458/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juni 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 2 § 2, 6 och 7 punkten, 4 §, 5 § 2 mom., 6 och 8 §, 9 § 1 mom., 10 § 2 mom. samt 11, 12, 17, 19, 21 och 23 §,

av dem 2 § 6 och 7 punkten, 5 § 2 mom., 9 § 1 mom. samt 11 och 12 § sådana de lyder i lag 267/1999, 4 och 8 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda lag och 17 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 59/1995, samt

fogas till lagen nya 6 a, 8 a och 11 a § samt till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 267/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ett förfarande enligt 2 kap. där man utreder och bedömer miljökonsekvenserna av vissa projekt samt hör myndigheter och de vilkas förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet liksom även sammanslutningar och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av konsekvenserna av projektet,


6) kontaktmyndighet en myndighet som ser till att bedömningsförfarandet genomförs, samt med

7) deltagande växelverkan vid miljökonsekvensbedömning mellan den projektansvarige, kontaktmyndigheten, andra myndigheter, de vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet samt sammanslutningar och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av konsekvenserna av projektet.

4 §
Tillämpningsområde

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projekt och ändringar av projekt beträffande vilka verkställigheten av ett för Finland förpliktande internationellt fördrag förutsätter bedömning eller vilka kan ha betydande skadliga miljökonsekvenser på grund av särdragen i Finlands natur och miljö i övrigt. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de projekt och ändringar av projekt som skall bedömas vid förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Bedömningsförfarandet tillämpas vidare i enskilda fall när ett projekt liksom även någon annan än i 1 mom. avsedd väsentlig ändring av ett redan genomfört projekt sannolikt föranleder betydande skadliga miljökonsekvenser som, även med de sammantagna konsekvenserna av olika projekt, till sin natur och omfattning kan jämföras med konsekvenserna av projekt som avses i 1 mom.

Vid bedömningen av konsekvensernas betydelse i enskilda fall skall utöver 2 mom. dessutom projektets egenskaper och lokalisering samt konsekvensernas karaktär beaktas. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om bedömningsgrunderna.

5 §
Förhållande till andra förfaranden

Om inte något annat följer av 3 kap., tillämpas bedömningsförfarandet inte på ett sådant projekt eller en sådan ändring av ett redan genomfört projekt som avses i 4 § 2 mom., om konsekvenserna har utretts så som förutsätts i denna lag vid ett förfarande enligt någon annan lag och därvid alla de vilkas förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet liksom även sammanslutningar och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av konsekvenserna av projektet har hörts om dessa utredningar. Innan beslut om tillstånd eller något annat därmed jämställbart beslut som avser genomförandet av projektet fattas bedömer kontaktmyndigheten vid behov om de utredningar och höranden som gjorts i enlighet med någon annan lag är tillräckliga.

6 §
Beslut om tillämpning av bedömningsförfarandet

Den regionala miljöcentralen beslutar om tillämpningen av bedömningsförfarandet på projekt som avses i 4 § 2 mom. Beslutet skall fattas utan dröjsmål, dock senast inom en månad efter det att den regionala miljöcentralen har fått tillräcklig information om projektet. Innan beslutet fattas skall tillräckliga förhandlingar om behovet av bedömningsförfarandet föras mellan behöriga myndigheter, och den projektansvarige skall ges tillfälle att bli hörd i saken. Beslutet skall delges den projektansvarige i enlighet med 60 § i förvaltningslagen (434/2003). Beslutet skall utan dröjsmål på det sätt som anges i lagen om offentliga kungörelser (34/1925) kungöras minst 14 dagar på anslagstavlorna i kommunerna inom det område som sannolikt påverkas av projektet. Beslutet skall offentliggöras också i elektronisk form och sändas till behöriga myndigheter för kännedom.

Är ett projekt förlagt till flera regionala miljöcentralers verksamhetsområden eller om en regional miljöcentral svarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt, bestämmer miljöministeriet vilken av de regionala miljöcentralerna som beslutar om tillämpningen av bedömningsförfarandet. I ett beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär.

Handels- och industriministeriet sköter uppgifterna enligt 1 mom. beträffande projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen (990/1987).

