419/2006

Given i Helsingfors den 2 juni 2006

Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) 5 § 1 mom. 3 punkten samt 7 § 2 mom., sådana de lyder i lag 305/2004, som följer:

5 §
Personer som omfattas av registret

För utlänningsregistret får inhämtas och i registret föras in uppgifter om personer


3) vars uppehållsrätt registreras med stöd av utlänningslagen eller vars arbetsuppgifter registreras med stöd av någon annan lag,


7 §
Uppgifter som registreras

Utöver vad som bestäms i 1 mom. får i utlänningsregistret i den mån det är nödvändigt registreras

1) uppgifter om ansökt tillstånd eller ärende som framgår av en i 5 § 1 och 2 mom. avsedd ansökan, anmälan eller förfrågan och som gäller ändamålet med vistelsen i landet och resan och vistelsens längd samt resrutten, tidpunkten och platsen för inresa och utresa samt uppgifter om arbetsgivare och arbete samt uppgifter enligt 73 § 1 mom. utlänningslagen som skall fogas till uppehållstillstånd för arbetstagare,

2) uppgifter om behandlingen av ärenden som avses i 5 § 1 och 2 mom. samt om utredningar som gäller dem, om utlåtanden, avgörandet av ärendet och motiveringen till beslutet, om att ärendet förfallit samt om ändringssökande,

3) person- och kontaktuppgifter för familjemedlemmar och mottagare som avses i 5 § 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 5 juni 2006.

RP 46/2006
AjUB 3/2006
RSv 50/2006

Helsingfors den 2 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.