547/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av 5 kap. 4 § och 7 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 5 kap. 4 § 2 mom. och 7 kap. 3 § 4 mom.,

sådana de lyder, 5 kap. 4 § 2 mom. i lag 458/2005 och 7 kap. 3 § 4 mom. i lag 1216/2005, som följer:

5 kap.

Jobbsökarplan

4 §
Samarbetsskyldighet för arbetslösa arbetssö-kande

En arbetslös arbetssökande med vilken man har utarbetat en specificerad jobbsökarplan, en aktiveringsplan, en integrationsplan eller en sysselsättningsplan enligt 5 a kap. 1 § 2 mom., är skyldig att följa planen till den del man i den har kommit överens om det som avses i 2 § 2 mom. En arbetslös arbetssökande är dessutom skyldig att på det sätt som avtalats i planen på bestämda tider meddela hur han eller hon har följt planen. Om arbetskraftsbyrån förutsätter någon annan redogörelse för hur planen har följts, skall detta skrivas in i planen.


7 kap.

Främjande av sysselsättning med hjälp av sysselsättningsanslag

3 §
Förutsättningar som gäller anställningsför-hållandet i fråga om lönesubvention

Företag kan beviljas lönesubvention på grundval av arbetsavtal som gäller tills vidare. På grundval av arbetsavtal för viss tid kan företag dock beviljas lönesubvention

1) för anställning av handikappade, långtidsarbetslösa eller svårsysselsatta personer,

2) för anställning av andra än i 1 punkten avsedda arbetslösa arbetssökande, som varit arbetslösa minst sex månader utan avbrott,

3) för läroavtalsutbildning,

4) för utförande av skogsförbättringsarbeten.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 45/2006
AjUB 5/2006
RSv 62/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.