6 a §
Kontaktmyndighet

Den regionala miljöcentralen är kontaktmyndighet. I projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen är det likväl handels- och industriministeriet som är kontaktmyndighet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om behörighetsfördelningen mellan de regionala miljöcentralerna och handels- och industriministeriet.

Är ett projekt förlagt till flera regionala miljöcentralers verksamhetsområden, skall myndigheterna sinsemellan komma överens om vilken av dem som skall vara kontaktmyndighet för projektet. Om oklarhet uppstår i fråga om kontaktmyndigheten eller om en regional miljöcentral svarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt, bestämmer miljöministeriet vilken av de regionala miljöcentralerna som är kontaktmyndighet för projektet. I ett beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär.

8 §
Inledande av bedömningsförfarande

Den projektansvarige skall tillställa kontaktmyndigheten bedömningsprogrammet i ett så tidigt stadium av planeringen som möjligt, med beaktande av den övriga beredningen av projektet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om bedömningsprogrammets innehåll och struktur.

8 a §
Hörande om bedömningsprogrammet

Kontaktmyndigheten skall se till att bedömningsprogrammet utan dröjsmål på det sätt som anges i lagen om offentliga kungörelser kungörs minst 14 dagar på anslagstavlorna i kommunerna inom det område som sannolikt påverkas av projektet. Kungörelsen skall dessutom offentliggöras i elektronisk form och i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i kungörelsen.

Kontaktmyndigheten skall också se till att behövliga utlåtanden begärs om bedömningsprogrammet och att möjlighet att framföra åsikter erbjuds. Kontaktmyndigheten skall ge kommunerna inom det område som påverkas av projektet tillfälle att avge utlåtande om bedömningsprogrammet. Åsikter och utlåtanden skall tillställas kontaktmyndigheten under den tid som nämns i kungörelsen. Tiden börjar den dag kungörelsen offentliggörs och är minst 30 och högst 60 dagar.

Information om bedömningsprogrammet behöver inte ges, om det är uppenbart onödigt därför att information om projektet enligt denna lag redan har givits i annat sammanhang och de vilkas förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet liksom även sammanslutningar och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av konsekvenserna av projektet har hörts.

Tidpunkten för och innehållet i informationen skall bestämmas så att den projektansvariges konkurrensställning inte äventyras. Samtidigt skall beaktas det som i 3 kap. bestäms om gränsöverskridande miljökonsekvenser.

9 §
Kontaktmyndighetens utlåtande

Kontaktmyndigheten skall avge sitt utlåtande om bedömningsprogrammet. Utlåtandet skall ges till den projektansvarige inom en månad efter det att tiden för avgivande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut. Kontaktmyndigheten skall vid behov i sitt utlåtande fastslå till vilka delar bedömningsprogrammet skall revideras. Av utlåtandet skall också framgå hur de utredningar som behövs enligt denna lag skall skaffas och hur tillkännagivandet och hörandet skall ordnas och vid behov samordnas med förfaranden enligt andra lagar som gäller projektet. I utlåtandet skall ett sammandrag ges över andra utlåtanden och åsikter.


10 §
Konsekvensbeskrivning

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om konsekvensbeskrivningens innehåll och struktur.

11 §
Hörande om konsekvensbeskrivningen

Kontaktmyndigheten skall se till att konsekvensbeskrivningen utan dröjsmål på det sätt som anges i lagen om offentliga kungörelser kungörs minst 14 dagar på anslagstavlorna i kommunerna inom det område som sannolikt påverkas av projektet. Kungörelsen skall dessutom offentliggöras i elektronisk form och i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i kungörelsen.

Kontaktmyndigheten skall också se till att behövliga utlåtanden om konsekvensbeskrivningen begärs och att möjlighet erbjuds att framföra åsikter. Kontaktmyndigheten skall ge kommunerna inom det område som påverkas av projektet tillfälle att avge utlåtande om konsekvensbeskrivningen. Åsikter och utlåtanden skall tillställas kontaktmyndigheten under den tid som nämns i kungörelsen. Tiden börjar den dag kungörelsen offentliggörs och är minst 30 och högst 60 dagar.

Tillkännagivande och hörande enligt 1 och 2 mom. kan ordnas i samband med tillkännagivande och hörande som förutsätts i någon annan lag som gäller projektet.

