406/2006

Given i Helsingfors den 24 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av direkta arealbaserade stöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 273/2003:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller det integrerade administrations- och kontrollsystem, nedan det integrerade systemet, som skall iakttas vid tillämpningen av de stödsystem som avses i avdelning III och i kap. 2, 5, 6 och 9 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd.

Bestämmelser om det integrerade systemet finns dessutom i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) direkta stöd av Europeiska gemenskapen helt och hållet finansierat gårdsstöd inom ramen för det system med samlat gårdsstöd som avses i avdelning III i förordningen om gårdsstöd samt bidrag för proteingrödor enligt kap. 2, stöd för energigrödor enligt kap. 5, stöd för stärkelsepotatis enligt kap. 6 och stöd för utsäde enligt kap. 9 i avdelning IV ("Andra stödsystem") i samma förordning,

2) ansökan om stöd jord- och skogsbruksministeriets blanketter för ansökan om stöd för ansökningsåret i fråga sådana de definieras i förordningar av jord- och skogsbruksministeriet som utfärdas årligen och gäller ansökan om stöd,

3) anmälan om såningsareal anmälan om ändringar i uppgifterna om odlingsareal på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för ansökningsåret i fråga,

4) ändringsblankett för basskiften jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett för basskiften nr 102C för ansökningsåret i fråga,

5) överföring av besittningen av en hel lägenhet generationsväxling, köp, försäljning, arrendering eller ändring av bolagsform som gäller en hel lägenhet samt sådana fall där besittningsrätten till en lägenhet på grund av äktenskap eller dödsfall övergår antingen till en helt ny sökande eller till en annan sökande som redan tidigare har ansökt om stöd som gäller en annan lägenhet.

2 kap.

Ansökan om stöd och utmärkning av skiften

3 §
Minsta jordbruksskifte som kan stödas

Det minsta jordbruksskifte för vilket direkta stöd kan sökas och betalas är 0,05 hektar.

4 §
Utmärkning av skiften

Sökanden skall i ansökan med siffror och bokstavsbeteckningar ange alla nya, förändrade och i jordbruksanvändning kvarstående oförändrade bas- och jordbruksskiften.

Med basskifte avses ett åkerområde eller något annat jordbruksområde som hör till en gårdsbruksenhet och som avgränsas av ett vattendrag, ett kantdike, en väg, en skog, en gräns för äganderätt, en gräns för ett produktionsområde, en gräns för stödberättigande, en kommungräns eller en annan motsvarande gräns. Ett basskifte kan ha endast ett slags gårdsstödsegenskap. Ett basskifte omfattar endast ett markanvändningsslag och hör till en enda gårdsbruksenhet, med undantag för samfällda betesområden och på växtföljden baserade regelbundna årliga byten av jordbruksskiften mellan gårdsbruksenheter samt eventuella trädgårdsland som brukas till husbehov och som inte omfattas av arrendering eller utarrendering av basskiftet och inte är föremål för en ansökan om stöd. Basskiftena skall anges i ansökningsblanketterna med de signum som myndigheterna har tilldelat dem eller som U-skiften.

Ett jordbruksskifte är högst så stort som ett basskifte och ansluter sig alltid till ett sådant. Jordbruksskiftena på varje basskifte anges med bokstäver från A framåt.

5 §
Fastställande av gränsen för ett basskifte

Gränsen för ett basskifte går längs kanten av den odlade åkerarealen, om basskiftet avgränsas av ett vattendrag, en väg, en skog, en gräns för äganderätt, en gräns för ett produktionsområde, en gräns för trädesduglighet, en gårdsstödsegenskap, en kommungräns eller en annan motsvarande gräns.

Bestämmelser om gränsen för ett basskifte som avgränsas av ett kantdike finns i 6 och 7 § i denna förordning.

6 §
Godkännande av ett högst tre meter brett kantdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett högst tre meter brett kantdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder kan godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte fram till gränsen för basskiftet. Gränsen för basskiftet går mitt i kantdiket. Kantdikets bredd mäts på ett sådant ställe på gränsen mellan diket och åkern, dvs. dikeskanten, där dikesbredden motsvarar den genomsnittliga dikesbredden.

Den sammanlagda bredden av kantdiket, som mäts från basskiftesgränsen, och den icke odlade dikesrenen får vara högst två meter för att detta område skall kunna godkännas som en del av arealen av ett odlat jordbruksskifte. Med icke odlad dikesren avses en dikesren på vilken det inte växer sådana kulturväxter som odlas på jordbruksskiftet.

