504/2006

Given i Helsingfors den 21 juni 2006

Statsrådets förordning om Sjöfartsverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § i lagen av den 21 november 2003 om Sjöfartsverket (939/2003), sådant detta lagrum lyder i lag (429/2006), som följer:

1 §
Uppgifter

För att fullgöra de uppgifter som föreskrivs i lagen om Sjöfartsverket (939/2003) skall Sjöfartsverket

1) sörja för upprätthållandet och utvecklandet av de havs- och insjöfarleder samt de kanaler som verket administrerar,

2) styra och övervaka upprätthållandet av de farleder som upprätthålls av andra farledshållare och svara för byggandet och placerandet av säkerhetsanordningar för sjöfarten på det sätt som därom föreskrivs i vattenlagen (264/1961) och särskilt någon annanstans,

3) sörja för upprätthållandet och utvecklandet av sjökartläggningen,

4) sörja för det upprätthållande av fartygstrafikservice som avses i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) och för andra uppgifter som åligger verket enligt lagen om fartygstrafikservice,

5) sörja för rapporterings- och trafiksepareringssystemen för fartyg,

6) sörja för fartygssäkerheten och säkerheten inom småbåtstrafiken samt tillsynen över dessa,

7) för sin del sörja för skyddsåtgärderna på fartyg och i hamnanläggningar och tillsynen över dessa på det sätt som föreskrivs i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004),

8) sörja för de uppgifter i anslutning till säkerhetsutredningar för hamnområden som avses i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005),

9) sörja för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till isbrytning,

10) sörja för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till farledsfartygstjänster,

11) sörja för understöden av förbindelsefartygstrafiken samt andra myndighets- och beställaruppgifter i anslutning till förbindelsefartygstrafiken,

12) sörja för de uppgifter inom lotsningsverksamheten som inte enligt lotsningslagen (940/2003) eller lagen om Lotsverket (938/2003) hör till Lotsverket,

13) bevilja styrsedlar för östersjölotsar och övervaka östersjölotsarnas verksamhet,

14) sörja för radiokommunikationen i säkerhetssyfte vid kusten,

15) föra ett sådant fartygsregister som avses i fartygsregisterlagen (512/1993) och sköta inteckningar i fartyg,

16) föra en sådan förteckning över handelsfartyg som avses i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) och besluta om införande av fartyg i förteckningen,

17) bevilja och betala det stöd som avses i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart,

18) dela ut det understöd som betalas med stöd av förordningen om lästavgift (468/1954),

19) föra sjöfartsstatistik,

20) sörja för uppföljningen och främjandet av utvecklingen inom verkets verksamhetsområde och forskningen och utvecklingsverksamheten i anslutning till detta samt sörja för det internationella samarbetet, samt

21) sköta andra myndighetsuppgifter med anknytning till verkets uppgifter och de uppgifter i anslutning till främjandet av sjöfart och sjötrafik som verket föreskrivs och åläggs separat, samt sköta uppgifter och uppdrag som kommunikationsministeriet ger separat.

2 §
Direktion

Om direktionens uppgifter föreskrivs i 3 § i lagen om Sjöfartsverket.

Kommunikationsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

3 §
Direktionens sammanträden och beslutsfattande

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då ordföranden har förhinder, på kallelse av vice ordföranden. Direktionen bör sammankallas om minst två medlemmar kräver detta.

Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Direktionens beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller den åsikt som mötets ordförande har omfattat.

Direktionen meddelar närmare föreskrifter om behandlingen av ärenden i direktionen.

4 §
Sjöfartsverkets tjänstemannaledning

Sjöfartsverket leds av och för dess verksamhet svarar generaldirektören, som biträds av direktörerna för resultatenheterna vid Sjöfartsverket med beaktande av Sjöfartsverkets uppgifter och de mål som uppställts för verket.

De som har en ledande uppgift inom verket svarar för att verksamheten inom deras områden ger resultat, är effektiv och utvecklas.

5 §
Arbetsordning

Generaldirektören fastställer Sjöfartsverkets arbetsordning efter att ha hört direktionen.

6 §
Avgörande av ärenden

Ärenden som ankommer på Sjöfartsverket avgörs av direktionen eller generaldirektören eller någon annan tjänsteman som har givits sådan befogenhet i arbetsordningen.

Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av direktionen och som inte enligt arbetsordningen skall avgöras av någon annan tjänsteman.

I arbetsordningen bestäms vilka ärenden som skall avgöras på föredragning.

7 §
Behörighetsvillkor

Av generaldirektören krävs högre högskoleexamen, samt förtrogenhet med sjöfart och förvaltning samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Av chefen för en resultatenhet krävs högre högskoleexamen eller sjökaptensbrev och goda insikter i uppgifterna inom ansvarsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga.

8 §
Utnämning och anställning av personal

Chefen för en resultatenhet utnämns av direktionen.

Beslut om utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år fattas i fråga om generaldirektören av kommunikationsministeriet och i fråga om chefen för en resultatenhet av generaldirektören.

Andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

9 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet för generaldirektören beviljas av kommunikationsministeriet. Tjänstledighet som varar längre än två år och som inte grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock av statsrådet.

En tjänsteman som utnämnts av direktionen beviljas tjänstledighet av generaldirektören.

Om beviljande av tjänstledighet för andra tjänstemän bestäms i arbetsordningen.

Vad som i denna paragraf bestäms om tjänstemän gäller i tillämpliga delar även personal i arbetsavtalsförhållande.

10 §
Ställföreträdare

Vid förhinder för generaldirektören företräds denne av en direktör för en resultatenhet som kommunikationsministeriet förordnat.

Ställföreträdare för chefen för en resultatenhet förordnas av generaldirektören.

11 §
Bevakning av ärenden hos andra myndigheter och vid förrättningar

Generaldirektören eller ett ombud för denne kärar och svarar på statens vägnar och bevakar vid domstolar, andra myndigheter, skiljeförfaranden och andra motsvarande förrättningar statens rätt och fördel i de ärenden som gäller Sjöfartsverket.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 27 november 2003 om Sjöfartsverket (981/2003).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 juni 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Mikael Nyberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.