481/2006

Given i Helsingfors den 16 juni 2006

Kommunikationsministeriets förordning om taxitaxor

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant detta lagrum lyder i lag 662/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på beställningstrafik som utförs med personbil, och som inte är linjetrafik eller köptrafik. Med denna förordning bestäms om den högsta tillåtna taxitaxan.

2 §
Taxans struktur

Taxitaxan kan bestå av två eller flera delar som kan vara:

1) grundavgift,

2) avgift baserad på körsträckans längd,

3) väntetidsavgift,

4) förhandsbeställningsavgift,

5) assistanstillägg,

6) flygplatstillägg,

7) tillägg för varutransport.

3 §
Grundavgift

Som grundavgift får uppbäras högst 4,50 euro om transporten börjar mellan klockan 6 och 20 andra vardagar än lördag eller mellan klockan 6 och 16 lördagar, dagen före kyrkliga helger, nyår, första maj och självständighetsdagen. Övriga tider är grundavgiften högst 7,00 euro.

4 §
Avgift baserad på körsträckans längd

Den avgift baserad på körsträckans längd som bestäms enligt körsträckans längd och antalet passagerare indelas i fyra taxeklasser på följande sätt:

Taxa I:
1―2 personer 1,16 €/km
Taxa II:
3―4 personer 1,39 €/km
Taxa III:
5―6 personer 1,51 €/km
Taxa IV:
över 6 personer 1,62 €/km

Två barn under 12 år räknas som en person då antalet passagerare räknas.

Om befordran av en passagerare förutsätter en bil med behörig bårutrustning, bestäms avgiften enligt taxa III.

5 §
Väntetidsavgift

För väntetid får uppbäras högst 33,20 euro per timme i väntetidsavgift.

Utöver vad som nämns ovan i 1 mom. får väntetidsavgift uppbäras:

1) i stället för avgift baserad på körsträckans längd, om körningen till följd av trafikstockning eller annan liknande orsak sker så långsamt att väntetidsavgiften blir större än avgiften baserad på körsträckans längd,

2) då vid transportens slut returen från en körtur till taxistationen inkluderar överfart med färja eller linstyrd färja och väntetiden av färja eller linstyrd färja överskrider 30 minuter.

6 §
Tilläggsavgifter

För transporter får uppbäras följande tilläggsavgifter:

1) högst 5,50 euro i förhandsbeställningsavgift, då transporten har beställts minst 30 minuter innan den avgångstid som kunden uppgett;

2) ett flygplatstillägg, som till storleken motsvarar den avgift som tillståndshavaren måste betala för att på flygplatsen komma in på passagerarterminalområdet för att hämta kunden;

3) högst 10,50 euro i assistanstillägg, om befordran och assistans av kunden förutsätter en bil med vederbörlig bår- eller handikapputrustning;

4) högst 10,50 euro i tilläggsavgift för den tid som det tar i anspråk före transportuppdraget påbörjas att utanför stationsplatsen hämta och installera en bår som behövs vid transporten.

Den förhandsbeställningsavgift som avses ovan i 1 mom. 1 punkten får dock inte uppbäras:

1) för transporter som avses i 9 § socialvårdsförordningen (607/1983),

2) transporter som avses i 4, 5 och 6 § förordningen om service och stöd på grund av handikapp (759/1987),

3) transporter som avses i 39 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977),

4) transporter som avses i 4 kap. 1―5 § sjukförsäkringslagen (1224/2004),

5) transporter som avses i 7 a § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (610/1991),

6) transporter som avses i 36 och 46 § folkpensionslagen (347/1956),

7) skolskjutsar.

Det är inte tillåtet att uppbära andra tilläggsavgifter än de som föreskrivs i denna förordning.

7 §
Tillägg för varutransport

För transport av stora föremål och hundar får uppbäras en tilläggsavgift av högst 2,10 euro. Tilläggsavgift får dock inte uppbäras för passagerarens normala bagage eller för en synskadad persons ledarhund.

8 §
Meddelande om avgifter

Vid meddelande om avgifter enligt taxitaxan skall bestämmelserna i 11 § förordningen om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter (1359/1999) iakttas.

9 §
Taxameter

Vid installation och plombering av taxameter skall bestämmelserna i 17 § förordningen om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) iakttas.

Taxiresans pris bestäms med hjälp av taxametern utom i de fall då föraren kommit överens med kunden om en lägre ersättning än de maximipriser som föreskrivs i denna förordning. Om taxametern är i olag eller om plomberingen på grund av reparation eller av annan särskild orsak har brutits, skall kommunikationsministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar (499/2006) iakttas.

10 §
Användning av taxameter

Området kring en station i enlighet med trafiktillståndet fastställs med en radie av 2,5 kilometer och kallas i denna paragraf verksamhetsområde. Verksamhetsområdet kan också vara större.

Inom verksamhetsområdet tillämpas grundavgift på färden till kunden. Taxametern ställs in på den taxeklass som motsvarar antalet passagerare då bilen står till passagerarens eller passagerarnas förfogande. Om det är fråga om en förhandsbeställning får taxametern sättas i gång först vid avgångstiden enligt beställningen.

Då kunden beställer en taxibil till en adress utanför verksamhetsområdet ställs taxametern in på taxa I vid gränsen av området. Om man utgående från antalet passagerare har rätt att debitera en taxa högre än taxeklass I, har chauffören för returresans del rätt att nollställa mätaren och mäta avgiften enligt den taxa som passagerarantalet förutsätter.

Vid transport av en passagerare får taxametern vara i gång under körning på verksamhetsområdet. Utanför verksamhetsområdet får taxametern vara i gång enbart på enkelriktad körtur eller under väntetiden.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2006.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 25 februari 2005 om taxitaxor (132/2005).

Helsingfors den 16 juni 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.