553/2006

Given i Helsingfors den 21 juni 2006

Kommunikationsministeriets förordning om belastning och säkerhetsarrangemang vid transport av skolelever och barn i dagvård

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 108 § 3 mom. 2 punkten i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådan detta lagrum lyder i lag 1091/2002:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på transport av barn i dagvård och transport av elever som deltar i förskoleundervisning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning samt utbildning på andra stadiet, då transporten ordnas som beställningstrafik av en kommun, samkommun, skola eller inrättning och transporten får statsunderstöd eller understöd av kommunen.

2 §
Personbilars belastning

I en bil får förutom föraren transporteras högst så många passagerare som motsvarar det i registret antecknade antalet sittplatser. Om bilen är utrustad med extra bilbälten som är godkända för skoltransporter, får antalet passagerare på ett säte eller en rad säten vara högst:

Antal sittplatser Antal passagerare
1 2
2 3
3 5
4 6

På sittplatser som är belägna bredvid varandra får dock inte sitta flera än tre passagerare.

I en personbil som är registrerad för en förare och åtta passagerare får på varje sittplats som är minst 70 centimeter bred, med undantag för platsen bredvid föraren, transporteras två passagerare som får plats där. Det totala antalet passagerare får således vara 13, om alla passagerare är under 13 år vid läsårets början, i övriga fall 12.

Om även andra passagerare än de som hör till tillämpningsområdet för denna förordning deltar i transporten, räknas den maximala belastningen för de sittplatser som används för skol- och dagvårdstransporter enligt det antal sittplatser som förblir ledigt då de andra passagerarna tagit plats.

Det är förbjudet att använda den rad säten som finns längst bak i en personbil för skol- och dagvårdstransporter, om sätena är monterade med ryggen mot färdriktningen.

3 §
Bussars belastning

I en buss får förutom föraren transporteras högst så många passagerare som motsvarar det i registret antecknade antalet sittplatser.

4 §
Passagerarförteckning

Den som har beställt en transport skall ge transportören en undertecknad passagerarförteckning av vilken framgår passagerarnas namn, deras ålder vid läsårets början och skola eller läroanstalt. Förteckningen skall finnas i transportbilen från den 15 september varje läsår. Ändringarna skall antecknas i förteckningen senast den 15 varje månad. En passagerarförteckning är inte obligatorisk för dagvårdstransporter.

5 §
Märkning av skol- och dagvårdstransporter

Transportbilen skall fram- och baktill ha en löstagbar skylt som har formen av en kvadrat på gul reflekterande botten, vars sidor är 40 centimeter långa med en 25 millimeter bred röd kant och i vars mitt finns en likadan svart figur som på trafikmärke 152, Barn, samt därunder med svart text "Skolskjuts". Skylten skall fästas så att dess övre kant är högst 150 centimeter ovanför vägytan. På personbilar får skylten också monteras på taket.

Den ovan i 1 mom. avsedda skylten får på personbilar ersättas med en gul kupa av minst en taxilyktas storlek som monteras utanpå taxilyktan eller i stället för den och på vilken det finns en likadan svart figur som på trafikmärke 152, Barn, och texten "Skolskjuts". Ljuset i kupan bör vara tänt under skol- och dagvårdtransporter.

Efter avslutad skol- och dagvårdstransport skall skylten eller kupan genast avlägsnas.

6 §
Körrutt och hållplatser

Körrutten för bilar som används för transporter avsedda i denna förordning skall väljas så att passagerarna inte onödigt blir tvungna att korsa körbanan då de skall stiga in i eller ut ur bilen.

Om transporten börjar eller slutar vid skolan skall passagerarna stiga in i eller ut ur bilen på en plats som är reserverad för detta och särskilt utmärkt på skolområdet eller i dess omedelbara närhet. Vid val av plats skall uppmärksamhet fästas vid att fordonstrafiken inte får äventyra säkerheten för dem som transporteras eller för andra som rör sig i området.

7 §
Låsning av dörrar

Handtaget på inre sidan av dörren i en transportbil skall till sin konstruktion och placering vara sådant att dörren inte går att öppna oavsiktligt.

8 §
Transportbilens hastighet

Den högsta tillåtna hastigheten för transporter som avses i denna förordning är 80 kilometer i timmen.

9 §
Alkolås

Under transporter som avses i denna förordning skall i regel användas fordon som är försedda med alkolås.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Det förbud som avses i 2 § 5 mom. att använda den rad säten som finns längst bak i en personbil skall tillämpas på fordon som tagits i bruk den 1 mars 2007 eller senare.

På bussars belastning skall före den 1 augusti 2007 de bestämmelser tillämpas som gällde när denna förordning trädde i kraft.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 17 augusti 1988 som gäller belastning och säkerhetsarrangemang vid transport av skolelever och barn i dagvård (Dnr 488/01/88) jämte ändringar.

Helsingfors den 21 juni 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överinspektör
Janne Mänttäri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.