470/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om ändring av lagen om utsökningsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (34/1995) 2 § 2 mom., 3 § 1 och 2 mom. och 5 § 4 mom.,

av dem 2 § 2 mom. och 3 § 2 mom. sådana de lyder i lag 685/2003 samt 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 976/2001, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 685/2003, ett nytt 5 mom. som följer:

2 §
Utsökningsavgifter

Vid utsökning av en penningfordran skall gäldenären betala en tabellavgift och borgenären betala en redovisningsavgift. I de fall som avses i 5 kap. 53 § i utsökningslagen skall borgenären betala en avgift för försenad bevakning.


3 §
Avgifternas belopp

Tabellavgiften fastställs som en jämnt stigande avgift enligt storleken av det belopp som inflyter för en fordran, så att den minsta avgiften är 2,50 euro, om den fordran som indrivits eller en del av den är högst 14 euro, och den största avgiften högst 340 euro, om den fordran som indrivits eller en del av den är större än 16 800 euro.

Behandlingsavgiften, försäljningsavgiften, verkställighetsavgiften samt intygs- och kopieringsavgiften är fasta och motsvarar högst de genomsnittliga totalkostnader som prestationen medför. Redovisningsavgiften är högst två procent av det belopp som redovisas. Avgiften för försenad bevakning bestäms enligt beloppet av borgenärens fordran på det sätt som i 1 mom. föreskrivs om tabellavgift, men till dubbelt belopp.


5 §
Avgiftsfria prestationer

När av gäldenären vid utmätning av periodisk inkomst under de två föregående åren har uppburits tabellavgifter under sammanlagt minst 18 månader, skall tabellavgift inte längre tas ut. Om utmätningen av periodisk inkomst börjar på nytt innan ett år har förflutit från det att den avgiftsfria uppbörden upphörde, uttas inte heller i det nya ärendet någon tabellavgift. Om ett år har förflutit sedan den avgiftsfria uppbörden, tas tabellavgift ut för de följande 12 månaderna.

Enligt utmätningsmannens beslut kan tabellavgiften eller en del av den lämnas oindriven, om gäldenären har betalat ett i förhållande till de influtna medlen betydande belopp i tabellavgifter. Tabellavgift eller annan utsökningsavgift kan dessutom lämnas helt eller delvis oindriven, om det finns grundad anledning eller om det vore oskäligt att uppbära avgiften. Ett beslut som avses i detta moment får inte överklagas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Avgift för försenad bevakning får uppbäras i ärenden där kallelse till partsförhandling har sänts ut efter denna lags ikraftträdande.

Vid beräkning av den tid för utmätning av periodisk inkomst som berättigar till avgiftsfria prestationer beaktas även tiden före lagens ikraftträdande.

RP 13/2005
LaUB 5/2006
RSv 40/2006

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.