447/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) en ny 22 a § som följer:

22 a §
Centraliserad upphandling

Inom statsförvaltningen kan genom samordnad upphandling anskaffas för förvaltningen nödvändiga, sedvanliga varor och tjänster, sedvanlig datateknisk utrustning jämte programvara vilka är avsedda att användas i stor omfattning samt informationssystem som används gemensamt inom förvaltningen.

Finansministeriet kan genom sitt beslut bestämma om inledande av beredning och genomförande av i 1 mom. avsedd samordnad upphandling. När ämbetsverk och inrättningar ordnar den i 1 mom. avsedda upphandlingsverksamheten skall de utnyttja det kontrakt som slutits på basis av konkurrensutsättning som den samordnande upphandlingsenheten verkställt för statsförvaltningens räkning. Om upphandlingen av särskilda skäl inte går att genomföra genom samordnad upphandling, kan ämbetsverken och inrättningarna ordna upphandlingen på något annat sätt än det som avses i detta moment.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om varor och tjänster som den i 1 mom. avsedda samordnade upphandlingen skall gälla och om den beredning och det genomförande av samordnad upphandling som avses i 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006. På upphandling som pågår inom statsförvaltningen när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 20/2006
FiUB 5/2006
RSv 57/2006

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.