11 a §
Övrigt deltagande

Utöver vad som anges i 8 a och 11 § kan den projektansvarige och kontaktmyndigheten komma överens om att tillkännagivandet och hörandet skall ordnas också på något annat sätt.

12 §
Avslutande av bedömningsförfarandet

Kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen och dess tillräcklighet. Utlåtandet skall ges till den projektansvarige inom två månader efter det att tiden för avgivande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut. I utlåtandet skall ett sammandrag ges över andra utlåtanden och åsikter. Bedömningsförfarandet avslutas när kontaktmyndigheten sänder sitt utlåtande jämte övriga utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Utlåtandet skall samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som behandlar projektet, till kommunerna inom det område som påverkas av projektet och vid behov till landskapsförbunden och andra behöriga myndigheter.

14 §
Internationella uppgifter

Underrättelsen skall särskilt innehålla

1) uppgifter om projektet,

2) uppgifter om eventuella gränsöverskridande miljökonsekvenser,

3) uppgifter om bedömningsförfarandet och beslut som är väsentliga för genomförandet av projektet, samt

4) en skälig tidsfrist inom vilken meddelanden om myndigheters, medborgares och sammanslutningars eventuella deltagande i bedömningen skall tillställas miljöministeriet.

17 §
Besvärsrätt med anledning av att bedömningen saknas eller är bristfällig

Utöver det som särskilt föreskrivs om sökande av ändring har en regional miljöcentral rätt att anföra besvär över ett sådant avgörande av ett tillståndsärende enligt någon annan lag som gäller ett projekt enligt 4 § eller över något annat beslut som är väsentligt för genomförandet av projektet, när besvärsgrunden är att en miljökonsekvensbedömning enligt denna lag inte har företagits eller att bedömningen har varit bristfällig till väsentliga delar.

Den som annars har rätt att söka ändring i ett beslut genom besvär kan i dessa åberopa att bedömningsförfarandet inte har genomförts eller att det har varit bristfälligt till väsentliga delar.

19 §
Sökande av ändring i beslut om tillämpning av bedömningsförfarandet

Den projektansvarige får på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) söka ändring genom besvär i ett beslut som fattats med stöd av 6 § 1 mom.

En regional miljöcentral har rätt att för tryggandet av en enhetlig förvaltnings- och rättspraxis söka ändring genom besvär i ett beslut av en förvaltningsdomstol genom vilket förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut som den regionala miljöcentralen fattat med stöd av 6 § 1 mom.

I övrigt får ändring i ett beslut som fattats med stöd av 6 § 1 mom. inte sökas särskilt genom besvär. I ett beslut enligt vilket det inte har ansetts nödvändigt att tillämpa bedömningsförfarandet får de som avses i 17 § 2 mom. likväl söka ändring i samma ordning och sammanhang som besvär anförs över ett sådant avgörande av ett tillståndsärende enligt någon annan lag som gäller ett projekt enligt 4 § eller över något annat beslut som är väsentligt för genomförandet av projektet.

21 §
Särskilda bestämmelser som gäller försvaret

Tillkännagivande och hörande enligt denna lag kan i behövliga delar frångås, om uppgifter som gäller projektet med hänsyn till rikets försvar är sekretessbelagda i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Miljöministeriet kan på framställning av försvarsministeriet besluta att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte skall tillämpas på de av försvarsmaktens projekt som genomförs vid undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1080/1991), om tillämpningen av bedömningsförfarandet skulle försvåra rikets försvar. I ett beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär.

23 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om myndigheterna och deras uppgifter vid förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

De ärenden enligt 4 § 2 mom. som är anhängiga vid miljöministeriet när denna lag träder i kraft överförs för behandling vid den regionala miljöcentral som är behörig enligt denna lag. Den lag som gäller när denna lag träder i kraft skall likväl fortfarande tillämpas på de beslut av miljöministeriet eller handels- och industriministeriet och på de utlåtanden av miljöministeriet, handels- och industriministeriet eller en regional miljöcentral som gäller tillämpningen av 4 § 2 mom. och som har fattats eller getts före denna lags ikraftträdande.

RP 210/2005
MiUB 3/2006
RSv 29/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG; EGT nr L 156, 25.6.2003, s. 17

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.