Med avvikelse från vad som bestäms i 2 mom. kan det godkännas att en dikesren som uppfyller tvärvillkoren, en dikesren eller en skyddsremsa som uppfyller villkoren för miljöstöd för jordbruket eller en sådan odlingsteknisk vändteg enligt 22 § i den årliga förordningen om övervakning av arealbaserade stöd som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som klassificerats som utfallsdike utgör en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte. Bredden av en sådan dikesren eller skyddsremsa mäts från dikeskanten till kanten av växtbeståndet på jordbruksskiftet invid dikesrenen eller skyddsremsan på ett sådant ställe där dikesrenens eller skyddsremsans bredd motsvarar den genomsnittliga bredden.

7 §
Godkännande av ett över tre meter brett kantdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett över tre meter brett kantdike godkänns inte som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte. Gränsen för basskiftet går längs gränsen mellan det över tre meter breda kantdiket och åkern, dvs. dikeskanten.

Den icke odlade dikesrenen, mätt från kanten av kantdiket till kanten av växtbeståndet på ett jordbruksskifte, får vara högst två meter bred för att den skall kunna godkännas som en del av arealen av ett odlat jordbruksskifte.

Med avvikelse från vad som bestäms i 2 mom. kan det godkännas att en dikesren som uppfyller tvärvillkoren, en dikesren eller en skyddsremsa som uppfyller villkoren för miljöstöd för jordbruket eller en sådan odlingsteknisk vändteg enligt 22 § i den årliga förordningen om övervakning av arealbaserade stöd som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som klassificerats som utfallsdike utgör en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte. Bredden av en sådan dikesren eller skyddsremsa mäts från dikeskanten till kanten av växtbeståndet på jordbruksskiftet invid dikesrenen eller skyddsremsan på ett sådant ställe där dikesrenens eller skyddsremsans bredd motsvarar den genomsnittliga bredden.

Områden som är bredare än de icke odlade områden som avses i 2 och 3 mom. skall bilda ett separat jordbruksskifte.

8 §
Godkännande av ett tegdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett tegdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder och den icke odlade dikesrenen kan, om de ligger inom eller på gränsen till ett jordbruksskifte, godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte, om den sammanlagda bredden av diket och dikesrenen inte överskrider tre meter. Bredden av diket och dikesrenen mäts på ett sådant ställe där deras sammanlagda bredd motsvarar den genomsnittliga bredden.

Med tegdike avses ett dike som ligger inom ett basskifte och som i huvudsak endast avleder vatten som samlats på basskiftet.

9 §
Utelämnande av områden med träd och buskar

De områden av ett dike, en del av ett dike eller en icke odlad dikesren inom ett basskifte på vilka det växer träd eller buskar skall inte räknas till arealen av basskiftet. Då går basskiftets gräns längs den kant av trädbeståndet som ligger mot den odlade arealen.

På andra områden än dikesområden skall alla områden med träd och buskar åtskiljas från arealen av basskiftet.

10 §
Anmälningsnoggrannheten i fråga om arealen

Bas- och jordbruksskiftenas odlade och icke odlade arealer skall uppges i hektar med två decimalers noggrannhet.

11 §
Arealer som administrationen har godkänt

I artikel 68.1 i tillämpningsförordningen avsedda arealer som administrationen har godkänt är arealer som mätts med takymeter eller GPS-utrustning eller med en motsvarande mätnoggrannhet vid en kontroll som administrationen utfört.

Om mätresultat som avses i 1 mom. inte är tillgängliga, utgör de senast digitaliserade arealer som meddelats producenten före inlämnandet av stödansökan arealer som administrationen har godkänt.

Till den i 2 mom. avsedda digitaliserade areal som administrationen har godkänt hör digitaliseringsfel som gäller gränslinjen för yttre kanten av ett basskifte. Detta förutsätter emellertid att högst 20 procent av basskiftets uppmätta areal utgör antingen annat än åker eller sådan areal som inte besitts av den som ansöker om stöd.

12 §
Kartbilaga

Till ansökan om stöd skall fogas en karta, om

1) producenten vill ändra på digitaliseringen av ett sådant basskifte som kommit i producentens ägo eller besittning efter föregående år,

2) basskiftets gränser har förändrats jämfört med den föregående digitaliserade basskifteskarta som har tillställts producenten,

3) stöd söks för ett nytt basskifte eller ett sådant basskifte som är odlade men som inte har digitaliserats tidigare,

4) driftscentrumets läge har ändrats, eller om

5) producenten anmäler en basskiftesareal som är större än den areal som administrationen har godkänt.

