunktionerna som ställs för respektive uppgift samt om sjukdomar, lyten, skador och andra nedsättningar av funktionsförmågan som påverkar skötseln av trafiksäkerhetsuppgifter eller om andra motsvarande egenskaper som försämrar skötseln av en trafiksäkerhetsuppgift samt om bedömningen av dessa.

Järnvägsverket kan dessutom meddela närmare föreskrifter om grunderna och metoderna för medicinsk bedömning av hälsotillståndet enligt 1 mom.

11 §
Godkännande av sakkunnigläkare och andra sakkunniga

Järnvägsverket godkänner på ansökan legitimerade läkare för bedömning av hälsotillståndet hos trafiksäkerhetspersonal och för bedömningsförfarandet (sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen). Läkarna skall vara särskilt insatta i trafikmedicin och ha goda insikter i och praktisk erfarenhet av hälsotillstånd som krävs i järnvägstrafik.

För hälsoundersökningar av trafiksäkerhetspersonal godkänner Järnvägsverket på ansökan yrkesutbildade personer inom företagshälsovården som arbetar på en företagshälsovårdsstation. De som godkänns skall ha tillräckliga insikter i de särskilda krav som arbetet ställer på dem som arbetar med trafiksäkerhetsuppgifter inom järnvägsbranschen.

14 §
Beviljande av dispens

Järnvägsverket kan av särskilda skäl bevilja dispens i fråga om den uppgiftsbaserade kompetensen och hälsotillståndskraven för trafiksäkerhetsuppgifter. Dispens kan beviljas tills vidare eller för viss tid. Beviljandet av dispens får inte äventyra säkerheten i järnvägstrafiken.

16 §
Kompetensregister

I registret införs uppgifter om utfärdande av kompetensbevis, övervakning av kompetensen samt följande uppgifter som behövs för annan behandling av kompetensärenden:


4) uppgifter om dispens som beviljats av Järnvägsverket.


20 §
Tillsyn

Järnvägsverket övervakar att behörighetsvillkoren för trafiksäkerhetsuppgifter uppfylls.

Järnvägsverket övervakar också den verksamhet som läroanstalter, repetitionsutbildare, sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen och yrkesutbildade personer inom företagshälsovården utövar när de sköter uppgifter enligt denna lag.

Registeransvariga, verksamhetsutövare, läroanstalter, repetitionsutbildare, de som sköter trafiksäkerhetsuppgifter, yrkesutbildade personer inom företagshälsovården och sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen skall utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna Järnvägsverket de uppgifter som behövs för att det skall kunna utföra sitt tillsynsuppdrag enligt denna paragraf.

23 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som Järnvägsverket har meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet skall iakttas trots besvär om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

25 §
Övergångsbestämmelser

De utbildningsprogram som Banförvaltningscentralen har godkänt med stöd av 7 § 1―3 mom. och de föreskrifter som Banförvaltningscentralen har meddelat med stöd av 10 § 2 och 3 mom. tillämpas som sådana tills Järnvägsverket meddelat ersättande utbildningsprogram och föreskrifter som också trätt i kraft.

Ett godkännande av läroanstalt som Banförvaltningscentralen gett med stöd av 6 § och ett godkännande av en person för givande av repetitionsutbildning som centralen gett med stöd 8 § 3 mom. gäller ett år från lagens ikraftträdande, varefter läroanstalten och repetitionsutbildaren skall ha ett av Järnvägsverket givet godkännande för uppgiften.

Ett godkännande av sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen som Banförvaltningscentralen gett med stöd av 11 § 1 mom. och ett godkännande av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården som arbetar på en företagshälsovårdsstation som centralen gett med stöd av 11 § 2 mom. gäller som sådana till och med den 31 maj 2007, varefter sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen och yrkesutbildade personer inom företagshälsovården skall ha ett av Järnvägsverket givet godkännande för uppgiften.

En dispens i fråga om hälsotillståndskraven som Banförvaltningscentralen har beviljat med stöd av 14 § gäller som sådan till nästa periodiska hälsoundersökning enligt 12 § 4 mom. eller till en hälsoundersökning som en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen föreskrivit särskilt, varefter den som sköter trafiksäkerhetsuppgifter skall ha en av Järnvägsverket beviljad dispens för uppgiften.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 16/2006
KoUB 11/2006
RSv 69/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.