425/2006

Given i Helsingfors den 30 maj 2006

Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

ändras i arbetsordningen av den 28 oktober 2003 för statsrådets kansli (893/2003) 16 § 3 mom., 28 § 1 mom. 1, 2 och 3 punkten, 29 § och 36 § 1 mom., av dem 28 § 1 mom. och 29 § sådana de lyder i förordning 989/2004,

upphävs 16 § 4 mom., samt

fogas temporärt till 21 § ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

16 §

Chefen för translatorsbyrån leder translatorsbyråns verksamhet.

21 §

Chefen för sekretariatet för EU-ordförandeskapet ger tjänstemännen vid sekretariatet för EU-ordförandeskapet förordnanden som gäller inrikes tjänsteresor.


28 §

Utöver vad som annars har bestämts avgör statsministern ärenden som gäller

1) utnämning av tjänstemän vilkas lön betalas enligt minst kravnivå 15, om inte något annat föreskrivs nedan,

2) godkännande av verksamhets- och ekonomiplanen för kansliet,

3) godkännande av budgetförslaget för kansliet och de resultatmål som ställs upp i budgetförslaget,


29 §

Understatssekreteraren avgör utnämningen av tjänstemän vilkas lön betalas enligt kravnivå 11―14 samt utnämningen till tjänsteförhållande för viss tid som understiger ett år för andra än specialmedarbetare, när statsministern är utnämnande instans beträffande motsvarande tjänst.

Förvaltningsdirektören avgör utnämningen av de tjänstemän vilkas lön betalas enligt högst kravnivå 10.

36 §

I fråga om utnämningar som verkställs av statsrådets kansli beviljas annan tjänstledighet än sådan som avses i 31 § 7 punkten av den som har behörighet att utnämna personen i fråga.Denna förordning träder i kraft den 7 juni 2006.

21 § 4 mom. i denna förordning gäller till den 30 juni 2007.

Helsingfors den 30 maj 2006

Statsminister
Matti Vanhanen

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.