Av den karta som avses i 1 mom. skall det aktuella basskiftet och alla dess gränser framgå.

Som kartbilaga till ansökan om stöd godkänns en kopia i skala 1:5 000 av utskrivna digitaliserade basskifteskartor. Om en sådan kopia inte finns godkänns en kopia i skala 1:5 000 av ortokartor med gränselement och en kopia i skala 1:10 000 av grundkartor på vilka fastighetsgränserna utmärkts.

13 §
Inlämnande av ansökningar om stöd

Ansökan om stöd och utredningarna med bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägna.

En ansökan om stöd som har lämnats in per post anses ha lämnats in i tid, om den postförsändelse som innehåller ansökan har poststämplats den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

14 §
Återkallelse av hela stödansökan eller ett skifte som ingår i stödansökan

Hela stödansökan eller ett skifte eller en del av ett skifte som ingår i stödansökan kan återkallas på det sätt som framgår av artikel 22 i tillämpningsförordningen. Återkallelsen skall anmälas skriftligen till den myndighet som avses i 13 § innan de kontrollkontakter som avses i artikel 22.1 tredje stycket i tillämpningsförordningen tas.

15 §
Korrigering av stödansökan

Stödansökan får korrigeras efter att den har lämnats in, om det i ansökan upptäcks ett sådant uppenbart fel som anges i artikel 19 i tillämpningsförordningen.

Ett ovan avsett uppenbart fel får korrigeras vid kontrollen när felet går att observera på basis av ansökan, skriftliga dokument som fogats till ansökan och andra motsvarande uppgifter.

3 kap.

Överföring av besittningsrätt

16 §
Möjligheter att ändra på jordbruksskiften efter ansökningstiden

Det är möjligt att i ansökan om stöd lägga till enskilda bas- och jordbruksskiften som ännu inte anmälts i stödansökan och att göra ändringar avseende användningen eller stödsystemet enligt artikel 15 i tillämpningsförordningen. I stödansökan får också läggas till sådana enskilda bas- och jordbruksskiften som under året i fråga inte har anmälts i någons stödansökan.

För att direkta stöd skall kunna betalas för ett enskilt skifte enligt 1 mom. förutsätts att jordbrukaren till den myndighet som avses i 13 § lämnar in en tillräcklig utredning över besittningen av skiftet, en anmälan om såningsarealer och en ändringsblankett för basskiften senast den dag som fastställs i artikel 15.2 i tillämpningsförordningen sådan den lyder i kommissionens förordning (EG) nr 239/2005. Vid ändringar av besittningen betraktas ett köpebrev, ett arrendeavtal eller ett annat avtal om överföring av besittningen som en tillräcklig utredning över besittningen av ett skifte.

17 §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

När besittningen av en hel lägenhet överförs enligt artikel 74 i tillämpningsförordningen efter att ansökan om stöd har lämnats men före utbetalningen av direkta stöd, skall stödet betalas till den som övertar gårdsbruket. Besittningen skall överföras senast den 31 augusti under ansökningsåret i fråga.

Utredningar om saken och blankett nummer 156 skall senast den 11 september under ansökningsåret i fråga lämnas in till den myndighet som avses i 13 §.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Kontroll av direkta stöd

Direkta stöd kontrolleras på det sätt som bestäms i tillämpningsförordningen och i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet som utfärdas årligen och gäller övervakning av arealbaserade stöd.

19 §
Förhindrande av kontroll

Stödansökan avslås om kontrollen förhindras i enlighet med artikel 23.2 i tillämpningsförordningen.

Bestämmelser om förhindrande av kontroll finns i 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningens mål och allmänna organisation.

20 §
Minimibeloppet av direkta stöd

Direkt stöd beviljas inte om beloppet av det är 50 euro eller mindre.

21 §
Förvaring av dokument

Producenten skall förvara dokument som hänför sig till ansökan om direkta stöd under en tid som omfattar minst ansökningsåret och de tre följande kalenderåren.

22 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om direkta stöd får sökas i den ordning som föreskrivs i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

5 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestäm- melser

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2006.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 28 maj 2004 om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (438/2004) jämte ändringar.

24 §
Övergångsbestämmelser

Hänvisningar i andra lagar eller förordningar till den förordning som upphävs genom denna förordning anses avse hänvisningar till denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.