546/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av 1 och 10 § i lagen om grunderna för avgifter till staten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 1 § 3 mom. och 10 §, sådana de lyder i lag 721/2000, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Lagen gäller också republikens presidents, riksdagens, statsrevisorernas och riksdagens justitieombudsmans kansli liksom också statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor, som båda finns i anknytning till riksdagen.


10 §
Särskilda ämbetsverk och inrättningar

Riksdagens, republikens presidents, statsrevisorernas och riksdagens justitieombudsmans kansli samt statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor, som båda finns i anknytning till riksdagen, liksom också justitiekanslersämbetet, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten bestämmer själva sina avgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

LM 28/2006
UtUB 5/2006
RSk 15/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.