548/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av 2 kap. 20 § och 7 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 2 kap. 20 § 1 mom. och 7 kap. 5 §,

sådana de lyder, 2 kap. 20 § 1 mom. i lag 459/2005 och 7 kap. 5 § delvis ändrad i lag 1217/2005, som följer:

2 kap.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner

20 §
Följande av jobbsökarplanen och sysselsätt-ningsplanen

En arbetslös arbetssökande som utan giltig orsak genom eget förfarande väsentligen försummar att följa sin individuella jobbsökarplan, aktiveringsplan, integrationsplan eller sysselsättningsplan, är inte berättigad till arbetslöshetsförmåner under 60 dagar. Tiden räknas från den dag då arbetskraftsmyndigheten har konstaterat försummelsen.


7 kap.

Allmänna bestämmelser om arbetsmark-nadsstöd

5 §
Resebidrag

Arbetskraftsbyrån kan bestämma att resebidrag skall betalas till den som är berättigad till arbetsmarknadsstöd och som tar emot heltidsarbete som varar i minst två månader utanför sin pendlingsregion och för vilken mottagandet av arbetet medför betydande kostnader.

Resebidrag beviljas inte på grundval av ett anställningsförhållande

1) där arbetsgivaren har beviljats lönesubvention som avses i 7 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice, eller

2) som har börjat innan arbetskraftsmyndigheten har gett ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om beviljande av bidraget.

Med avvikelse från vad som bestäms i 2 mom. 1 punkten och 1 § 4 mom. kan arbetskraftsbyrån bevilja resebidrag, om lönesubventionen finansieras av anslag för arbetsmarknadsstöd i enlighet med 7 kap. 12 a § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

Lagens 2 kap. 20 § 1 mom. tillämpas om försummelsen av skyldigheten att följa jobb-sökarplanen, aktiveringsplanen, integrationsplanen eller sysselsättningsplanen har inträffat efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 45/2006
AjUB 5/2006
RSv 62/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.