496/2006

Given i Helsingfors den 2 juni 2006

Lag om ändring av lagen om måttenheter och mätnormalsystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 december 1993 om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993) 2 §, 12 § 2 och 3 mom., 13 § 2 mom. och 14 § samt

fogas till 9 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) mätnormal ett materialiserat mått, ett mätinstrument, ett referensmaterial eller ett måttsystem avsett att definiera, materialisera, bevara eller återge en storhets måttenhet eller ett eller flera referensvärden för en storhet,

2) spårbarhet det samband som ett mätvärde eller en mätnormal via en obruten jämförelsekedja som anger samtliga osäkerhetsfaktorer vid jämförelserna har med nationella eller internationella mätnormaler eller andra motsvarande angivna referenspunkter,

3) kalibrering åtgärder som, under specificerade förhållanden, fastställer sambandet mellan ett mätinstruments eller ett mätsystems visade storhetsvärden eller värden representerade av ett materialiserat mått eller av ett referensmaterial, och motsvarande värden förverkligade genom normaler.

9 §
Uppgifterna för nationella mätnormallaboratorier

Mätteknikcentralen kan besluta om avvikelse från skyldigheten enligt 1 mom. för ett nationellt mätnormallaboratorium att bedriva metrologisk forskning i anknytning till upprätthållande och utvecklande av de nationella mätnormalerna, om det med tanke på intressentgruppernas centrala behov finns tillgång till nationella mätnormaler med tillräcklig metrologisk noggrannhet.


12 §
Ordnande av kalibreringar

Mätteknikcentralen skall dessutom sörja för tillgången till spårbara kalibreringar av mätnormalerna för de kalibreringslaboratorier som har ackrediterats med stöd av lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överenskommelse med kraven (920/2005). Vid behov skall nationella mätnormallaboratorier som centralen utsett användas som hjälp.

Uppgifterna i anknytning till den nationella kalibreringsservicen sköts av de ackrediterade kalibreringslaboratorier som avses i 2 mom. De nationella mätnormallaboratorierna kan dessutom utföra uppgifter i anknytning till den nationella kalibreringsservicen, om detta är nödvändigt med tanke på storhetsintervallets vidd och exakthet samt tillgången till kalibreringar.

13 §
Officiella kalibreringsintyg

Som officiella kalibreringsintyg betraktas också intyg över kalibreringar som ackrediterade kalibreringslaboratorier enligt 12 § 2 mom. har utfärdat över kalibreringar de utfört inom sitt behörighetsområde.

14 §
Upprätthållande av vissa nationella mätnormaler

I fråga om mätning av strålningsstorheterna iakttas bestämmelserna i strålskyddslagen (592/1991).

I fråga om geodetiska och fotogrammetriska mätningar iakttas bestämmelserna i lagen om Geodetiska institutet (581/2000).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

RP 42/2006
EkUB 5/2006
RSv 49/2006

Helsingfors den 2 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.