540/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftfartslagen av den 29 december 2005 (1242/2005) 12 § 1 mom. 9 punkten, 17 § 3 mom. och rubriken för 164 §, samt

fogas till 12 § 1 mom. en ny 10 punkt, till lagen en ny 151 a § samt till 164 § ett nytt 2 mom. som följer:

12 §
Uppgifter som införs i luftfartygsregistret

I luftfartygsregistret införs


9) i luftfartyget fastställda inteckningar och förnyande och dödande av dessa inteckningar samt ändringar i inteckningarnas inbördes förmånsrätt,

10) skriftlig anmälan från ledningsenheten för en flygplats om att ett luftfartyg hindrats från att starta i enlighet med 164 § 2 mom.

17 §
Avförande av luftfartyg ur luftfartygsregistret

Är ett luftfartyg intecknat eller har det gjorts en anteckning om att det är utmätt eller föremål för någon säkringsåtgärd, krävs för avförande ur registret dessutom ett skriftligt samtycke av inteckningshavaren eller den som ansökt om utmätningen eller säkringsåtgärden. Har ledningsenheten för en flygplats hindrat ett luftfartyg från att starta i enlighet med 164 § 2 mom. och anmält detta till den registeransvarige, krävs det skriftligt samtycke av ledningsenheten för flygplatsen för avförande ur registret.

151 a §
Vägran att ändra eller förnya tillstånd på grund av obetald avgift

Myndigheten får inte utan särskilda skäl bifalla en ansökan om att ändra eller förnya ett tillstånd som den beviljat, om den föreskrivna avgiften för tillståndet har förfallit till betalning och inte trots uppmaning har betalats inom en skälig utsatt tid.

164 §
Solidariskt ansvar vid användning av flygplatser och luftfartstjänster samt hindrande av luftfartyg från att starta vid utebliven betalning

Ledningsenheten för flygplatsen kan genom att vägra tillhandahålla tjänster eller genom redskap eller konstruktioner som hindrar ett luftfartyg från att sätta sig i rörelse hindra ett luftfartyg från att starta till dess att de i 1 mom. avsedda avgifter som förfallit till betalning har betalats eller säkerhet för dem har ställts. Åtgärderna skall dimensioneras och genomföras så att de inte äventyrar liv eller hälsa eller skadar parkerade luftfartyg. Rätt att hindra start föreligger dock inte, om luftfartyget står i beråd att starta enligt tidtabellen för internationell regelbunden flygtrafik.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

RP 49/2006
TrUB 10/2006
RSv 70/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.