551/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De ändringar i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som gjorts i enlighet med Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999 och som riksdagen godkänt den 1 juni 2004 och republikens president den 16 juni 2004 och instrumentet om godkännande som har deponeras hos den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik OTIF den 4 augusti 2004, träder i kraft den 1 juli 2006 på det sätt som därom avtalats.

2 §

I enlighet med artikel 42 i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) har Finland den 8 juni 2006 gjort följande reservation och depositarien har underrättats om det den 16 juni 2006:

Finland tillämpar inte bilaga E (Enhetliga rättsregler för avtal om användning av infrastruktur i internationell järnvägstrafik), bilaga F (Enhetliga rättsregler för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter att tillämpa på järnvägsmateriel avsedd att användas i internationell trafik) eller bilaga G (Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel avsedd att användas i internationell trafik) till COTIF 1999-konventionen.

3 §

Lagen av den 16 juni 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som hör till området för lagstiftningen (525/2004) träder i kraft den 1 juli 2006.

4 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 52/2006)
(Bestämmelserna i bilagan (RID) som utgör bihang till konventionen publiceras i Finlands författningssamlings fördragsserie endast till den del de godkänts av riksdagen. Kapitel 1.10 i bilagan (RID) har publicerats i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 173/2004. Hela bilagan finns till påseende och kan erhållas hos kommunikationsministeriet.)

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.